Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse 18 visionsplaner for bynatur

18 visionsplaner for bynatur

18 visionsplaner for bynatur

18 visionsplaner for mere og bedre bynatur og biodiversitet - til gavn for naturen og til glæde for borgerne.

Alle husstande i kommunen skal indenfor en afstand af maksimum 1 km, have adgang til og indflydelse på deres bynatur. Derfor har Byrådet udpeget 18 områder, som der i 2021 og 2022 er lavet visionsplaner for.

De 18 områder er:

Baldersbrønde, Skydebaneskoven, Egeskoven Friluftspark, Kilen, Sengeløse Grusgrav, Engvadgårdsparken, Forten, Selsmosen, Kvartersparken Gadehave, Vandværksparken, Brandvænget, Hakkemosen, Bohusparken, Holmehaven, Thorsbroparken, Agersøparken, Røjlegrøften Naturpark og Fløngskoven.

Du kan læse mere om den enkelte visionsplan, længere nede på siden. Ud for hver visionsplan er skrevet hvornår planen bliver realiseret f.eks. "(2022)".

Kommunens ansatte, borgere, politiker, foreningslivet m.fl. har sammen besøgt alle 18 områder på ”Tour De Natur” med henblik på at planlægge områderne på lang sigt. Her har der været fokus på både naturindholdet, kulturen, og de sociale værdier.

Læs visionsplanerne (pdf)

Sådan er visionsplanerne forbundet via Maratonringen, Kløverstierne og Naturringene:

Baldersbrønde (2022)

Vision

Engen og skoven i Baldersbrønde er landsbyens grønne oaser med naturoplevelser for store og små. Engen fungerer samtidig som mødested og samlingsplads.

Man kan opleve skovens varierede træer, gadekæret der fremhæver landsbystemningen, vådengen man kan krydse via trædesten samt blommer og pærer man kan nyde ved frugtlunden. Grusstier forbinder de to områder og binder de varierede naturoplevelser sammen. Om foråret tiltrækker den store løgplæne opmærksomhed.

Vi har

Området ved Baldersbrønde består af to arealer, der ligger midt i landsbyen og i forlængelse af hinanden. Området mod vest består af et cirka 10.000 m² stort skovområde, mens den østlige del udgøres af et cirka 13.000 m² lysåbent grønt areal med et mindre gadekær i den nordlige ende samt enkelte større træer og kratbeplantning langs den vestlige kant af arealet.

Det lysåbne areal består mod øst af en kortklippet plæne med fodboldmål og bordbænkesæt omkranset af fritstående vejtræer, mens det mod vest udgøres af et fritvoksende græsareal med større variation i jordbundsfugtighed og plantesammensætning. Den vestlige skovdel rummer mindre forekomster af tæt krat, træstammer samt kvas- og kompostbunker.

Vi vil

 • Lade en større del af området udvikle sig naturligt.
 • Kickstarte området med frøblandinger til både fugtige og tørre arealer.
 • Øge antallet af blomstrende træer og buske.
 • Øge variationen i områdets jordbundsfugtighed for at øge variationen i plantesamfund på arealet.
 • Sikre, at eksisterende træer i området på sigt kan få lov til at udfolde sig som naturlige veterantræer til gavn for vedboende arter.
 • Gøre gadekæret synligt og mere tilgængeligt dog under hensyn til sikkerhed.

Ambitionsdiagram for Baldersbrønde:

Vi ønsker

At etablere grusstier tværs over engen og gennem skoven.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Tilrettelægger driften, så flere områder får lov at udvikle sig uden menneskelig indgriben – evt. efter delområder er blevet kickstartet ved at udså artsrige blomsterblandinger efter rotorharvning.
 • Bevarer ældre træer så længe som muligt på arealet, evt. i topkappet tilstand.
 • Udlægger træstammer og sten til gavn for dyre- og planteliv.

Sociale værdier:

 • Opsætter bænk ved gadekær og etablerer picnicområde med bordbænkesæt.
 • Rydder hegn og udtynde bevoksning så gadekæret bliver mere synligt.
 • Etablerer trampestier og trædesten.
 • Etablerer naturleg med store sten og træstubbe.
 • Opsætter skilte med info om hvordan kunstværk og frugtlund forbinder til områdets historie som gartneri.

Skydebaneskoven (2022)

Vision

I Skydebaneskoven kan man nyde naturen på naturens præmisser. Her oplever man skov, lysninger, volde og søer samt stier med pause- og udkigspunkter. God skiltning og afmærkning langs stierne sikrer, at man færdes trygt i området udenom jagt- og skytteforeningernes arealer.

Vi har

Området er omgivet af erhvervsområder og afgrænset af jernbanen mod syd og af Holbækmotorvejen mod nord. Det er et varieret areal med skov af både løv- og nåletræer, lysåbne partier samt § 3-beskyttede bassiner ligesom det rummer afmærkede skydebaner.

Skovene har stedvise forekomster af stående hule træer med mindre hulheder samt træstammer, der ligger på jorden. Underskoven er flere steder tæt og delvist ufremkommelig.

Området rummer to bassiner, hvoraf det yngste er cirka 10 år gammel. Der er i begrænset omfang fritliggende, større sten og barjordområder.

Der er planlagt etablering af en støjvold i 2022, der skal skærme de nærliggende boligområder mod støj fra skydeklubberne.

Vi vil

 • Udvikle naturen i en mere ”rå” og vildtvoksende retning, hvor flere områder vil få lov til at udvikle sig på egne præmisser.
 • Sikre større artsvariation af blomstrende urter, buske og træer.
 • Fremhæve naturen langs stiforbindelserne.
 • Skabe bedre udendørs opholds- og pausefaciliteter for foreningerne.

Ambitionsdiagram for Skydebaneskoven:

Vi ønsker

At etablere ny indgang fra nord og cykelstiforbindelse mod syd.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Tilpasser driften, så området kan udvikle sig mere frit ved eksempelvis at udlægge dele af de skovbevoksede arealer til urørt natur.
 • Øger artsdiversiteten af planter knyttet til varme, lysåbne arealer ved eksempelvis at udså artsrige frøblandinger med overdrevsplanter på støjvolden mod nord og tilpasse driften til disse.
 • Etablerer blomstrende buske ved klubhusene.

Sociale værdier:

 • Etablerer ophold ved klubhusene.
 • Udfører selektiv rydning af bevoksning ved vandkanten, så man har kig til vandet fra stien.
 • Opsætter bænke ved vandet.
 • Opsætter skilte ved indgange med wayfinding og info om aktiviteter.

Egeskoven Friluftspark (2022)

Vision

Egeskoven Friluftspark er et centralt, aktivt naturområde, der binder Hedeland sammen med Sejlbjerg Mose og Hedehusene Idrætspark til én stor natur-, sports- og friluftslivsdestination.

Her er en mangfoldighed af friluftslivs- og sportsaktiviteter i et mosaiklandskab af skov og skovbælter, der indrammer grønne aktivitetsrum i varierede størrelser. Rekreative stier binder det hele sammen og leder til aktivitets-, pause-, opholds- og picnicsteder og udsigtspunkter til det omgivende landskab.

Vi har

Området er beliggende mellem et boligområde i nord og dyrkede marker på de andre sider.

Cirka 50.000 m² af arealet er et eksisterende skovområde af yngre, tætplantede egetræer og cirka 100.000 m² udgør tidligere dyrket markareal, der i dag er en let skrånende braklagt mark, hovedsageligt bestående af agertidsler, gråbynke og lådden dueurt samt spor af blomsterblandinger.

Mod nord er marken afgrænset af et læhegn og bag læhegnet er Hedehusene Idrætspark. Markarealet fremstår næringspåvirket og domineres af næringskrævende urter.

I en skovlysning findes en shelterplads og et mindre vandhul. Mod vest ligger et mindre § 3-beskyttet vandhul. Samlet set rummer området skov, enkelte sten og træstammer/grene, der ligger på jorden og som understøtter biodiversitet.

Vi vil

 • Udvikle et mosaiklandskab, der veksler mellem lysåbne arealer, områder med træ- eller kratbevoksninger, der skaber rum og læ samt hegn, skovbryn og skov.
 • Øge fugle- og insektlivet, rådyr og harer ved at skabe flere levesteder og flere føderessourcer.
 • Skabe mangfoldige rum og rammer for rekreation, idræt, friluftsliv, fællesskab og fysiske aktiviteter.
 • Skabe rolige områder til ophold og refleksion.

Ambitionsdiagram for Egeskoven Friluftspark:

Vi ønsker

 • At skabe plads til aktiviteter som discgolf, klatreskov, skovforhindringsbane, naturleg, hundeagility og boldspil.
 • At etablere eventplads med plads til store arrangementer i naturen.
 • At opsætte skilte med wayfinding og info om aktiviteter.
 • At opsætte muldtoilet.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Planter skov samt ressource givende træer og buske som f.eks. hvidtjørn, mirabelle, hyld, brombær og slåen i et mosaiklandskab.
 • Øger variationen af blomstrende planter ved udsåning af blomstrende urter.
 • Etablerer grøfter til opsamling af regnvand.

Sociale værdier:

 • Etablerer sidde- og opholdsmuligheder i rolige omgivelser og med udsigt.
 • Etablerer grusstier og trampestier, der skaber adgang til, og forbinder, aktiviteterne, der er intent i området samt forbinder til omgivende sports- og naturområder.
 • Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.

Kilen (2023)

Vision

I Kilen har både lokale borgere, spejdere, skole- og gymnasieelever glæde af naturen og de varierede oplevelser og aktiviteter i det langstrakte grønne strøg.

På ture gennem kilen oplever man parkpræg såvel som områder med mere vild natur. Her er både bakker, søer og vådeng samt opholds-, lege- og sportsfaciliteter. Her er selv-plukhave og busketter med blomstrende bærbuske, som både dyr og børn kan gemme sig i - og spise af.

Kilen er kendt for at være et spiseligt strøg, hvor man kan sanke frugt, bær og nødder.

Vi har

Kilen er et langstrakt grønt strøg beliggende centralt i et boligområde. Det stækker sig fra Høje-Taastrup Gymnasium i øst, til Frøgård Allé i vest. Området har både et parklignende præg med varieret terræn og klippet græs, men rummer også områder med vildere natur og højere vegetation. Spredt i det åbne område er der plantet valnøddetræer og afgrænsningen ind mod de private haver består af krat- og træbevoksning, herunder også brombær og andre spiselige planter.

Her er mindre forekomster af fugtige områder, hvor fugtighedstålende planter trives. Der er spredte forekomster af større sten og gamle træer og enkelte steder ligger træstammer og grene. Mod øst bidrager en større bakke til yderligere terrænvariation på området.

I forlængelse af området ligger gymnasiets boldbaner og enkelte andre sportsfaciliteter ligesom området gennemskæres af befæstede stier.

Vi vil

 • Øge graden af vild natur, hvor vegetationen får lov til at udvikle sig mere frit.
 • Sikre flere skjule- og levesteder for dyr på land og i vand, f.eks. insekter, padder og krybdyr.
 • Sikre tiltag og drift, der især gavner sommerfugle, bier og småfugle i området.
 • Sikre spiselig beplantning som frugt og bær til gavn for dyr og mennesker.
 • Øge mængden af blomsterressourcer.
 • Etablere varierede opholdsmuligheder.

Ambitionsdiagram for Kilen:

Vi gør

Grønne værdier:

 • Tilpasser driften, så flere arealer får lov at stå med vildtvoksende vegetation.
 • Udlægger træstammer, grene og sten til gavn for dyre- og planteliv og til leg.
 • Etablerer mindre bakkelandskab med planter til solrige og tørre forhold.
 • Etablerer en lavning, der vil kunne udvikle sig til en sø.
 • Udsår blomsterblandinger som plukselv-have.
 • Planter frugttræer og bærbuske.

Sociale værdier:

 • Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.
 • Etablerer naturleg i form af terræn, buskads, forhindringsbane af sten og træ.
 • Opsætter skilte med info om plukselv-have og sankning.

Sengeløse Grusgrav (2023)

Vision

Sengeløse Grusgrav er omdannet til et rekreativt, grønt og vildt område til glæde for områdets plante- og dyreliv samt for byens borgere.

Vi har

Sengeløse grusgrav er 14,6 ha, men fremstår dog væsentligt større i virkeligheden, grundet områdets terrænformationer efter endt gravning. Sengeløse grusgrav er en ung grusgrav, der har potentiale for at blive levested for mange nøjsomme og sjældne arter. Området har været en aktiv grusgrav i perioden 2002-2013.

Den naturlige dynamik, der findes i grusgraven, hvor graven blot er efterladt, skaber unikke forhold for udvikling af biodiversiteten, og her kan en naturlig indvandring finde sted. Det er lige fra ørkenlandskabets tørre jordbund til våde lavninger i bunden af grusgraven. Det naturen har brug for, er urørte steder, men også forstyrrede steder – de skaber levested for rigtig mange forskellige arter af sommerfugle, planter, insekter, fugle mm.

Det vigtige er, at naturen har brug for masser af plads og det kan der findes i grusgraven, hvor der ikke er kørt jord på og retableret til landbrugsdrift, og hvor der heller ikke er udsået frøblandinger.

I grusgraven hvor der findes blotlagte jomfruelige råjordspartier, er der værdifulde levesteder for de nøjsomme planter og det insektliv, der er knyttet til dem. Det er disse områder, som virkelig er presset i det opdyrkede danske landskab. Derfor er området ideelt sted for indvandring af vores vilde natur, der er under pres. Særligt mosser af de sjældne slags er lokaliseret i området. I området er bl.a. lokaliseret Liden Padderok, Sump-hullæbe og Skov-hullæbe.

I grusgraven er der ikke jordbehandlet, gødet eller sprøjtet som i det omkringliggende landskab, og arealerne har ikke været påvirket af næringsstoffer fra luften i mange år. Derfor er det jordbunden, der bestemmer hvilke planter, der kan finde bolig her – da det er råjord, hvor der ikke er lagt muldjord ud, er det et helt ideelt sted for nøjsomme planter. Fordi kalken ligger højt, kan fugtige områder udvikle sig til værdifulde kærpartier som rigkær. Ved at lave nogle skrab, kan der laves vandfyldte lavninger, som vil blive ideelle ynglesteder for padder.

De rå lysåbne skrænter skal bevares, for her er der skabt et lunt og tørt miljø i sommervarmens sollys, hvor bl.a. jordbierne kan finde gode levesteder, og måske vil der også flytte digesvaler ind.

Den sydligste slugt ligger med sine dramatiske skrænter i den nordlige grusgravsdel, og giver illusioner af at se ind i en norsk dal. I den nye del som senest er forladt, ligger store kampesten, der danner fine vinterskjul for padder og krybdyr, snoge, og stenene vil om sommeren blive varmet op og give gode rastesteder for sommerfugle og insekter.

Biodiversiteten er stor, og der findes et godt fødegrundlag ved de mange blomster som tiltrækker insekter, sommerfugle og dyr, som igen tiltrækker fugle og pattedyr.

Der er mange oplevelser forbundet med et menneskeskabt naturområde.

Vi vil

Visionen for området er at udvikle og tilgodese naturværdier og biodiversitet i området. Samtidig med at der skabes nye og spændende oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for kommunens borgere.

Udviklingen af grusgraven er således funderet på to ben:

 • Et hensyn til naturen og biodiversiteten i grusgraven
 • Et rekreativt hensyn til områdets beboere

Læs visionsplanen for Sengeløse Grusgrav

Vi gør

Sommerevent

En lørdag i august blev alle borgere inviteret til at komme ud til et vildt sommerevent i Sengeløse grusgrav. Kommunen havde sat en dag af til at fortælle ideen om at omdanne grusgraven til et rekreativt område med fokus på biodiversitet.

Dagens program stod på ’grusgravbingo’, ’pluk en buket’, fotokonkurrence, skumfidusser over bål, naturformidling og mulighed for at give sin mening til kende.

Ideen med eventet var at invitere områdets beboere til en dejlig dag i grusgraven og give de fremmødte en oplevelse af, hvordan området tager sig ud i dag samt give inputs til, hvordan det kan tage sig ud i fremtiden. Biologen Anne-Marie der har lavet naturregistreringen for området var til stede for at guide folk rundt på gåture i området. På turene fortalte Anne-Marie om den spændende natur, der er flyttet ind, og det potentiale grusgraven har, for at få skabt plads til den natur, der er stærkt presset i vores landskab.

Efter at have fået et indtryk af naturen og lidt varmt at drikke, blev der åbnet op for, borgernes ideer og ønsker for, hvordan grusgraven kan tage sig ud i fremtiden.

Den ’Vilde Tænketank’ blev ligeledes oprettet.

Den vildetænketank

Den Vilde Tænketank mødtes første gang i september 2021. Primære fokus på mødet var at komme med konkrete idéer og ønsker indenfor natur- og socialværdi.

Workshoppen var organiseret som en ’aktiv workshop’, hvor deltagerne først blev introduceret for en opsummering af de indkomne forslag ved sommereventet samt naturrapporten for området. Inden deltagerne i grupper skulle diskutere visionen for området, blev de ’bombarderet’ med en række fotos og sidst men ikke mindst blev de taget med på en ’drømmerejse’, hvor drømme for grusgraven blev endnu tydeligere.

Grønne værdier:

 • Skabe de bedste muligheder for udviklingen af god og vild natur, som understøtter de biologiske interesser og højner oplevelsesværdien i området. Der er derfor lavet en naturregistrering i perioden maj-august 2021, hvor vilde planter, padder, sommerfugle og mosarter er kortlagt. På baggrund af registreringen, er der udarbejdet en rapport og et naturzoneringskort, der bl.a. viser, hvor de særligste plantearter vokser. Visionsplanen for området tager afsæt i hhv. naturregistreringen og borgerinddragelsesproces.

Læs rapporten om Sengeløse Grusgrav

Sociale værdier:

 • Etablere stier og faciliteter der giver styret adgang til natur- og friluftsoplevelser.

Engvadgårdsparken (2023)

Vision

Engvadgårdsparken er en lokal bypark med et klassisk parkpræg men med områder med mere vild natur.

De velkendte græsplæner har store øer af forårsløg og blomsterenge omkring træerne. Grupper af nye træer og busketter giver frugt og bær, som kan spises af både dyr og mennesker.

Minilandskabet med små bløde bakker og en lang regnvandsgrøft skaber levesteder for dyre- og insektlivet.

En ny grussti krydser grøften og binder området sammen på tværs og der er opholdsmuligheder både i rolige og livlige omgivelser.

Vi har

Engvadsgårdparken er, med sin placering, omgivet af bebyggelse. Arealet består i dag primært af kortklippede græsarealer med grupper af træer samt et cirka 1.700 m² stort gadekær i den nordlige ende. Parken er mod syd, vest og nord afgrænset fra omgivelserne med en krat/træbevoksning. Under trægrupperne er områderne udlagt til mere vildtvoksende græspartier.

I den nordlige del af parken, tæt på Fløng Skole, findes en aktivitetsplads. Mod syd er der etableret områder med spiselige bærbuske og frugttræer. Der ligger enkelte fritliggende større sten i den nordlige del af parken.

 

Vi vil

 • Åbne parken, så den er mere synlig fra Fløng Byvej og derved integrere området bedre med skolen.
 • Øge graden af vild natur og lade vegetationen få lov til at udvikle sig mere frit.
 • Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til gavn for områdets fugle og vilde bestøvere, som bier og sommerfugle.
 • Øge variationen i områdets beplantning, herunder vegetationshøjde og antallet af blomstrende urter.
 • Etablere vandelement.
 • Optimere formidlingsindsatsen af de biodiversitetsfremmede tiltag i området.

Ambitionsdiagram for Engvadgårdsparken:

Vi ønsker

At skabe tydeligere forbindelse mellem skole og park dog under hensyn til trafiksikkerhed.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Udlægger flere områder til vildere natur med fritvoksende planter og flere blomster.
 • Planter flere frugttræer og bærbuske.
 • Etablerer langstrakt bakkelandskab med planter til solrige og tørre forhold.
 • Etablerer slynget regnvandsgrøft med planter egnet til fugtige forhold.
 • Opsætter fuglekasser og skjul til eksempelvis pindsvin.

Sociale værdier:

 • Skaber kig ind til parken ved at udtynde beplantningen mod Fløng Byvej.
 • Gør indgangen tydeligere.
 • Etablerer naturleg i form af terræn, buskads, sten og træstammer.
 • Opsætter bænke og bordbænkesæt.
 • Opsætter skilte med info om tiltag til gavn for natur og biodiversitet.

Forten (2023)

Vision

Forten i Vridsløsemagle er byens grønne mødested. Landsbyens borgere i alle aldre har været sammen om at udvikle området til gavn for naturen og fællesskabet.

Lokalt engagement og ejerskab sikrer, at Forten indeholder et rigt natur- og dyreindhold samt ophold og aktivitetsmuligheder for hele byen.

Vi har

Området består i dag af grønt areal midt i landsbyen med parklignende karakter. Arealet er omgivet af krat og buskads, der rummer forekomst af enkelte større træer, hvoraf flere er topkappet.

Her er både legeplads, grill- og spiseområde samt fælleshus. I forbindelse med legepladsen er der udlagt en enkelt træstamme ligesom der over et legerør er etableret en jordbunke med vildere bevoksning.

Området rummer i begrænset omfang fritliggende større sten og træstammer, ligesom også den botaniske artsliste for området er relativt kort.

I Vridsløsemagle er landsbyfællesskabet stærkt og borgerne er sammen om mange aktiviteter.

Forten er byens samlingssted.

Vi vil

 • Løfte sociale værdier og naturværdier på et offentligt område til gavn for de lokale og øvrige borgere gennem et demokratisk pilotprojekt.
 • Understøtte det stærke lokale fællesskab og medejerskab, som borgerne i Vridsløsemagle har, ved at udføre en borgerdrevet visionsproces for Forten.

Ambitionsdiagram for Forten:

Vi gør

Grønne værdier:

Afsætter ressourcer til visionsplanen på lige fod med de øvrige visionsplaner, dog får borgerne her mulighed for, i samarbejde med kommunen, at organisere og prioritere indsatserne. Implementeringen af indsatserne står landsbyen selv for.

Sociale værdier:

Visionsplanen og tiltagene skal godkendes af kommunen

Selmosen (2024)

Vision

Selsmosen er, med sin beliggenhed, byens centrale, rekreative, grønne og blå byrum. Her mødes man ved vandet og nyder ophold, fællesskab, fysisk aktivitet og naturoplevelser. I byrummet er broer, der leder til destinationer som Taastrup Teater og Musikhus og til Taastrup Station samt til aktivitets- og legeområder.

For skoler og institutioner er det et udendørs lege- og læringsrum med vandaktiviteter, vandleg og opholdssteder.

Kulturkvarteret understøtter stedets rolle som rekreativt grønt centrum. Den naturnære drift, med vilde naturzoner, fremmer naturoplevelser i form af et øget fugle- og dyreliv.

Vi har

Dette centrale og stationsnære byrum udgør en stor rekreativ vandaktivitetspark, hvoraf det centrale bassin udgør cirka 25.000 m². Bassinet udgør dermed langt den største del af det samlede areal. Her er et rigt indhold af fugleliv og fisk. Resten af området består af befæstede aktivitetsrum samt af en blanding af driftede og mere vilde og artsrige kantarealer.

Området bærer præg af stort brugertryk, der blandt andet er knyttet til parkens mange rekreative elementer.

Selsmosen rummer mange naturtiltag og faciliteter til ophold, aktivitet og leg.

Vi vil

 • Udvikle området til gavn for ynglende fugle herunder ænder, blishøns, svaner og småfugle.
 • Gavne dyrelivet i og omkring vandet og tilgodese forekomsten af insekter som bier og sommerfugle.
 • Etablere spiselig beplantning som hassel og bær til gavn for områdets brugere og dyrelivet.
 • Sikre muligheden for at naturtiltag, der allerede er gjort, kan udvikle sig.
 • Øge sikkerheden ved færdsel på træbroerne.

Ambitionsdiagram for Selsmosen:

Vi ønsker

At etablere skridsikkert underlag, der fremmer tryg færdsel på træbroerne.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Etablerer flere afskærmede områder med tæt og lavt krat eller kvashegn, hvor fugle kan yngle.
 • Planter frugttræer og bærbuske.
 • Udlægger træstammer i vandkanten, der vil fungere som skjulested for vandlevende organismer. • Udvider naturindholdet på de grønne arealer med blomstrende urter som føderessourcer for bier, sommerfugle og andre blomstersøgende insekter.
 • Etablerer levesteder der fremmer antal og variation i områdets insekter.

Sociale værdier:

Opsætter skilte med formidling af fugleliv og insekter i området.

Kvartersparken Gadehave (2024)

Vision

Kvartersparken er Gadehaves centrale rekreative byrum og en del af det samlede campusområde. Her er sports-, aktivitets- og legeområder for borgere i alle aldre.

Aktivitetsområderne er opdelt af grønne zoner med naturpræg.

I zonen mellem boldbanerne og den gennemgående ‘campussti’ nord for Kvartersparken er et ‘sankestrøg’.

Her kan de lokale og forbipasserende stoppe op og nyde godt af den spiselige natur, hvilket gør denne del af stien særlig livlig.

Vi har

Området består af et grønt fritidsområde omgivet af boligbebyggelser.

Lysåbne arealer domineres af græs- og urtevegetation på mellem 15 – 50 cm ligesom der også er områder med forekomst af urter over 50 cm. Beplantningen består af vildtvoksende bede med spredte forekomster af store sten og enkelte unge træer.

Området rummer mindre arealer med barjord, samt områder med udlæg af større sten og grus. Områdets sydlige del fremstår meget varieret og med relativ høj artsrigdom af blomstrende urter.

Kvartersparken er et rekreativt areal med høj befæstelsesgrad i tilknytning til idrætsområdet og skaterbanen. Området er beliggende direkte ud til en sti, der leder gennem bydelen.

Vi vil

 • Øge antallet og variationen af frugt- og bærbærende buske og træer i områdets nordlige del mellem fodboldbanen og stien.
 • Sikre flere ressourcer til blomstersøgende insekter.
 • Etablere en ny aktivitet for alle aldre: sanknings-station ‘Spis din kommune’.

Ambitionsdiagram for Kvartersparken ved Gadehave:

Vi gør

Grønne værdier:

 • Udsår artsrige, spiselige blomsterblandinger i den brede rabat nord for boldbanerne samt udplanter varierede frugttræer og -buske

Sociale værdier:

 • Etablerer små stier af trædesten samt træstubbe til at sidde på i sankestrøget.
 • Sankestrøget indrettes under hensyn til tryghed i området.
 • Opsætter skilte med info om sankestrøgets spiselige natur.

Vandværksparken (2024)

Vision

Vandværksparken er et lille fredeligt paradis for fugle, egern og insekter med krat, blomstrende træer og bærbuske som gemmesteder og spisekammer. Det er også et rekreativt naturområde og en forbindelse på langs og på tværs for de lokale beboere, der nyder sanselige gåture og rumlige oplevelser.

De tværgående grusstier og træbroer, skaber naturlige møder mellem naboer på tværs og der er rum til pause på en bænk eller i en hængekøje, hvorfra man kan nyde stilheden. Om foråret er det hvide blomsterhav en attraktion.

Vi har

Området består af et langstrakt grønt areal omgivet af boligbebyggelse.

Her er en lavning i midten omgivet af krat- og buskbevoksning. De omkringliggende arealer domineres af græsser og høje urter som agertidsel, gråbynke og butbladet skræppe. Heri findes kortklippede græsstier og mindre opholdsområder.

På nær enkelte fritliggende større sten, så rummer arealet blot få naturelementer i form af gamle træer og døde træstammer. Enkelte steder forekommer områder med planter egnet til fugtige og våde forhold.

Vi vil

 • Øge graden af vild natur, hvor vegetationen får lov til at udvikle sig mere frit.
 • Fremme områdets fugleliv ved at skabe forhold, der i højere grad tilgodeser arternes behov for rede- og yngleområder.
 • Sikre spiselig natur som frugt og bær til gavn for dyr og mennesker og derved også sikre føderessourcer og skjulested for fugle og andre dyr.
 • Øge mængden af blomstrende planter på arealet både i form af blomstrende træer og buske samt blomstrende urter.
 • Omdanne en del af det fugtige område mod syd til en egentlig sø, så området samtidig kommer til at gavne vandlevende dyr og planter knyttet til permanent vanddækkede/-mættede arealer.

Vi ønsker

At etablere tilgængelighedsbroer af træ.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Genanvender fældede træer og ryddet krat som kvasbunker og -hegn som skjulesteder for områdets dyreliv.
 • Planter frugttræer og bærbuske.
 • Etablerer vandspejl i det fugtige areal i syd.
 • Rotorharver udvalgte dele af græsarealet og udså artsrige blomsterblandinger, hvorefter driften af arealet tilpasses for at fremme denne.

Sociale værdier:

 • Etablerer grussti på tværs af slugten i nord samt mellem Tjørnehaven og legepladsen.
 • Udfører selektiv rydning af bevoksning, så der opstår kig på tværs.
 • Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.
 • Opsætter skilte ved indgange med info om fugleliv og spiselig natur.

Brandvænget (2024)

Vision

Brandvænget er en naturpræget lommepark med et minilandskab af små bløde bakker, en regnvandsgrøft og en miniskov af varierede træarter af nåletræer og løvtræer. Aktiviteter som en drageplæne, naturlabyrint, leg med regnvand samt ophold bidrager til at gøre Brandvænget til et lokalt samlingspunkt for ophold, naturleg og fællesskab.

Vi har

Området består i dag af et ensartet græsareal beliggende mellem boligområder og institutionsbygninger. Området er domineret af kulturgræsser, der slås jævnligt, men dog med spredte forekomster af forskellige urter. Mod syd findes et areal med mere kratagtig bevoksning ligesom der nord for området findes enkelte større træer samt lav hækbevoksning. Området fremstår relativ artsfattigt, men benyttes dog til fouragering af kragefugle som alliker, råger og husskade. Græsarealet anvendes lejlighedsvist til hundeluftning, boldspil og drageflyvning.

Vi vil

 • Øge mængden af natur, hvor vegetationen får lov til at udvikle sig mere frit.
 • Øge antallet af blomstrende urter til gavn for blomstersøgende insekter.
 • Skabe terrænvariation, så der opstår større diversitet i levesteder.
 • Øge antallet af træer og buske, herunder flere bær og/eller frugtbærende arter til gavn for både dyr og mennesker.
 • Skabe forbindelser til naboområder.

Ambitionsdiagram for Brandvænget:

Vi ønsker

At etablere miljøer til fysisk aktivitet og leg i buskads og bakker.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Etablerer artsrig miniskov med hjemmehørende træarter.
 • Etablerer bakkelandskab i østlig del med planter egnet til solrige og tørre forhold.
 • Etablerer grøft til regnvandsopsamling med planter egnet til fugtige forhold.
 • Planter frugtbærende træer og bærbuske.
 • Udsår artsrige blomsterblandinger med hjemmehørende arter på delområder, der efterfølgende friholdes for jævnlig drift.

Sociale værdier:

 • Etablerer slynget grussti gennem området med forbindelse til naboområder.
 • Friholder areal til boldspil og drageflyvning.
 • Opsætter bænke og bordbænkesæt.

Hakkemosen (2025)

Vision

Hakkemosen er et knudepunkt for natur- og friluftlivsaktiviteter for alle kommunens borgere.

Her har et nyt Natur- og Friluftscenter med en naturvejleder base, hvor Natur & Læring bliver formidlet for skoler, institutioner og friluftslivet.

Hakkemosen er samtidig blevet centrum for innovative og kreative naturtiltag, der kan virke som inspiration for kommunens borgere, erhvervsliv og andre interesserede, så tiltagene på den måde kan sprede sig ud i kommunen.

Vi har

Området er beliggende i landskabelige omgivelser og består af et stort og varieret naturområde, der rummer forekomster af både søer, engarealer samt lysåbne og skovbevoksede arealer. Områdets søer udgør samlet cirka 75.000 m² hektar.

Hakkemosen rummer flere naturkvaliteter i form af spredte sten, træstammer og grene, der ligger på jorden. Det bidrager, sammen med områdets størrelse, positivt til den høje grad af biodiversitet.

Området har både bålhytte, shelterpladser, naturlegeplads samt Økobasen. Grusstier og trampestier leder rundt i området og der er bænke til ophold undervejs. Kæmpen ‘Teddy’, placeret ved søbredden og udført i genbrugstræ, er en kendt attraktion, der trækker mange til. Hakkemosen er kendt som natur- og friluftsdestination for lokale og besøgende udefra.

Vi vil

 • Etablere et nyt Natur- og Friluftscenter.
 • Fastholde og videreudvikle områdets naturrigdom og høje indhold af biodiversitet.
 • Øge variation og udbredelse af blomstrende og spiselige urter.
 • Øge omfanget af levesteder for dyr og planter.
 • Etablere ny hovedindgang i sydøst.
 • Forbedre og udbygge stisystemet i området især i den østlige og sydlige del.
 • Etablere flere opholds- og udsigtspunkter ved søen.
 • Øge mulighederne for oplevelser ved vandet.
 • Videreudvikle ‘Spis din kommune’.
 • Etablere eventplads på de gamle fodboldbaner.
 • Fremme formidling/ wayfinding.

Ambitionsdiagram for Hakkemosen:

Vi ønsker

 • At etablere aktivitetsmuligheder og knytte naturvejleder til et nyt Natur- og Friluftscenter.
 • At etablere ankomst- og picnicplads i øst ved busstop på Helgeshøj Allé.
 • At etablere naturkunst som ‘ventesteder’ langs Hakkemosevej.
 • At etablere en træbro ved søen.
 • At opsætte skilte med wayfinding med info om tilgængelige stier.
 • At etablere et toilet.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Videreudvikler områdets blomsterressource primært ved en ændring af driften af de lysåbne arealer. Græsningsområdet i den vestlige del udvides til at omfatte et større areal. Det sikres, at afgræsningen foregår som ekstensiv helårsgræsning uden tilskudsfodring. Arealer, der ikke kan afgræsses, eksempelvis pga. rekreative aktiviteter, slås maskinelt via mosaikslåning for at fremme en forskelligartet bevoksning.
 • Etablerer kvashegn, træstammer, grene og stenbunker til gavn for dyre- og planteliv.

Sociale værdier:

 • Etablerer grussti syd om søen, der også forbinder eksisterende sti med ny ankomstplads.
 • Etablerer tingsteder af sten og træstubbe.
 • Etablerer eventplads med plads til store arrangementer i naturen.

Bohusparken (2025)

Vision

Bohusparken er en lokal bypark, der binder boliger, gymnasium og erhverv sammen. Her er let adgang til natur som danner ramme for gåture med varierede oplevelser samt ophold og pauser.

På ture gennem byparkens slyngede sti oplever man både ældre og ny beplantning, bakker, vandspejl og vådeng samt et varieret fugle- og insektliv, der tiltrækkes af parkens blomster og bærbærende træer og buske.

Vi har

Der er planlagt en ny bypark i forbindelse med et kommende erhvervsbyggeri. Byggeriet ligger i forlængelse af et erhvervsområde og selve parken ligger op ad et boligområde. Mod sydøst ligger Høje Taastrup Private Gymnasium.

Projektet er i udvikling og målet er, at skabe de bedste rammer for borgerne med mere biodiversitet og flere sociale værdier. Parken er planlagt til at have naturpræg, og i projektet bevares dele af den eksisterende beplantning af skovkarakter i den nordlige og sydlige del af området. Træerne har i dag stor variation af størrelse og arter. Der suppleres med ny varieret beplantning på et nyt kuperet terræn. Centralt i parken er der planlagt et regnvandsbassin, hvoraf et mindre område får et permanent vandspejl. Op gennem parken løber en offentlig gang-/cykelsti fra sydvest, der fortsætter mod nord til Høje-Taastrup Station. I den vestlige side er en nord-sydgående trampesti. I det sydøstlige område er planlagt fælledgræs, som giver mulighed for ophold og aktiviteter. I de øvrige arealer etableres høje enggræsser.

Vi vil

 • Fastholde og videreudvikle projektets planlagte høje natur indhold og indhold af biodiversitet.
 • Øge mængden af døde træer, der ligger på jorden til gavn for vedboende arter.
 • Sikre adgang til parken i nordøst og sydøst, der opfylder tilgængelighedskrav og skabe forbindelser til omkringliggende områder.
 • Gøre indgangene mere synlige.
 • Skabe ophold og pausemuligheder langs gang-/ cykelstien.

Ambitionsdiagram for Bohusparken:

Vi gør

Grønne værdier:

 • Udplanter flere blomstrende buske og træer, der giver læ og variation i forekomsten af blomsterressourcer.
 • Bevarer eventuelle fældede træer og døde grene på grunden til gavn for dyre- og planteliv.
 • Udlægger sten som både stenbunker og enkeltsten, der kan fungere som varmepladser og skjul for mindre dyr.
 • Udlægger træstammer i vandkanten som skjulested for vandlevende organismer.

Sociale værdier:

 • Etablerer tydelige adgange og grusstier ind til den planlagte nord-sydgående sti.
 • Opsætter bænke.
 • Opsætter skilte med info om tiltag til gavn for natur og biodiversitet.

Holmehaven (2025)

Vision

Holmehaven er et roligt parkområde med et klassisk præg, men rummer også områder med mere vild natur.

På græsplænerne i nord og syd er der plads til boldspil og leg, mens arealet på den smalle strækning har mere naturpræg med forårsløg. Grupper af nye frugttræer og busketter med blomstring og spiselig, frugt supplerer de gamle træer og gør beplantningen mere artsrig.

En grussti forbinder på tværs, og leder til stien i sydøst og videre til Store Vejle Å.

Vi har

Området er et grønt kileformet areal, der har karakter af en park. Området ligger imellem en række villakvarterer og vest for ligger Taastrup Svømmehal og Taastrup Idrætscenter. Sydøst for området ligger et mindre naturområde med stiforbindelse til Store Vejleå.

Holmehaven består hovedsageligt af kortklippet græs med spredte grupper af egetræer fordelt på arealet. Under træerne har vegetationen fået lov til at stå mere vildt.

Vegetationen i området er relativ artsfattig. Langs det nordøstlige skel er en asfaltbelagt sti. Langs stien udgår flere mindre stier ind villakvarteret ved siden af.

Vi vil

 • Øge graden af vild natur ved at lade vegetationen få lov til at udvikle sig mere frit.
 • Etablere beplantning, der giver frugt og bær og øge mængden af blomsterressourcer gennem flere sæsoner og derved bidrage med føderessourcer til gavn for områdets fugle og vilde bestøvere. • Skabe områder, der kan fungere som skjul og yngleområder for pattedyr og fugle.
 • Etablere opholdsmuligheder og forbindelsesstier

Ambitionsdiagram for Holmehaven:

Vi gør

Grønne værdier:

 • Etablerer mindre områder hvor metoden Plugs afprøves.
 • Udsår artsrige blomsterblandinger.
 • Planter frugttræer og bærbuske.
 • Planter tornede buske som slåen, tjørn samt mirabelle.
 • Udlægger store sten, som kan fungere som varmeplads og skjul for dyr som insekter, padder og krybdyr

Sociale værdier:

 • Etablerer naturleg med store sten, træstammer og stubbe.
 • Øger tilgængeligheden med en rampe fra busstoppestedet på Mølleholmen og ned til parken.
 • Opsætter bænke og bordbænkesæt.
 • Opsætter skilte ved indgange med information om natur- og friluftsmuligheder i og omkring Holmehaven.

Thorsbroparken (2025)

Vision

Thorsbroparken er en lokal grøn oase med rigt dyre- og planteliv og mulighed for rolige ophold og pauser.

Thorsbroparken er en destination og pausested for borgere på tur fra eksempelvis den nærliggende rekreative rute Maratonringen samt Kløverstierne.

Vi har

Området er et mindre grønt areal med parkagtig karakter beliggende mellem dyrkede marker og et boligområde i udkanten af Reerslev. Centralt i området ligger den knap 4.000 m² store vandflade, der er omkranset af rørsump. Opvækst af trådalger indikerer, at vandet er relativt næringsbelastet.

Mod markerne er området omkranset af både træbevoksede og lysåbne områder og en slået græssti fører områdets brugere rundt om og ned til vandet. Området benyttes af lokale til gåture og hundeluftning og i krattet ses huler bygget til leg. Her er få opholdsfaciliteter.

Vi vil

 • Udvikle området mod et naturindhold med gode betingelser for blandt andet ugler, rovfugle og småfugle.
 • Skabe rastesteder for krybdyr, pindsvin og padder.
 • Øge oplevelsesværdien og brugen af området med tiltag til gavn for de lokale borgere og ikke mindst skoleklasser, der benytter området i forbindelse med undervisning.
 • Gøre ankomsten fra vejen mere synlig og forbedre stien rundt om vandet med henblik på øget tilgængelighed.
 • Øge variationen i beplantningen

Ambitionsdiagram for Thorsbroparken:

Vi ønsker

 • At etablere en trampesti gennem bevoksningen.
 • At opsætte skilte både ud mod Thorsbrovej og hvor stien udmunder i Tingstedvej, der informerer om Thorsbroparken.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Opsætter uglekasser, rovfuglekasser og/eller rovfuglepinde.
 • Udlægger stenbunker samt træstammer, der kan fungere som skjul for smådyr.
 • Etablerer et langt kvashegn som levested og skjul for dyr som pindsvin, padder og insekter.

Sociale værdier:

 • Skaber en tydelig indgang med en grussti gennem en grøn sluse af græsvolde samt grussti, der leder ind.
 • Etablerer grussti rundt om vandet.
 • Opsætter bænke samt bordbænkesæt.
 • Rydder beplantning på et mindre areal ned til vandet for bedre adgang til vandet.

Agersøparken (2026)

Vision

Agersøparken er en grøn oase med et rigt fugleliv. Området er samlingspunkt for de omkringliggende boligområder og der er tydelige indgange og grusstier, der leder ind til området og rundt om vandet.

Bænke inviterer til ophold og pauser og her er ro, nærvær og naturoplevelser.

Ud mod Agersøvej et mindre grønt rum med træer omkring. Her findes en græsplæne med naturleg og plads til boldspil og ophold.

Vi har

Området er et naturpræget areal omkranset af boligområder. Det består af et centralt, lavt beliggende, bassin omgivet af lysåbne arealer med stor terrænvariation.

Ude i vandet ligger en ø, der med tiden er blevet landfast med de omkringliggende arealer. Øen er vokset til med træer og krat. Kantbevoksningen rundt om vandet er domineret af tagrør og dunhammer, mens de øvrige lysåbne områder rummer en variation af forskellige urter knyttet til både fugtig og mindre fugtig jordbund.

Trampestier, der kan være svære at få øje på udefra, leder ind i området og rundt om søen.

Vi vil

 • Fremme områdets fugleliv ved at genskabe forhold, der gør det muligt for arter som svaner og ænder at yngle i området.
 • Forbedre småfugles muligheder for at leve og yngle samt skabe skjule- og levesteder for dyrelivet i og omkring vandet.
 • Gavne dyreliv i vandet.
 • Fremme en større variation af planter uden at gå på kompromis med æstetikken i området.
 • Øge tilgængeligheden og sikre bedre muligheder for ophold og aktivitet.

Ambitionsdiagram for Agersøparken:

 

Vi ønsker

 • At etablere tætte kvas- og kratområder med fældede eller faldne træer som får lov til at blive på arealet.
 • At ændre områdets drift, så den i højere grad fremmer en stor artsrigdom af blomstrende urter.
 • At etablere mindre græsareal med naturleg i form af sten og træstammer.

Vi gør

Grønne værdier:

Sikrer områder, hvor der er ro til ynglende vandfugle.

Sociale værdier:

 • Etablerer rampe, der sikrer tilgængelighed fra Vandmestervej.
 • Etablerer tydelige indgange fra Agersøvej og forbedret indgang fra Malervej.
 • Etablerer tilgængelighedsstier.
 • Opsætter bænke.
 • Lægger trædesten ved vandkanten.
 • Friholder dele af vandfladen til skøjtning og andre aktiviteter.
 • Opsætter skilte ved indgange om dyrelivet i parken.

Røjlegrøften Naturpark (2026)

Vision

Røjlegrøften Naturpark er et bynært naturområde, hvor biodiversitet og vild natur i særlig grad danner rammen om rekreation, læring og aktivt friluftsliv med masser af fysisk udfoldelse.

Lokale men også besøgende udefra bruger området hyppigt som destination for udflugter og begivenheder.

Stier gennem det åbne landskab og de høje bakker byder på varierede gåture, hvor der både er steder til pause, ro og nærvær med naturen samt steder til ophold og fællesskab i læ af busketter og trælunde.

Vi har

Området er etableret som en naturpark i 2016 og er et rekreativt område beliggende i udkanten af et større boligområde. Området rummer terrænvariation i form af to støjvolde, der ligger op ad hinanden. Her er også flade lysåbne områder samt bassiner, som fuglelivet har glæde af.

Vegetationen på de lysåbne arealer består af urter på mellem 15 – 50 cm i højden og enkelte unge solitære, træer. Voldene og den nordlige del af området er beplantet med skovplantning herunder nåletræer.

Området rummer mindre forekomster af barjord, primært i tilknytning til trampestier, samt større sten. Der findes bassiner som store lavninger med overfladevand.

Vi vil

 • Øge forekomsten af ynglende fugle samt padder og krybdyr.
 • Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til gavn for områdets fugle, insekter og vilde bestøvere.
 • Opretholde omfanget af levesteder for dyr, planter og insekter.
 • Skabe flere områder med læ til gavn for både besøgende og dyrelivet.

Ambitionsdiagram for Røjlegrøften Naturpark:

Vi ønsker

At opsætte et toilet.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Udplanter blomstrende buske og træer, der giver læ og variation i forekomsten af blomsterressourcer.
 • Udlægger træstammer – både på land og i vandkanten.
 • Etablerer stensætninger, der kan fungere som skjul og overvintringssteder for dyr som insekter, krybdyr og/eller padder.

Sociale værdier:

 • Opsætter flere bænke omkring søen.
 • Udvider ankomstpladsen med flere parkeringspladser og asfalterer.

Fløngskoven 2026

Vision

Fløngskoven er et lokalt naturområde, hvor mulighederne for naturoplevelser er mange. Det er samtidigt et møde- og samlingssted for store og små begivenheder.

Som borger og besøgende bliver man nysgerrig efter at gå på opdagelse ad grusstier og trampestier, hvor man både kan finde steder for ro og steder med aktivitetsmuligheder.

Fløngskoven er et velbesøgt udflugtsmål, og man kan opleve et rigt dyreliv som rådyr, flere fuglearter og skotsk højlandskvæg.

Vi har

Fløngskoven er et naturområde i udkanten af et større boligområde. Det rummer både mose med urørt natur, en hundeskov, ung skov samt lysåbne arealer både med og uden græsning.

De lysåbne arealer har et højt indhold af blomstrende urter. Mod øst plejes arealerne ved maskinel slåning, mens et større område mod vest afgræsses med kvæg. Området grænser mod øst op til § 3-beskyttet bassin, et moseområde samt vandløb.

Man kan bevæge sig gennem området ad grusstier. Der er flere bordbænkesæt, hængekøjer og et shelter.

Vi vil

 • Fremme fuglelivet knyttet til søen ved at skabe bedre yngleforhold.
 • Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til gavn for områdets fugle og vilde bestøvere. • Etablere flere steder til oplevelser og ophold langs stierne.
 • Udvikle tiltag, der kan fremme områdets brug i forbindelse med rekreative aktiviteter

Ambitionsdiagram for Fløngskoven:

Vi ønsker

 • At forbedre forholdene for vandfugle i de nærliggende vandområder i samarbejde med forsyningsselskabet eksempelvis ved etablering af fugleøer.
 • At etablere ådselsplads til gavn for insekter, fugle og pattedyr knyttet til forekomster af døde dyr. • At etablere naturkunst som pejlemærker langs stierne.
 • At opsætte muldtoilet.

Vi gør

Grønne værdier:

 • Følger fortsat den eksisterende plejeplan.
 • Opsætter rovfuglepinde og -kasser.
 • Udvikler blomsterressourcen gennem drift af de arealer, der slås maskinelt, og gennem afgræsning af arealerne mod vest, f.eks. ved ekstensiv helårsafgræsning uden tilskudsfodring.

Sociale værdier:

 • Opsætter bænke og bordbænkesæt.
 • Etablerer labyrint inde i skoven af sten eller stubbe fra fældede træer.
 • Opsætter skilte med wayfinding og info om dyr man kan opleve

Baggrund

Områderne er udvalgt således, at alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på.

Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en vis grad af variation af natur og muligheder for rekreation og friluftsliv.

Men i Høje-Taastrup Kommune har vi højere ambitioner. I flere af visionsplanerne er der potentiale for et mindre løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier. I andre områder er potentiale for et større løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier. Det skal visionsplanerne være med til at sikre.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje