Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Udvalg og samråd Voksenundervisningens Samråd

Voksenundervisningens Samråd

Voksenundervisningens Samråd er et udvalg under Foreningsudvalget. Samrådet fungerer som taleorgan for aftenskolerne i Høje-Taastrup Kommune.

Find information om

1. Navn
Voksenundervisningens Samråd (VUS) i Høje-Taastrup Kommune
 
2. Formål
Voksenundervisningens Samråd skal varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til politiske beslutningstagere i såvel Høje-Taastrup Kommune som Region Hovedstaden som Folketinget.
 
Voksenundervisningens Samråd skal varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til administrative myndigheder, som forvalter de lovområder, som medlemsorganisationerne virker under.
 
Voksenundervisningens Samråd skal søge fælles optræden i alle forhold, hvor medlemsorganisationerne er enige om, at Samrådet kan optræde på alles vegne.
 
Voksenundervisningens Samråd kan i øvrigt indgå aftaler om fælles funktioner og koordinering af praktiske og administrative forhold, som medlemsorganisationerne beslutter sig til at lade Samrådet beskæftige sig med.
 
3. Medlemskab
Enhver forening, der af Høje-Taastrup Kommune er godkendt til og tilbyder undervisning i henhold til hovedområde 1 i lov 410 af 25. marts 2002, er medlem af Samrådet.
 
4. Opgaver
Voksenundervisningens Samråd skal i det daglige løse følgende opgaver:
 • Være organisatorisk samarbejdsorgan mellem medlemsorganisationerne
 • Søge fælles indstillinger til valg til Foreningsudvalg, udvalg, arbejdsgrupper m.v., hvor Samrådet beslutter sig for at lade sig repræsentere ved en fælles repræsentant.
 • Sikre information mellem medlemsorganisationerne om emner, som har fælles interesse.
 • Koordinere de praktiske arbejdsopgaver og aktiviteter, som medlemsorganisationerne beslutter sig for at gennemføre i fællesskab.

5. Årsmøde
Voksenundervisningens Samråds øverste organ er årsmødet, der afholdes hvert år i oktober kvartal. 

Årsmødet sammensættes af 1 stemmeberettiget repræsentant for hver af de tilsluttede organisationer. Øvrige repræsentanter kan deltage uden stemmeret, men med taleret.

Årsmødet vælger hvert fjerde år en formand for bestyrelsen. Formanden vælges samme år, som Kommunalvalget. Valgperioden er 4 år og går fra det førstkommende årsskifte efter årsmødet. Formanden for VUS er født medlem af Foreningsudvalget, men kan delegere opgaven til andet VUS medlem.

Årsmødet vælger hvert fjerde år yderligere et medlem til Foreningsudvalget. Valget finder sted samme år som Kommunalvalget. Valgperioden er 4 år og går fra det førstkommende månedsskifte efter årsmødet.

På første møde i VUS, efter nyvalg, vælges repræsentanten til Foreningsudvalget. Der afholdes et suppleringsvalg ved frafald.

Årsmødet vælger en bestyrelse på mindst 3 medlemmer blandt årsmødets stemmeberettigede repræsentanter. Valgperioden er 1 år og går fra det førstkommende månedsskifte efter årsmødet.
I tilfælde af afstemning og stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Hvis medlemmer af Foreningsudvalget ikke vælges til bestyrelsen, deltager disse i samtlige bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Årsmødet træffer beslutninger med simpelt flertal. Årsmødet er beslutningsdygtigt, hvis det er indkaldt på lovformelig måde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Årsmødets dagsorden skal udsendes senest 14 dage før og skal mindst omfatte følgende punkter: 

 1. Beretning over Voksenundervisningens Samråds arbejde
 2. Budget og regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Fremtidige arbejdsopgaver
 5. Valg af formand – vælges hver 4. år (samme år som Kommunalvalget).
 6. Valg af medlem til Foreningsudvalget – vælges hvert 4. år (samme år som Kommunalvalget).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis der foreligger et motiveret krav herom fra mindst 1/3 af medlemsorganisationerne.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel.

Fra årsmødet udarbejdes mødereferat, som bestyrelsen godkender på et efterfølgende møde.

Mødereferatet udsendes efter godkendelsen til medlemsorganisationerne senest 14 dage efter.

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Formanden leder møderne. I formandens fravær påhviler mødeledelsen næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

7. Økonomi
Voksenundervisningens Samråds udgifter dækkes af det beløb, der af Byrådet stilles til rådighed for samrådets arbejde.

Eventuelle udgifter udover det afsatte beløb fordeles mellem medlemsorganisationerne.

8. Regnskab
Voksenundervisningens Samråds regnskabsår er kalenderåret. 

Kassereren er ansvarlig for regnskabsføring og afslutning. Regnskabet godkendes af bestyrelsen senest 31. marts og forelægges årsmødet til endelig godkendelse.

9. Vedtægtsændringer
Voksenundervisningens Samråds vedtægter kan kun ændres på et årsmøde, hvor punktet ”vedtægtsændringer” er sat på den udsendte dagsorden. Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemsorganisationer.

10. Voksenundervisningens Samråds ophør
Voksenundervisningens Samråd er nedsat i henhold til byrådsbeslutning i forbindelse med Folkeoplysningslovens § 35.

Voksenundervisningens Samråd kan ikke nedlægge sig selv.

Nærværende vedtægt kan opsiges på et i den anledning indkaldt årsmøde med simpelt flertal af de fremmødte.

Hvis vedtægten opsiges, vil Voksenundervisningens Samråd, indtil andet besluttes, bestå af samtlige kredse der er godkendt under Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Nærværende forslag er udarbejdet af Voksenundervisningens Samråds bestyrelse.

 

Vedtægter revideret nov. 2023

 • Formand: Karina Waage-Jensen (FOF)
 • Medlem: Anne-Edith Forchhammer (Musikskolen Spil Op)
 • Medlem: Steen Gorm Hansen (AOF)

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje