Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Budget og regnskab Budget 2022-25

Budget 2022-25

Her kan du se det vedtagne budget for 2022-25

Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år. I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der ligger til grund for det. Det er også muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budget 2022-25 blev vedtaget af et enigt Byråd den 14. oktober 2021. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten.

Budget 2022-25

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 afsat 3,9 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,9 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2022 afsat i alt 232 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 48 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4,2 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

 • Kommunale skatter 2,9 mia. kr.
 • Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Budget og oversiger - budget 2022-25

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2022-2025.

OBS! Høringsperioden er overstået, og linkene til skabelon for høringssvar og formular til at indsende høringsvar er derfor ikke længere aktive!

Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular.

Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 9. september 2021, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.

Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side er alle prioriteringsbidragene listet op så de kan åbnes og printes enkeltvist.

Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.

 

Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.

Forslag der er indarbejdet i budgettet og sendes i høring

Forslag som ikke indarbejdes, men sendes i høring

Her ses de indkomne høringssvar til budget 2022-25 efterhånden, som de indkommer.

Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2022-25.

Dagsordenspunkt - 1. behandling af budget 2022-25

Dagsordenpunktet indeholder, ud over sagsfremstillingen, følgende dokumenter:

 • Resultatopgørelse budget 2022-2025
 • Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-2025
 • Anlægsoversigt BF2022-2025
 • Takstkatalog 2022 - foreløbigt
 • Foreløbige tekniske korrektioner i budgetforslag 2022-2025
 • Referat af budgetseminar
 • Prioriteringsforslag - skemaer

Her vil du kunne se de generelle budgetbemærkninger samt budgetbemærkninger pr. udvalg, når disse er behandlet på udvalgsmøderne primo september. Bemærkningerne opdateres igen efter budgetvedtagelsen den 14 oktober 2021.

Generelle budgetbemærkninger 2022-25

Økonomiudvalget 2022-25

Teknisk Udvalg 2022-25

Plan- og Miljøudvalget 2022-25

Socialudvalget 2022-25

Institutions- og Skoleudvalget 2022-25

Fritids-og Kulturudvalget 2022-25

Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-25

Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje