Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Budget og regnskab Budget 2023-26

Budget 2023-26

Her kan du se det vedtagne budget for 2023-26

Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2023-2026 blev vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Budget 2023-2026

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2023 afsat 4,1 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,1 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2023 afsat i alt 201,8 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 87 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4,3 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 3,0 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter.

Budget og oversigter - budget 2023-26

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2023-2026.

Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. OBS! Høringsfristen udløb pr. 4. oktober 2022. Linkene er derfor ikke aktive længere.

Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 13. september 2022, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.

Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist.

Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.

Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.

Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring

SU01 Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde

SU02 Sammenlægge Pile Alle og Stationsvej i nybygget botilbud

SU03 Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem

SU07 Øget effekt af døgnstøttekorpset SPIR

ISU01 Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer

ISU04 Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats

ISU08 Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder

ISU11 Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen

ISU13 Familiens Hus er familiehus i Børnene Først-reformen

ISU14 Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge

FKU02 Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene

ÆSU07 Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)

AMU01 Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer

ØU01 Indkøb og udbud

TU03 Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre

FKU04 Lydavisen nedlægges

ØU04-b Basisbudgetter

ØU04-m Øget indtægtsoptimering

 

Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring

TU01 Differentiering i byens udtryk og drift af grønne områder

SU04 Udvide kapacitet på bomiljøet Porsehaven

SU05 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet

SU06 Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer

ISU02 Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud

ISU05 Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport

ISU06 Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet

ISU07 Klasseoptimering på Ole Rømer-Skolen svarende til skoler på én matrikel

ISU09 Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen

ISU10 Tilpasning af personale til antal klubmedlemmer i Klubben i Centrum

ISU12 Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser

ISU47 Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole

FKU01 Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek

FKU03 Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale

ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen

ÆSU02 Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem

ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere

ÆSU04 Udbud af kommunens produktionskøkken for ældremad

ÆSU05 Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud

ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid

AMU02 Forebyggende initiativer for STU

ØU02 Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-puljen

ØU03 Justering af den administrative organisation

TU02 Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag

PMU01 Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning

ISU20 Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder

ISU30 1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård

ISU33 Tilskud til pasning af eget barn reduceres

ISU34 Nedlæggelse af Dagplejens Gæstehus

ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres

ISU41 Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1

ISU42 Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres

FKU05 Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder

FKU06 Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne

FKU08 Besparelse på Foreningsudvalgets udviklingspulje

FKU10 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører

FKU11 Beskæring af HOPE

ÆSU09 Lukning af caféerne på plejehjemmene

ÆSU10 Fokus på indtægtsoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever

ÆSU12 Reduktion i tandplejens telefonåbningstid

ÆSU13 Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen

ISU46 Betalingsfrie måneder fra 2 til 1 på klubområdet

FKU12 Stigning i billetpriserne i svømmehallerne

ÆSU16 Indførsel af brugerbetaling for indkøbsordningen

ØU04-a Nedlæggelse af Distriktslederstilling i rengøringsafsnittet

ØU04-d Effektiviseringskrav til beredskabet

ØU04-h Reduktion af vedligeholdelsesbudget

ØU04-k Brug af InQuvation betales af centre

ØU04-l Genindførelse af byggesagsgebyr

FKU13 Forsamlingshusenes økonomi

 

Her ses de indkomne høringssvar til budget 2023-26, efterhånden som de indkommer.

Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2023-26.

Dagsordenspunkt - 1. behandling af budget 2023-26

Dagsordenpunktet indeholder, ud over sagsfremstillingen, følgende dokumenter:

  • Resultatopgørelse budget 2023-2026
  • Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026
  • Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger
  • Takstkatalog 2023 - foreløbigt
  • Tekniske korrektioner i budgetforslag 2023-2026
  • Referat af budgetseminar inkl. ØU ændringer og skemaer

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje