Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhvervsliv Miljø Håndtering af jord

Håndtering af jord

Skal du flytte overskudsjord fra din ejendom eller bygge på en forurenet grund? Så find information om gældende regler.

Anmeldelse og flytning af forurenet jord

Du skal altid anmelde flytning af jord til Høje-Taastrup Kommunes By- og Miljøcenter, hvis du skal flytte mere end 1 m3 fra:

 • Byzonen
 • Vejarealer
 • Forureningskortlagte ejendomme
 • Areal, hvor der er kendskab til at jorden er forurenet.

Anmeldelsen til kommunen skal ske på den digitale selvbetjeningsportal JordWeb.

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3, kan jorden (hvis der ikke er kendskab til forurening), uden forudgående anmeldelse afleveres på kommunens genbrugsstation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup.  Jord fra forureningskortlagte ejendomme må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Læs Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje-Taastrup Kommune.

Kontakt miljøafdelingen

Kontakt altid kommunens miljøafdeling på tlf.: 43 59 12 17 eller e-mail bmc@htk.dk, hvis du planlægger at flytte jord fra forureningskortlagte ejendomme. Du er også velkommen til at kontakte miljøafdelingen, hvis du ønsker oplysninger om krav til prøvetagning og analyser, før du bekoster undersøgelserne.

Krav til analyser af jorden

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af jordanalyser.  Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig (karteringsanlæg).

Du må flytte jorden straks efter, at kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

 • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtager den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra en forureningskortlagt ejendom.
 • flytningen sker fra en forureningskortlagt ejendom, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan,
 • der er tale om en absolut akut opstået situation, fx større spild ved ulykke.

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse.

Når du flytter jord er det væsentligt også at sikre, at jorden overholder modtageanlæggets krav. Her kan være særlig skrappe krav til jordens renhed, og analysekrav kan afhænge af jordens oprindelse.

I forbindelse med anlægsarbejder og når der ryddes op på forurenede grunde kan der opstå overskud af jord. I byområder er det ofte forurenet jord, som kun kan genanvendes, hvis kommunen har givet tilladelse til det. Tilladelsen gives efter Genanvendelsesbekendtgørelsen eller Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Hvis du ønsker en tilladelse til at genanvende forurenet jord, skal du derfor sende en ansøgning til kommunen. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi skal have i Vejledning til ansøgning om genanvendelse af forurenet jord.

Når kommunen har modtaget ansøgningen, foretager sagsbehandleren en samlet vurdering i forhold til grundvandsinteresser, arealanvendelse og risiko for forurening af overfladevand.

Indledningsvis vurderer kommunen om, der måske er tale om et anlæg, der skal have miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. F.eks. hvis der er tale om deponering eller hvis der er tale om et anlæg, der modtager jord fra forskellige lokaliteter, og der derfor er behov for modtagekontrol m.v.

I forbindelse med sagsbehandlingen foretager kommunen en screening efter Planlovens bestemmelser om VVM.

Da der ofte er tale om anlægsarbejder, hvor tidsfristerne kan være korte, anbefaler kommunen, at entreprenører, grundejere m.v. der forventer at skulle genanvende forurenet jord, tidligt i sagen tager initiativ til at drøfte sagen med kommunens sagsbehandlere.

Jordmængder under 1 m3 kan frit afleveres på Genbrugspladsen. Byzonen i Høje-Taastrup Kommune blev den 1. januar 2008 klassificeret som lettere forurenet. Det skyldes en ændring af jordforureningsloven, som er vedtaget af Folketinget (Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord med ændringer).

Derfor skal jord, som i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder flyttes fra vejområder og ejendomme i byzonen, anmeldes til kommunen.

Hvis du skal flytte mindre end 1 m3 jord fra en ejendom, som ligger i byzone, kan du dog aflevere jorden frit på genbrugspladsen uden forudgående anmeldelse heraf til kommunen.

Hvis du har brug for at fjerne mere end 1 m3 jord fra din ejendom, skal flytningen anmeldes til Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter. Du anmelder jordflytning via selvbetjeningsportalen Jordweb

Se om din grund er områdeklassificeret

Se om din grund ligger indenfor arealer, som er klassificeret som lettere forurenet på kommunens digitale kort. Under temaet "Jordforurening" kan du vælge henholdsvis temaerne Områdeklassificering samt Jordforurening V1 og V2 og finde din ejendom.

Formålet med områdeklassificeringen og reglerne for jordhåndtering er at sikre, at der er styr på den lettere forurenede jord, så den ikke spredes til uforurenede områder. Den lettere forurening i byzonen stammer fra længere tids diffus spredning af forurening fra forskellige kilder f.eks. bilers udstødning, røg- og støvudledning fra industri m.m. Typisk kan der være tale om, at jorden har et lettere forhøjet indhold af tungmetaller og tjærekomponenter set i forhold til niveauet i jord, som ligger udenfor byen. Som regel vil det ikke kunne ses eller lugtes, om jorden er lettere diffust forurenet.

Hvis din ejendom ligger i byzonen, kan du fortsat bruge den som hidtil. Læs Miljøstyrelsens brochure En hverdag med jord i byen - gode råd og får nogle enkle råd om forholdsregler ved kontakt med lettere forurenet jord.

Høje-Taastrup kommune har udarbejdet Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje-Taastrup Kommune.

Forskel mellem områdeklassificering og kortlægning af forurening

Det er vigtigt at skelne mellem den områdeklassificerede byzone og ejendomme i Høje-Taastrup Kommune, der er kortlagt som forurenede af tidligere Københavns Amt eller Region Hovedstaden på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Her er der tale om enkeltejendomme, hvor der er mistanke eller konkret viden om faktisk forurening på ejendommen. Disse ejendomme er registreret på matrikelniveau.

Lov om forurenet jord indebærer blandt andet, at alle forurenede arealer skal kortlægges. I Høje-Taastrup kommune er det Region Hovedstaden, der tilrettelægger kortlægning af forurenede og muligvis forurenede arealer.

Inden et areal bliver kortlagt, vil ejeren blive varslet, så han eller hun har mulighed for at komme med indsigelser. Arealerne kortlægges på to vidensniveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er:

 • Vidensniveau 1, når jorden måske er forurenet. Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har brugt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand.
 • Vidensniveau 2, når jorden er forurenet. Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, kortlægger amtet kun den forurenede del af grunden.

Læs mere om Regionens arbejde med kortlægning af forurening.

Kortlagte arealer kan søges frem på kommunens digitale kort.

Hvis du får mistanke om, at jord er forurenet, så skal du med det samme henvende dig til kommunens miljøafdeling. Her kan du få oplyst , om der er tale om en kendt forurening og få oplyst hvordan du skal forholde dig til forureningen.

Jorden kan bl. a. være forurenet, hvis

 • jorden lugter af olie/kemikalier
 • jorden er misfarvet, som kunne tyder på forurening
 • affaldsrester, der tyder på opfyld

Kontakt kommunens Miljøafsnit på tlf. 43 59 12 17 eller send en e-post til bmc@htk.dk.

Ved akut indsats ring altid til 112, hvis der er et pågående spild med olie eller andre kemikalier.

Bygge- eller gravearbejde på en kortlagt areal kræver en tilladelse efter jordforureningsloven, som skal indhentes før end byggetilladelsen kan gives.

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at:

 • Ændre brugen af en grund til et af følgende formål: bolig, institution (skole, børnehave, vuggestue, plejehjem m.m.), offentlig legeplads, sommerhus, kolonihave eller lignende.
 • Udføre bygge-, grave- eller andet anlægsarbejde på en kortlagt grund.
 • Fjerne forureningen fra grunden, således at den kan udgå af regionens kortlægning.

Du skal ansøge kommunen om lov til ændring af anvendelsen af grunden, anlægs- og gravearbejde, og du bedes benytte følgende skema

Skema til ansøgning om § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelsen/ anlægs- og gravearbejde på forurenet eller muligt forurenet grunde.

Når du har udført det arbejde, som du har fået tilladelse til, skal kommunen have en afrapportering af arbejdet.

Skulle du i forbindelse med arbejdet på grunden støde på en anden type forurening end den, der er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen.

Såfremt du opdager en forurening på en grund, som ikke er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen.

Ønsker du at ændre anvendelsen eller bygge, grave eller foretage andet anlægsarbejde på en forurenet grund, skal du udfylde skema til ansøgning om § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenet grund og sende det til kommunen. Du kan selv udfylde skemaet eller få en rådgiver til det. Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende en beskrivelse af projektet. Denne beskrivelse skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Grunden, herunder adresse, matr.nr., ejerlav, kommune, ejerforhold og eventuelt lejerforhold
 • Projektets formål
 • Hvem der udfører miljøteknisk tilsyn
 • Hvor der graves
 • Den anslåede mængde jord, der skal håndteres
 • Byggefeltets placering på et målfast kortbilag med den aktuelle matrikel
 • Forureningens sammensætning og koncentration

Når kommunen behandler din ansøgning, vurderer vi, hvordan projektet kan gennemføres uden risiko for menneskers sundhed og grundvandet. Projektet må ikke forhindre eller væsentligt fordyre en eventuel fremtidig offentlig indsats.

I forbindelse med godkendelsen kan kommunen stille krav om, at du selv betaler for yderligere undersøgelser af forureningen eller for en indsats, der sikrer mennesker og miljø.

Vi stiller krav om, at du kan dokumentere, at forureningen er fjernet, eller hvilken mængde og koncentration der efterlades.

Hvis projektet ændres, eller hvis du opdager andre forureninger end dem du kendte til på forhånd, skal du fortælle det til kommunen, som kan ændre vilkårene eller fastsætte nye vilkår.

Ansøgning om tilladelse til genanvendelse af forurenet jord skal indeholde en række obligatoriske oplysninger

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

 • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer mv. Grundejers navn og adresse, hvis ejeren ikke er identisk med ansøger. Evt. oplysninger om lejeforhold. 

Oplysninger om projektets beliggenhed

 • Adresse, matr.nr., ejerlav. 

 Oplysninger om projektet

 • Dato for projektets påbegyndelse og afslutning
 • Mængde og type af jord der ønskes anvendt
 • Dimensioner/tegninger af projektet
 • Oversigtsplan med angivelse af berørte matr. nr. og placering i forhold til brønde, drikkevandsboringer, kildepladser, indsatsområder, vandløb, søer og kyst/hav
 • Hvordan fri adgang til jorden hindres under anlægsarbejdet og beskrivelse af hvordan jorden opbevares
 • Eventuelt behov for mellemlagring af jord i anlægsarbejdet og i hvor lang tid
 • Oplysninger om slutafdækning med ren jord, beplantning eller anden afdækning
 • Oplysninger om, hvordan ren og forurenet jord adskilles med f.eks. signalnet. 

Oplysninger om planforhold

 • Angivelse af, hvilke planlægningsmæssige bestemmelser (regionplan, kommuneplan og lokalplan), der gælder for det område, hvor projektet skal etableres og for tilgrænsende områder samt redegørelse for den faktiske anvendelse af disse områder.

Dokumentation for jordens forureningsgrad

 • En historisk redegørelse for området hvor jorden stammer fra. Historikken skal gennemføres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 om oprydning af forurenede lokaliteter, 1998.
 • Prøvetagning og analyse af jorden - skal foretages af et akkrediteret firma og skal foretages som anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 13 Prøvetagning af analyse af jord, 1998, samt efter genanvendelsesbekendtgørelsen hvis jorden er metalforurenet.

Risikoberegning

 • Ansøger skal medsende en risikoberegning som skal indeholde risiko for øget forurening af jordlag/ grundvand og andre recipienter samt øget risiko for mennesker der anvender arealet, hvor jorden ønskes udlagt. Såfremt der skal genanvendes metalforurenet jord i områder med indvindingsboringer, områder med drikkevandsinteresser eller områder med særlige drikkevandsinteresser, bør der foreligge udvaskningstest for den forurenede jord som beskrevet i genanvendelsesbekendtgørelsen. 

Andre miljøforhold end hensynet til jord og grundvand?

 • Oplysninger om projektet vil give miljømæssige emissioner i form af støv og støj.

Oplysninger om arealet hvor jorden opgraves

 • Oplysninger om der efterlades restforurening med beskrivelse af forureningen og placeringen.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Læs også

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje