Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen By- og boligudvikling Visionsplan for Hedehusene Bymidte

Visionsplan for Hedehusene Bymidte

Visionsplanen er vedtaget af Byrådet d. 18. februar 2022.

Læs visionsplanen for Hedehusene Bymidte

Hvad er formålet med planen?

Den hurtige og store udvikling i NærHeden og den ny bro, Hedevolden, har vist sig at have den heldige sideeffekt, at investorerne nu også har øjne for at Hedehusene Bymidte er et godt sted at investere i ny udvikling.

Den interesse fra investorerne vil Byrådet naturligvis gerne have det bedst mulige resultat ud af, så der bliver udviklet en Bymidte som kan være centrum og bindeled for hele Hedehusene. Hedehusene har allerede en unik identitet og en helt særlig stemning. Det skal der bygges videre på.

For nogle år siden fik stationsforpladsen og Byparken et væsentligt løft blandt andet med Kulturstien. Biblioteket er blevet flyttet ned i stueetagen og der er skabt et uderum foran biblioteket. Der er også arbejdet med at gøre dele af Bymidten grønnere.

Der er dog stadig rum for forbedringer: dele af bymidten fremstår lidt slidt, præget af bagsider og støj fra trafik og jernbane. Med visionsplanen er der lagt et samlet fundament til at kunne arbejde videre med Hedehusenes udvikling. Her skal bruges de gode erfaringer der er fra de allerede udførte udviklingsprojekter – og borgernes engagement omkring byens udvikling.

Byrådets ønske med visionsplanen er med andre ord, at planen skal være et værktøj til dialog med byens grundejere og øvrige interesserede udviklere og give en ramme om samarbejdet som sikrer helheden i de kommende mange års udvikling. Tanken er, at de mange mindre projekter kan komme til at udgøre en bedre helhed når de udvikles efter en samlet plan. Visionsplanen er en langsigtet vision for Bymidtens udvikling og en række strategier, som vil blive brugt i dialogen med de grundejere, som ønsker at ændre noget i bymidten i fremtiden.

Da planen vedrører samtlige ejendomme i Bymidten har det i sagens natur ikke været muligt at kontakte ejerne af disse på forhånd, selv om visionsplanens udviklingsmuligheder kan berøre mange ejendomme. I Visionsplanen er der vist eksempler på hvordan planens principper KAN udmøntes engang i fremtiden. Det skal kun opfattes som et eksempel og er ment som oplæg til dialog med de grundejere, som måtte ønske en ændring. Initiativet til eventuelle ændringer ligger således hos de private grundejere. Der vil ikke være nogen form for handlepligt som følge af Visionsplanen, og kommunen har ikke selv nogen planer om, at realisere de skitserede bebyggelser. Det er tanken at kommunen selv skal bruge planens strategier i fremtidige anlægsarbejder, eksempelvis på veje og fortove, i forhold til det grønne i bymidten, samt ved lokalplanlægning for kommende private projekter.

Materiale fra borgermødet d. 25.8.21

Ved borgermødet modtog kommunen en del input og bemærkninger, som kan ses på plancherne fra mødet.  Efter borgermødet er der desuden modtaget 5 skriftlige høringssvar. Samlet rummer input og høringssvar i alt 277 enkeltstående bemærkninger og input, som Byrådet nu har behandlet.

Følgegruppe

Byrådet nedsatte en følgegruppe som har hjulpet ved forberedelsen af borgermødet. Følgegruppen har fulgt op på mødetog forberedt Byrådets behandling af planen. Følgegruppen har dermed udført den opgave, den blev pålagt af Byrådet.

Spørgsmål og kommentarer

Du er velkommen til at kontakte Byrådscentret, Sofie Wedum på mail sofiewi@htk.dk.

Center for Byråd- og Administration

Telefon: 43 58 10 00  |  e-mail: byraadscenter@htk.dk  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje