Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Miljø Olietank

Olietank

Vær opmærksom på, hvornår din olietank bliver for gammel. Som ejer af olietank er du forpligtet til både anmelde og afmelde den til kommunen.

Find information om

Sløjfning af tanke til mineralolieprodukt eller biobrændsel er omfattet af Olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.  
"Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes forskriftsmæssigt. Dette indebærer, at tanken skal tømmes for olie, bundsuges og at den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør skal afmonteres og hullet tilproppes, såfremt tanken ikke fjernes fra ejendommen."

Der er fastsat bestemte levetider for forskellige typer af olietanke. Læs mere om sløjfningsterminer for små olietanke under 6.000 liter.

Når tanken er sløjfet forskriftsmæssigt, skal du afmelde olietanken til kommunen. Det kan du gøre på tre forskellige måder:

Etablering af tanke til mineralolieprodukt eller biobrændsel er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 1611 af 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Du kan bruge skema til at anmelde etableringen af din olietank eller anmelde om etablering af ny olietank via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Du skal undersøge om din ejendom er omfattet af forsyningspligt til anden varmeforsyning, inden du etablerer olietank på din grund.

Frist for anmeldelse af olietank

Anmeldelsen skal fremsendes til kommunen senest 4 uger før tanken etableres. Dog skal etablering af villatanke først anmeldes 2 uger før.

Etablering af nedgravede anlæg større end 100.000 liter og overjordiske anlæg større end 200.000 liter må ikke foretages, før der er meddelt godkendelse af kommunen.

Tankattesten skal fremsendes til kommunen når tanken er etableret.

Etablering skal udføres af sagkyndig

Etableringen skal udføres af en sagkyndig tankinstallatør med erhvervs- og produktansvarsforsikring for pågældende type arbejde.

Ved etableringen af tanke skal følgende krav være opfyldt

Tankens afstand til nærmeste indvindingsboring til almene vandforsyningsanlæg må ikke være mindre end 50 meter.

Tankens afstand til andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand, må ikke være mindre end 25 meter. Dette gælder dog ikke for fritstående indendørs olietanke med rumindhold på under 6000 liter, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.

Tanken og dens rør må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at de ikke kan fjernes.

Pejlehul og eventuelt mandehul i tanken skal være let tilgængelig.

For nedgravede tanke gælder yderligere regler

Det skal sikres, at tanken og dens belægning inden nedgravningen er ubeskadiget, og at tank og rørsystem under nedgravningen ikke bliver beskadiget. Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm omkring hele tanken. Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift.

Regler for villaolietanke 

Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget, og på overjordiske tanke skal der være monteret overfyldningsalarm.

Forurening

Hvis du får mistanke om at tanken er utæt, skal kommunen straks underrettes.

Du har selv ansvar for at holde øje med, hvornår din olietank skal sløjfes eller udskiftes. Du skal kende din olietanks fabrikationsår,som du kan finde på tankattesten eller mærkeskiltet på selve tanken. 

Der er fastlagt bestemte frister for sløjfning af forskellige type olietanke. Læs mere om, hvornår netop din olietank skal sløjfes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forsinkelser og flaskehalsproblemer

Er det ikke muligt at udskifte tanken med en ny eller at udskifte tanken med en anden varmeforsyning til tiden på grund af forsinker levering af materiel eller håndværksydelser, giver olietanksbekendtgørelsen i særlige tilfælde mulighed for at fristen forlænges 1-2 år. Kontakt kommunen i god tid, hvis dette er aktuelt for dig.

Større tanke

For tanke over 6000 liter er der indført nye regler omkring krav til driftskontrol, overvågning m.m.

Tanken skal være i forsvarlig stand

Olietankbekendtgørelsen kræver at tankanlæg ikke må være i åbenlys uforsvarlig stand. Kommunen har med olietankbekendtgørelsen hjemmel til at kræve uforsvarlige tanke repareret eller sløjfet.

Som ejer af en olietank, er du ansvarlig for, at tanken og det tilhørende rørsystem er lovligt. Dette er også betingelsen for at være omfattet af den særlige forsikringsordning for villatanke, der dækker undersøgelse og oprydning af olieforurening i jorden, når tanken er tilsluttet et oliefyr til opvarmning af en bolig.

Tjek din olietank

Er du i tvivl om hvornår din tank skal sløjfes eller om dit tankanlæg i øvrigt opfylder reglerne, anbefaler vi, at du får foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg fra skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Inden du sløjfer en olietank eller etablerer en ny olietank, skal du anmelde ændringen til kommunen. Her er link til beskrivelse af hvordan man gør og skemaer til afmelding af gamle olietanke og til anmeldelse af nye olietanke . Du kan også telefonisk kontakte By- og Miljøcenteret og få tilsendt de nødvendige skemaer.

Hvis du har en overjordisk olietank af plast af mærket titan R1225 og tanken er produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan tanken være fejlbehæftet og du skal straks kontakte Thyholm Olieservice på tlf. 97 87 16 31 eller pr. mail @thyholmolie.dk. De vil så kunne afklare, om der er tale om en af de fejlproducerede tanke. Thyholm Olieservice udskifter ikke olietanken uden beregning.

Læs mere i brev fra Miljøministeriet om håndtering af olietanke af mærket Titan R1225.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Se også

Regler for olietank

Du kan læse mere om lovgivning og regler for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Oplysninger om olietank på min ejendom

Du kan se, om kommunen har registreret en tank på din ejendom på Den Offentlige Informationsserver

Hvornår skal min olietank sløjfes?

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde information om, hvornår en olietank skal sløjfes

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje