Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Beskyttede dyr og planter

Beskyttede dyr og planter

I Høje-Taastrup Kommune findes der en række af så sjældne eller ualmindelige dyre og planter, at de er opført på "rødlisten" eller er fredede.

Find information om

For de fredede arter gælder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op.

I Høje-Taastrup Kommune finder man en del fredede arter, for eksempel findes der et af de få voksesteder for den fredede plante Melet Kodriver her, ligesom du kan finde en række padder og orkidéer.

Naturen kender ikke og respekterer ikke landegrænser. En art eller en naturtype kan være meget almindelig i et land, men globalt være truet. Derfor har Danmark tilsluttet sig en række internationale konventioner, ligesom EU også har vedtaget direktiver for beskyttelsen af naturen i Europa.

For en del arter er der udpeget særlige EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder, og visse dyrearter er strengt beskyttede efter EU-habitatdirektivets bilag IV.

Det betyder, at kommunen ikke må give tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

I Danmark findes der mere end 100 arter, som er omfattet af beskyttelsen i Habitatdirektivets bilag IV. Det gælder blandt andet Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander, der begge forekommer hyppigt i Høje-Taastrup Kommune, ligesom alle danske flagermus beskyttet.

Du kan få flere informationer om de internationale beskyttelsesordninger, og hvilke arter, der er omfattet på Naturstyrelsens hjemmeside.

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

Det, at en art er opført på den danske rødliste, betyder ikke i sig selv, at den er beskyttet. Men mange af arterne på rødlisten er enten fredede eller beskyttet gennem EU-lovgivningen.

Af de rødlistede arter i Høje-Taastrup Kommune har vi et helt særligt ansvar i forhold til planten Rust-skæne, der vokser i kalkholdige ekstremrigkær. Den findes kun fire steder i landet og kun bestanden i Vasby Mose er en livskraftig bestand.

Pungmejsen er en af de andre arter på rødlisten, hvor Høje-Taastrup Kommune har en væsentlig del af bestanden. I Porsemosen yngler 3-4 par ud af en samlet ynglebestand på 8-15 par i hele Danmark.

Formålet med padderegistreringen er at skaffe et bedre forvaltningsgrundlag. Undersøgelsen giver vigtig viden, som kommunen skal bruge for eksempel i forbindelse med byudvikling og generelt i sagsbehandlingen efter naturbeskyttelsesloven. Endelig skal den bruges til at lave målrettede indsatser for padderne i bestemte områder af kommunen.

Du kan læse mere i Rapporten om padderegistreringen i Høje-Taastrup 2011

Hvilke padder er der i kommune

Bilag IV-arterne Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander er begge registreret i omkring 50 af de undersøgte lokaliteter, heraf hovedparten med yngleforekomst.

Lille Vandsalamander er fundet mere end 150 steder og er kommunens almindeligste padde. Skrubtudse er den næst hyppigst fundne art. Herudover er der fundet Butsnudet Frø på en lang række lokaliteter, mens Grøn Frø blot er registreret på 8 lokaliteter.

Trusler

Manglen på små gode vandhuller er en stor trussel for blandt andet padderne, som bruger de små lavvandede vandhuller som ynglested.

Paddernes levesteder er truet af forskellige påvirkninger. I mere end halvdelen af de undersøgte lokaliteter udgør tilgroning og skygge et væsentligt problem. For omkring en fjerdedel udgør fisk i vandet, andefugle og/eller eutrofiering et væsentligt problem.

Naturgenopretning

For at skabe bedre vilkår for padderne og naturen som helhed vil Høje-Taastrup Kommune derfor gerne opfordre til, at der skabes flere gode vandhuller, enten ved at der graves nye vandhuller eller ved at skyggende vegetation omkring eksisterende vandhuller fjernes, og at de oprenses og eventuel udvides.

Vi vil gerne hjælpe med råd og vejledning om, hvordan du kan skabe bedre vilkår for padderne på din ejendom.

Du skal være opmærksom på, at gravning af nye vandhuller og oprensninger og forandringer af eksisterende vandhuller kræver en godkendelse fra Høje-Taastrup Kommune. Inden du går i gang med at grave, er det derfor vigtigt, at du søger om tilladelse hos kommunen.

Kontakt By- og Miljøcenteret, hvis du overvejer at forbedre mulighederne for padderne på din ejendom.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje