Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Seniorrådet

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik.

 Pr. 1. januar 2022 består Seniorrådet af 7 medlemmer.

 • Seniorrådet rådgiver Byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgssektoren
 • Seniorrådet kan selv tage sager op til behandling og forelæggelse for Byrådet, når sagerne har betydning for den ældre del af befolkningen
 • Seniorrådet skal forud for den politiske behandling udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen - ikke bare på det sociale området, men også i kulturelle, tekniske, sundheds- og miljømæssige sager
 • Seniorrådet arbejder efter vedtægter der er godkendt af Byrådet

Seniorrådet behandler ikke enkeltsager, men en enkeltsag kan være starten på en principiel sag. Derfor kan man henvende sig til Seniorrådet, hvis man er i tvivl om noget.

Seniorrådet behandler for eksempel sager om:

 • Aflastningsophold
 • Aktiviteter for ældre
 • Boligforhold
 • Dagcentre
 • Hjemmehjælp
 • Lokale trafikforhold
 • Madservice
 • Omsorgsarbejde
 • Plejehjemmene

Seniorrådet holder et månedligt møde, hvor der er mulighed for at behandle alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover. Sagerne forbehandles i underudvalg.

Alle kommunens borgere og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgere på 60 år og derover.

Kontakt Seniorrådet

E-mail: Seniorraad.htk@gmail.com eller formand Steen Gormsen Hansen - steengh@live.dk, telefonnr.: 20 26 62 56.

Mere information om seniorrådet

Nedenfor ser du Seniorrådets medlemmer med kontaktdata og udvalg. Du er altid velkommen til at henvende dig til rådets medlemmer.

Formand
Steen Gormsen Hansen

Skaldet mand med briller 


Telefonnr.: 20 26 62 56

E-mail: steengh@live.dk 

Medlem af Forretningsudvalget

Medlem af PR-gruppen

Medlem af Regionsældrerådet

Næstformand
Hans-Henrik Berg Jacobsen

Skaldet mand med briller


Telefonnr.: 20 63 50 77

E-mail: hhbjsrhtk@icloud.com

Medlem af Forretningsudvalget

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Birkehøj Plejehjem

Medlem af PR-gruppen

Kasserer
Anne Spangtoft

Kvinde med kort hår


Telefonnr.: 22 25 13 30   

E-mail: aspangtoft@gmail.com

Medlem af Kostrådet

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Sengeløse Plejehjem

Medlem
Elisabeth Abel

Kvinde med langt hår


Telefonnr.: 24 24 31 98

E-mail: eaabel60@gmail.com

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Medlem af Kostrådet

Medlem af Trafiksikkerhedsudvalget

Medlem
Annette Johansen

Kvinde med kort hår


Telefonnr.: 42 24 63 57

E-mail: ajohansen1959@gmail.com

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Henriksdal Plejehjem

 

Medlem
Erik Larsen

Mand med hat og briller


Telefonnr.: 28 96 97 07   

E-mail: erlar29@gmail.com 

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Baldersbo Plejehjem 

Medlem af PR-gruppen

Medlem
Finn Larsen

Ældre mand

Telefonnr.: 25 77 63 84

E-mail: lafila@live.dk

Medlem af Bruger- og Pårørenderådet Birkehøj Plejehjem

Medlem af Kostrådet

 

Høringssvar 2024:

Høringssvar om Høringssvar-Sagsbehandlingstider - udarbejdert af Seniorrådet 26.02.2024

Høringssvar om Tilsynsrapport Hjemmepleje Vest- udarbejdet af Seniorrådet 29.01.2024

Høringssvar om Spirer på plejehjem- udarbejdet af Seniorrådet 08.01.2024

Høringssvar om Sagsbehandlingsfrister - udarbejdet af Seniorrådet 08.01.2024

Høringssvar 2023:

Høringssvar om Godkendelse af værdighedspolitikken 2023-26 - udarbejdet af Seniorrådet 09.01.2023

Høringssvar om Brobygning fra tilbud i Sundhedscentret til foreningslivet - udarbejdet af Seniorrådet 09.01.2023

Høringssvar om Handleplaner Værdighedspolitik - udarbejdet af Seniorrådet 27.02.2023

Høringssvar om Fleksible stillinger i Hjemmepleje- udarbejdet af Seniorrådet 27.03.2023

Høringssvar om Sundhedsfremmepuljen- udarbejdet af Seniorrådet 06.06.2023

Høringssvar om Hjemlighed- udarbejdet af Seniorrådet 06.06.2023

Høringssvar om Sundhedsaftale- udarbejdet af Seniorrådet 06.06.2023

Høringssvar om Fremtidig organisering af medicinen - udarbejdet af Seniorrådet 14.08.2023

Høringssvar om Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet- udarbejdet af Seniorrådet 14.08.2023

Høringssvar omHjælpemidler - udarbejdet af Seniorrådet 02.10.2023

Høringssvar omBoligprognose - udarbejdet af Seniorrådet 02.10.2023

Høringssvar omKvalitetsstandarder- udarbejdet af Seniorrådet 27.11.2023

Høringssvar omSundhedsaftale - udarbejdet af Seniorrådet 27.11.2023

Høringssvar om Genoptræning- udarbejdet af Seniorrådet 27.11.2023

Seniorrådet arbejder med en udvalgsstruktur på 7 faste udvalg:

 • Bruger- og Pårørenderåd
 • Forretningsudvalg
 • Kostrådet
 • Hjemlighed
 • PR-gruppen

Herudover bliver der nedsat ad hoc-udvalg efter behov.

 

Bruger- og Pårørenderåd

Alle plejehjem i kommunen har et Bruger- og Pårørenderåd. I disse Bruger- og Pårørenderåd sidder der et medlem fra Seniorrådet.

De enkelte repræsentanter sørger for rundsending og orientering af resten af Seniorrådet fra afholdte møder.

Baldersbo Plejehjem - Erik Larsen

Birkehøj Plejehjem - Hans-Henrik Berg Jakobsen og Finn Larsen

Henriksdal Plejehjem - Annette Johansen

Sengeløse Plejehjem - Anne Spangtoft

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter -Elisabeth Abel

  

Forretningsudvalget

Udvalget holder møde én gang om måneden forud for det månedlige Seniorrådsmøde, som udvalget forbereder og udfærdiger dagsorden til. Forretningsudvalget tager sager op til behandling i Seniorrådet efter behov, ligesom udvalget sikrer, at der kommer svar fra kommunen i de sager, hvor Seniorrådet har afgivet en udtalelse, eller hvor der er indsendt et forslag. Udvalget har endvidere ansvaret for emner af økonomisk karakter.

Udvalgsmedlemmer: Steen Gormsen Hansen (formand), Hans-Henrik Berg Jacobsen (næstformand) og Anne Spangtoft (kasserer)

 

Kostrådet

Kostrådet supplerer ved kontrol af kommunens kvalitetsstandarder vedrørende madservice på såvel plejehjem som ved madservice i hjemmet fra eksterne leverandører.

Medlem fra Høje-Taastrup Kommune: Køkkenchef Eva Bojsen

Medlemmer fra Seniorrådet: Annette Johansen, Anne Spangtoft 

 

PR-gruppen

Udvalgsmedlemmer: Hans-Henrik Berg Jacobsen, Steen Gormsen Hansen, Erik Larsen

Senior Nyt udgives af Seniorrådet i samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune og er Seniorrådets talerør til gruppen af borgere over 60 år.

 

Du finder vores Facebook side her: Seniorrådet på facebook

 

Senior Nyt's redaktionsudvalg består af:

 • Fra Seniorrådet: Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Berg Jacobsen og Anne Henriette Fjellerad
 • Fra Administrationen: Team Udvikling i Sundheds- og Omsorgscentret

Senior Nyt trykkes og distribueres af Lokalavisen Taastrup som et selvstændigt indstik i Lokalavisen, der omdeles til alle husstande i kommunen. Senior Nyt udkommer 4-5 gange årligt.

 

I 2024 udkommer Senior Nyt på følgende datoer:

13. marts - 29. maj - 4. september - 27. november

 

Hvis du ikke modtager Lokalavisen med Senior Nyt i tillæg, skal du rette henvendelse til Lokalavisen Taastrup på telefonnr. 43 77 26 30.

Det samme gælder, hvis du ønsker at bestille ekstra eksemplarer af avisen.

Forretningsorden for Høje-Taastrup Seniorråd, 2024

 

 1. Seniorrådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det førstkommende møde efter valg til Seniorrådet.
 2. Formand og næstformand udgør FU, som forbereder dagsordenen Seniorrådets møder. Punkter og materiale til dagsordenen skal være FU i hænde senest 3 dage før FU holder møde. FU sender dagsordenen til sekretæren, som sender den videre til Seniorrådet med links til de politiske udvalgs aktuelle sager
 3. Seniorrådets mødeaktivitet deles op i formøder (de såkadte fredagsmøder) og ordinære seniorrådsmøder
 4. Begge møder har samme dagsorden. Det specificeres på denne, hvilke punkter der er til orientering eller beslutning. Der sættes en bagkant på møderne på 3 timer
 5. Formålet med fredagsmøderne er at give plads til grundig behandling af høringssvar, forberede diskussion med centerchefen samt at forholde sig til de løbende sager, i den udstrækning der er tid til dette. De ordinære seniorrådsmøder kommer således primært til at dreje sig om de punkter på dagsordenen, hvor centerchefen og øvrige gæster er involveret
 6. Seniorrådets regnskab og budget er faste punkter på dagsordenen
 7. Seniorrådets holder møde én gang om måneden på rådhuset, undtagen i juli måned. Fredagsmøderne afholdes på fredage ugen før de ordinære seniorrådsmøder
 8. Seniorrådets møder er lukkede
 9. Seniorrådets møder ledes af formanden eller, i dennes fravær af næstformanden
 10. Seniorrådet udpeger en ordstyrer til det ordinære møde måneden efter. Formanden er sekretær og ordstyrer på fredagsmøderne. Ordstyrerens opgave er at håndhæve god mødedisciplin, hvor alle kommer til orde i noteret rækkefølge og holder sig til emnet uden unødige gentagelser. Ordstyreren kan fratage et medlem ordet, hvis mødedisciplinen overtrædes.
 11. Mødelederen sørger for, at der bliver konkluderet efter hvert dagsordenspunkt, så der ikke senere opstå tvivl om rådets holdning. Ved uenighed sættes punktet til afstemning med angivelse af, hvad det enkelte rådsmedlem har stemt
 12. Ved afslutningen af møderne godkender rådet de samlede beslutninger, taget på det konkrete møde
 13. Sekretærerne udarbejder et beslutningsreferat fra møderne. Referatet fra fredagsmødet udsendes senest den efterfølgende søndag til medlemmerne. Referatet fra det ordinære seniorrådsmøde udsendes senst 7 hverdage efter mødets afholdelse
 14. Da referaterne er godkendt for de fleste punkter, gælder den sidste godkendelsesprocedure holdningen til centerchefens eller andre gæsters redegørelser som de fremgår af referatet. Hvis sekretæren ikke har modtaget en skriftlig indsigelse til dette senest 7 dage efter modtagelsen, betragtes dette som godkendt. Hvis der kommer indsigelser til referatet, behandles disse af på næstkommende seniorrådsmøde, og der gives en redegørelse for indsigelsen og eventuelle konsekvenser af denne
 15. Det godkendte referat gøres tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.
 16. FU deltager - sammen med 1-2 andre medlemmer af rådet, i møder med borgmesteren og evt. andre møder med samarbejdspartnere. Der udarbejdes referater over disse møder.
 17. Seniorrådet kan oprette og nedlægge udvalg efter behov, bortset fra obligatoriske udvalg, oprettet i samarbejde med Byrådet. Seniorrådet er opmærksomme på Byrådets dagsordener og referater og udfærdiger høringssvar hertil.
 18. De enkelte udvalg fremsender referater af deres virksomhed til rådets medlemmer. Dette gælder også referater fra møderne i BPR.
 19. Punkter til møder i BPR er et standardpunkt på Seniorrådets dagsorden
 20. Seniorrådet udarbejder et årshjul og sørger for, at budgetttet fremsendes rettidigt efter forudgående godkendelse i Seniorrådet, samt forhandler dette med HTK.
 21. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan i særlige tilfælde optage punkter på dagsordenen
 22. Hvis et flertal af rådets medlemmer fremsender krav om afholdelse af ekstraordinære møder, skal dette skriftligt meddeles formanden, der omgående eller senest 8 dage efter modtagelsen af dette indkalder til møde med oplysninger om indholdet af den krævede dagsorden. Formanden kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinært møde.
 23. Sekretæren er ansvarlig for at Seniorådets hjemmeside altid er opdateret, jf. vedtægterne
 24. Seniorrådet gør status i januar, hvor Seniorrådets arbejde i det forgangne år evalueres og hvor det kommende års årshjul udarbejdes

Denne forretningsorden erstatter tidligere forretningsordener og er tilrettet maj 2024.

Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd i perioden 2022-2025

 

 

§1 NAVN

        Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd

        Rådet er etableret efter bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§30-33.

 

§2 FORMÅL

 1. Seniorrådet er kommunens overordnede senior- og ældrepolitiske råd og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for ældrebefolkningen i kommunen. Byrådet skal høre Seniorrådet om spørgsmål inden for ældreområdet, før de politiske beslutninger foretages og Seniorrådet skal fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd ved tilrettelæggelsen af Byrådets seniorpolitik.
 2. Seniorrådet skal arbejde uafhængig af partipolitiske og organisatoriske interesser.

 

§3 VIRKSOMHED

 1. Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. forvaltningslovens §28, stk.

  Rådets medlemmer og evt. stedfortrædere har derfor tavshedspligt og er omfattet af Forvaltningslovens §28 med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

 2. Seniorrådets medlemmer er ligeledes omfattet af forvaltningsrettens generelle regler om habilitet. Der foreligger inhabilitet i forhold til en bestemt sag, hvis et seniorrådsmedlem selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
 3. Seniorrådet er rådgivende i udformningen af Byrådets seniorpolitik og skal udtale sig om alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen, både sociale, kulturelle og trafik- og miljømæssige m.m. – herunder det årlige budget.

  Forslagene skal forelægges Seniorrådet så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling.

 4. I tilfælde, hvor en sag forberedes i et af Byrådets stående udvalg, skal rådet inddrages, før indstilling til Byrådet udarbejdes. Seniorrådets indstilling skal være en del af sagens akter og følge sagen frem til endelig behandling i Byrådet.
 5. Seniorrådet skal medvirke til at orientere borgerne om Seniorrådets arbejde, aktiviteter, opgaver, idéer, forslag m.v. Seniorrådet skal endvidere gennem kontakt til sit bagland medvirke til at sikre, at Seniorrådets arbejde bliver synligt i kommunen.
 6. Seniorrådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende ældreområdet, herunder høringsret jf. §2, stk. 1 og §3, stk. 3. Dette gælder også de sager, der behandles for lukkede døre dog undtaget personsager samt sager med kontraktligt indhold.
 7. Seniorrådet må ikke behandle personsager, men kan dog tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.
 8. Byrådet kan beslutte at delegere kompetence inden for veldefinerede områder til Seniorrådet.
 9. Seniorrådet skal til enhver tid respektere gældende love og vedtægter.

 

§4 SAMMENSÆTNING

 1. Seniorrådet består af 7 medlemmer i valgperioden 2022-2025.
 2. Seniorrådet har 3 stedfortrædere i valgperioden 2022-2025. Byrådet traf den 16.02.2021 beslutning om at Seniorrådet kan have op til 7 suppleanter i valgperioden.
 3. Medlemmer kan kun opretholde medlemskab så længe medlemmet bor i kommunen.
 4. Udtræden af Seniorrådet sker ved skriftlig henvendelse til formanden og administrationen.
 5. Ved udtræden indtræder førstesuppleanten.

 

§5 VALG

 1. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorråd hvert fjerde år.
 2. Senest 10 måneder før valget fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

 

§6 KONSTITUERING

 1. Konstituering skal finde sted senest 14 dage før valgperioden træder i kraft.

  Administrationen indkalder til konstitueringsmødet.

 2. Seniorrådet konstituerer sig ved konstitueringsmødet med Forretningsudvalg bestående af en formand, næstformand, kasserer og et medlem.
 3. Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af Seniorrådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

 

§7 ØKONOMI

 1. Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.
 2. Seniorrådet tildeles i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse, inden for lovens rammer, en samlet årlig økonomisk ramme. Inden for budgetrammen afholdes samtlige udgifter og indtægter der knytter sig til rådets aktiviteter. Der henvises i øvrigt til ”Aftale om opgave- og arbejdsdeling mellem administrationen og Seniorrådet på samarbejdsflader”.
 3. Medlemmer af Seniorrådet kan vælge at modtage diæter og udgiftsgodtgørelse m.v. efter reglerne i §16a i Lov om kommunerne styrelse. Medlemmerne kan fravælge dette.

 

§8 MØDER

 1. Seniorrådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for Seniorrådets arbejdsform, Herunder informationsvirksomhed m.v.
 2. Seniorrådet afholder møde en gang pr. måned undtagen i juli måned. På forlangende af mindst halvdelen af medlemmerne kan der indkaldes til ekstraordinært møde.
 3. Ved afgørelser, der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.
 4. Seniorrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 5. Seniorrådet har 3 valgte stedfortrædere. Byrådet har truffet beslutning om at der kan være op til 7 suppleanter. Er et eller flere medlemmer af Seniorrådet udtrådt eller længerevarende syg, er Seniorrådet beslutningsdygtigt ved tilstedeværelsen af mindst halvdelen af de tilbageværende fungerende medlemmer.
 6. Seniorrådets sekretær skriver referat fra møderne. Referatet udsendes til medlemmerne. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet, såfremt mindretallet kræver det. Sekretæren sørger for, at Seniorrådets høringssvar følger de respektive sager ved deres videre behandling på Rådhuset samt i de stående udvalg og i Byrådet.

 

§9 IKRAFTTRÆDEN

 1. Revision sker hvis lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det.     

           Ændring af vedtægterne kan kun ske efter godkendelse i Byrådet.

 

 

Godkendt af Seniorrådet d. 28.05.2018 / d. 28.03.2022

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget  d. 29.05.2018 / d. 03.02.2021

Godkendt af Byrådet d. 19.06.2018 / d. 16.02.2021

Formål med Ældreråd/Seniorråd

Ældrerådet/Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

 

Kommunalbestyrelsens høringsforpligtelse

Ældrerådet/Seniorrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtet til at høre Ældrerådet/Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.

For at sikre, at Ældrerådets/Seniorrådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger.

 

Ældreråd/Seniorråd for alle ældre

Ældrerådet/Seniorrådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svare ældre. Men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover, for eksempel trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. De ældre skal altså have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på både spørgsmål af overordnet karakter og på forhold, der har betydning for ældres hverdag. Ældrerådet/Seniorrådet skal for eksempel høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, om kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet m.v.

Ældrerådet/Seniorrådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

 

Direkte valg

Medlemmerne af Ældrerådet/seniorrådet skal vælges ved direkte valg. Seniorrådet kan ikke etableres på andre måder. Kravet om direkte valg forhindrer, at der bliver reserveret pladser i Ældrerådet/Seniorrådet til et antal personer, som repræsenterer særlige interessegrupper m.v.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der bliver afholdt valg til Ældrerådet/Seniorrådet, og fastsætter sammen med Ældrerådet/Seniorrådet reglerne for valgets afholdelse.

Der skal afholdes valg, selvom valgets resultat er givet på forhånd.

 

Hvem kan vælges?

Alle personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan deltage i valget og blive valgt til Ældrerådet/Seniorrådet.

 

Seniorrådets sammensætning

Ældrerådet/Seniorrådet skal bestå af mindst fem medlemmer. For at sikre størst mulig kontinuitet i arbejdet skal der vælges et tilsvarende antal stedfortrædere.

 

Sådan skal valget foregå

Der skal afholdes valgt mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen skal informere om et forestående valg. Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet/Seniorrådet beslutter i samarbejde, hvor ofte (mindst hvert fjerde år), hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune.

 

Et aktivt Ældreråd/Seniorråd

Lovgivningen forudsætter, at Ældrerådet/Seniorrådet selv aktivt indgår i samarbejdet med kommunalbestyrelsen. Det skal ske ved dels at komme med idéer og forslag om ældres forhold, dels at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som kommunalbestyrelsen og Ældrerådet/Seniorrådet i fællesskab har besluttet, at Ældrerådet/Seniorrådet skal beskæftige sig med.

 

Minimumskrav

Bestemmelsen om Ældreråd/Seniorråd indeholder alene "minimums-regler" for opgaver, samarbejde m.v. Ældrerådet/Seniorrådet og kommunalbestyrelsen fastlægger sammen det nærmere indhold af rådeets arbejde og kan tilpasse samarbejdet efter de lokale forhold, så Seniorrådet inddrages i videre omfang, end det kræves efter lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt anvende Ældrerådet/Seniorrådet som igangsætter og bindeled til de frivillige organisationer. Men det er ikke meningen, at Ældrerådet/Seniorrådet skal overtage opgaver, som de frivillige organisationer hidtil har stået for.

 

Medlemskab af Seniorrådet

Medlemskab af Ældrerådet/Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

 

Lovgivningen

Ældrerådet/Seniorrådet er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Rådet har tavshedspligt efter disse regler, for eksempel om enkeltpersoners private forhold.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje