Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Miljø Klage over miljøforhold

Klage over miljøforhold

Er du generet af støj eller lugt, kan du anmelde det til kommunen

Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem. Ved at tage personlig kontakt, til den person eller virksomhed, der forsager problemet, kan der i langt de fleste tilfælde findes en hurtig og fornuftig løsning.

Derudover vil det ofte være bedst for det fremtidige naboskab, hvis problemet kan løses uden at inddrage kommunen eller andre myndigheder.

Hvis det ikke lykkes at løse problemet i samarbejde med din nabo eller den pågældende virksomhed, kan du henvende dig til kommunen ved at sende e-mail til bmc@htk.dk. Beskriv problemet, så får kommunen de korrekte oplysninger.

Behandling af klagen

Når vi har modtaget en klage, tager vi kontakt til den, der klages over. I den forbindelse fremsender vi klagen til den pågældende, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen.

Derudover kan den der klages over bede om aktindsigt i de oplysninger kommunen har om sagen. Kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Det er ikke tilladt at afbrænde affald hverken på private ejendomme eller erhvervsejendomme. Hvis du konstaterer, at der afbrændes affald, kan du kontakte kommunen på tlf. 43 59 12 17.

Afbrænding af haveaffald

Hvis du bor i byzonen eller i tæt bebyggelse i landzonen f.eks. i sommerhusområder, er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald. I stedet kan du aflevere dit haveaffald på genbrugspladsen.

Det er tilladt at have et mindre bål i haven på indrettede bålpladser til f.eks. snobrød. Der må dog kun afbrændes rent og tørt træ. En bålplads skal ligge minimum 5 meter fra bygninger, 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag og 15 meter fra oplag af brandfarlige stoffer. Sørg for at placere din bålplads, så den er til mindst mulig gene for dine naboer. Tænk også på, om vinden sender røgen fra bålet ind til din nabo.

Hvis du bor i spredt bebyggelse i landzonen, er det tilladt at afbrænde haveaffald fra egen grund i perioden 1. december til 1. marts. Hvis du konstaterer, at der afbrændes haveaffald i strid med ovennævnte retningslinjer, skal du kontakte kommunen.

Markafbrænding

I de fleste tilfælde er det ikke tilladt at afbrænde halm eller lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer. Hvis du konstaterer, at der sker markafbrænding kan du kontakte kommunen på tlf. 43 59 12 17.

Inden du henvender dig til kommunen med en klage over et dyrehold, er det en god idé at kontakte ejeren af dyreholdet først. Tit er ejer af dyreholdet ikke klar over, at dyreholdet er til gene og vil ofte gerne være med til at indrette foderpladser, skure og luftningsrutiner, således at naboerne ikke bliver generet. Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, er det i udgangspunktet ikke tilladt at have heste, køer, får og lignende større dyr som hobbyhold eller til erhvervsmæssigt formål.

Fugle/høns

Høje-Taastrup Kommune har et regulativ for hold af fugle, hvori retningslinjerne for hold af fugle i byzone og sommerhusområder (herunder høns) beskrives. Der er retningslinjer for korrekt indretning af hønsehuse, forebyggelse af uhygiejnisk forhold og meget mere. Læs Høje-Taastrup Kommunes regulativ for hold af fugle .

I landzonen er det tilladt at have op til 30 stk. høns uden først at få godkendelse fra kommunen. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering af fugleholdet, inden kommunen eventuelt kan påbyde ejeren af fugleholdet at ændre rammerne for fugleholdet.

Hunde

Et hundehold på op til 4 hunde (med hvalpe på op til 18 uger) er som udgangspunkt tilladt i både byzone, sommerhusområder og landzonen. Klager over hundelarm fra mindre hundehold rettes til Københavns Vestegns Politi.

Er dyreholdet større end 4 hunde (med hvalpe på op til 18 uger), er det kommunen, der behandler klagen over hundelarm.

Uhygiejnisk forhold ved dyrehold

Giver et dyrehold anledning til, at der tiltrækkes skadedyr eller opstår uhygiejnisk forhold, kan du henvende dig til kommunen. Kommunen vil så ud fra en konkret vurdering undersøge sagen og vurdere om, der skal gives påbud til ejeren om at ændre forholdene vedrørende dyreholdet.

Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn, bør du i første omgang henvende dig til naboen. I mange tilfælde er naboen nemlig ikke klar over, at røgen fra brændeovnen generer.

Når kommunen går ind i sagen, foretages en konkret vurdering af f.eks. fyringsmetode, brændets kvalitet, skorstenens højde og om røgen er til væsentlig gene.

Kommunen har mulighed for at regulere brugen af brændeovne efter de retningslinjer som Miljøstyrelsen har opstillet. Kommunen har mulighed for at stille krav til skorstenshøjde, brugen af brændeovne samt typen og kvaliteten af det anvendte brændsel.

Hvis det ikke hjælper at tale med din nabo, kan du klage til kommunen. 

Du kan læse om korrekt fyring af brændeovn. 

Støj fra virksomheder

Støj fra virksomheder er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, og kommunen har derfor i mange tilfælde mulighed for at stille krav til virksomhedens støjpåvirkning. Er du generet af støj fra en virksomhed, kan du henvende dig til kommunen.

Støj fra naboen, musik, støjende maskiner

Hvis du bor i en boligforening, skal du klage til boligforeningens bestyrelse. Bor du i en almen bolig og er generet af støj fra din nabo, skal klagen rettes til beboerklagenævnet.

Høj musik

Hvis du er generet af høj musik fra din nabo, bør du i første omgang henvende dig til naboen. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte Københavns Vestegns Politi.

Støjende maskiner

Er du generet af støj fra plæneklippere, håndværktøj og lignende, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at klage over støjen, med mindre der er tale om helt særlige forhold. Er der en grundejerforening, kan du tage problemet op her, således at I måske kan blive enige om et sæt spilleregler for brug af støjende redskaber mm.

Støj fra skoler, institutioner og fritidsanlæg

Kommunen kan ikke gribe ind over for støj fra en almindelig legeplads og heller ikke over for støj fra skoler.

Hvis der er tale om organiserede fritidsaktiviteter, kan kommunen dog meddele påbud om at begrænse støjen.

Det kan være svært at afgøre, hvor meget legende børn støjer, da støjniveauet naturligt vil variere meget. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, kan støjen evt. reguleres ved at tidsbegrænse aktiviteterne, opsætte støjskærme eller lignende.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje