Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Miljø VVM - Vurdering af virkninger på miljø

VVM - Vurdering af virkninger på miljø

Nogle anlægsprojekter er omfattet af regler om Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det betyder, at kommunen skal foretage en forudgående vurdering af projektet, inden det kan realiseres.

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere om et anlægsprojekt påvirker miljøet væsentligt. I VVM skal ”miljøet” forstås bredt og omfatter påvirkningen på mennesker, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer.

Visse projekter er altid VVM-pligtige. For andre projekter afgør kommunen ved såkaldte VVM-screeninger, om konkrete projekter er VVM-pligtige eller ej. Afgørelsen om VVM-pligt bliver enten meddelt som en selvstændig afgørelse eller indgår som en del af kommunens øvrige godkendelse eller tilladelse til projektet.

Du skal anmelde dit projekt via Skema til VVM-screening af planer og projekter eller via den digitale selvbetjeningsportal Byg og Miljø.

Kommunens afgørelser om VVM offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende VVM, er du velkommen til at kontakte en miljømedarbejder i Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcentret på telefon 43 59 12 17 eller på e-mail til bmc@htk.dk.

Find information om

Projekter, der er omfattet af Bekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter bilag 1 og 2, skal anmeldes efter bekendtgørelsens regler.

Når du søger om tilladelse til et større byggeri, miljøgodkendelse til en virksomhed, etablering af en drikkevandsboring eller andre anlæg, der kan påvirke miljøet, skal du samtidig anmelde projektet efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Brug Skema til VVM-anmeldelse

Det udfyldte skema skal sendes digitalt til Høje-Taastrup Kommune pr. e-mail bmc@htk.dk. Du kan sende VVM-anmeldelsen særskilt eller vedlægge den til din øvrige ansøgning.

Hvis dit projekt er optaget på bekendtgørelsens bilag 2 og anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, skal du anmelde dit projekt via den digitale selvbetjening Byg og Miljø. I Byg og Miljø bliver du guidet igennem forløbet og kan tilvælge de aktiviteter, der er relevante for dig.

Hvis dit projekt findes på bekendtgørelsens bilag 1, er det omfattet af VVM-pligt, og der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Det anmeldte anlæg er også omfattet af VVM-pligt, hvis det er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen og kommunen vurderer, at anlægget vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Omfanget af en VVM-redegørelse varierer efter karakteren af det konkrete anlæg og omgivelserne, men skal give en samlet beskrivelse af projektet og konsekvenserne for miljøet. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, vil der være en offentlig høring. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges.

Den samlede sagsbehandlingstid for en VVM-redegørelse kan variere, men må forventes at vare 9-12 måneder.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje