Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Beskyttet natur

Beskyttet natur

De såkaldte § 3 områder er særlig værdigfulde arealer, der er beskyttet af lovgivningen

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur blandt andet som følge af intensiv landbrugsdrift og byudvikling.

For at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer, som kun udgør ca. 9 % af Danmarks areal, er arealerne nu beskyttet imod ændringer af naturbeskyttelsesloven.

Høje-Taastrup Kommune afslutter i 2019 en opdatering af den vejledende registrering af § 3-områder. Kommunen har gennem 3 år kommunen besøgt langt de fleste § 3-områder i kommunen, for at have et opdateret overblik over, hvor den beskyttede natur i kommunen findes.
Se områder med beskyttet natur på kommunens digitale kort.

Hvilke naturtyper er beskyttede?

Naturbeskyttelsesloven har til formål at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter. Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder for:

 • Søer og vandhuller
 • Moser
 • Ferske enge
 • Heder
 • Overdrev
 • Strandenge og strandsumpe
 • En række udpegede vandløb

Søer og vandhuller skal være mindst 100 m² for at være beskyttede. Moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m². Moser under 2.500 m² er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Hvad er formålet?

Formålet med beskyttelse af disse naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder for en lang række af vores mest truede dyr og planter. Desuden bidrager de beskyttede naturtyper til en varieret dansk natur og et varieret landskab.

Find information om

Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer i tilstanden i søer og vandhuller over 100 m², samt når moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge enkeltvis eller udgør et sammenhængende areal, større end 2.500 m². Det gælder også, hvis der er flere ejere.

Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de nævnte typer. I byzone og på fredskovspligtige arealer gælder særlige regler.

Du må således anvende et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men du må ikke ændre tilstanden i området.

Det betyder bl.a. at du ikke må

 • ændre på terrænet i form af opfyldninger eller gravninger
 • ændre på vandstanden, herunder yderligere dræning
 • rørlægge eller opstemme vandløb og ændre bund- og brinkprofil i søer og åer
 • behandle, så eller tilplante jorden samt rydde krat m.m.
 • gøde og sprøjte
 • udsætte fugle, fisk og krebs
 • udlægge foder ved søer, idet en øget næringsstoftilførsel kan bevirke en tilstandsændring.
 • lægge om, hvis det ikke er i overensstemmelse med den hidtidige praksis på arealet.

Mulighed for dispensation

Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra dette forbud. Ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper kræver en dispensation, også selvom ændringen har et naturforbedrende sigte. Du skal derfor altid søge kommunen om tilladelse, inden du foretager ændringer i et naturområde.

Det kræver ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at grave et vandhul på en dyrket mark, men gravningen vil ofte kræve en tilladelse efter planloven, så kontakt kommunen inden du går i gang.

Hvor kan jeg se den beskyttede natur?

Du kan se, om der er registreret et § 3 område på din ejendom på Miljøportalens arealinformation , og se hvad der er fundet af natur på Miljøportalens naturdatabase .

Høje-Taastrup Kommune afslutter i 2019 en opdatering af den vejledende registrering af § 3-områder. Kommunen har gennem 3 år kommunen besøgt langt de fleste § 3-områder i kommunen, for at have et opdateret overblik over, hvor den beskyttede natur i kommunen findes. De nye data bliver løbende lagt ind på Miljøportalen.

Registreringen er kun vejledende

Hvis et naturareal lever op til naturbeskyttelseslovens bestemmelser, er det beskyttet mod tilstandsændringer som eksempelvis opdyrkning og bebyggelse, uanset om naturområdet er registreret eller ej.

Den vejledende registrering af den beskyttede natur, der er offentlig tilgængelig på Danmarks Miljøportal, tjener til at give myndigheder, lodsejere og offentlighed et overblik over hvilke arealer, der kan være omfattet af beskyttelsen.

Det betyder, at du godt have et naturområde, som ikke er blevet registreret endnu eller hvor afgrænsningen af arealet er anderledes, men som stadig er beskyttet efter loven. Det er altid de faktiske forhold der afgør, hvorvidt et areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Hvis du er i tvivl om dit areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, skal du kontakte By- og Miljøcenteret i kommunen, inden du iværksætter et indgreb.

Du kan læse mere om den beskyttede natur på Naturstyrelsens hjemmeside .

Læs mere i folderen: ”Er der beskyttet natur på din ejendom?”

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje