Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Forretningsorden for Byrådsmøder

Forretningsorden for Byrådsmøder

Forretningsordenen beskriver de retningslinjer, hvorunder byrådsmøderne bliver afviklet.

§ 1
Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre Byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre.

  1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold
  2. Sager om køb og salg af faste ejendomme
  3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Byrådet eller borgmesteren, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, forelægges så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

Stk 6. Med mindre Byrådet træffer bestemmelse om andet, kan der foretages lyd- og TV-optagelser under åbne Byrådsmøder. Byrådsmøder – med undtagelse af den lukkede del – videofilmes og udsendes uredigeret og direkte på kommunens hjemmeside.

§ 2
Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler det pågældende medlem borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3
Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Byrådets medlemmer en dagsorden.

Stk. 3. Kan en sag ikke udsættes, kan Byrådets flertal træffe beslutning, selvom dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde skal fristerne i stk. 2 også iagttages.

Stk. 5. En dagsorden med de sager, der vil komme til behandling på Byrådets møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, offentliggøres. Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside.

Stk. 6. Materialet der skal gøres tilgængeligt efter nærværende § 3 kan formidles elektronisk, således at den elektroniske formidling træder i stedet for fremsendelse med almindelig postbefordring og fremsendelse pr. e-mail.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4
Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i dennes forfald første (anden) viceborgmester leder Byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden hvori de får adgang til at tale. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Byrådet efter borgmesterens forslag nægte det pågældende medlem ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af Byrådet.

§ 5
Sagerne forelægges i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 6
En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Byrådet vedtager at undergive den 2 behandlinger.

Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. Lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Byrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jf. Lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg

§ 7
Dersom Byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg jf. Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, forinden sagen afgøres af Byrådet, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde. Byrådet kan udpege formanden for udvalget.

Stk. 2. Udvalget, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

Medlemmers deltagelse i forhandlinger og afstemninger

§ 8
Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at den pågældende er udelukket fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal medlemmet under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt den pågældende skal vige sit sæde under vedkommende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.

§ 9
Medlemmer kan kun deltage i Byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 10
Afstemning sker ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er beskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, denne har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af denne angivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at Byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11
Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemningen ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslagene ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg

§ 12
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivende stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivende stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har

fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.


Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1. angivne måde.

Forholdstalsvalg

§ 13
Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler:

Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren hvilke personer, der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, Byrådet skal vælge, under eet. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Byrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved Byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Byrådet, til hvilken borgmesteren hører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jfr. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende,

hvori den pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutningsprotokol m.v.

§ 14
Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelse.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Byrådet i dettes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen

§ 16
Denne forretningsorden træder i kraft den 01-06-2014. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.

Således vedtaget i Byrådets møder den 22-04-2014 og 20-05-2014.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje