Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver kommunens styreform, antallet af medlemmer i Byrådet og de politiske udvalg.

Styrelsesvedtægten beskriver også Borgmesterens opgaver.

Alle kommuner har en styrelsesvedtægt, der i vid udstrækning refererer til Styrelsesloven. Styrelsesvedtægten skal godkendes af Velfærdsministeriet.

Indholdsfortegnelse

§ 1 Høje-Taastrup Byråd består af 21 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

§ 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 6 Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalg
 2. Teknisk Udvalg
 3. Plan- og Miljøudvalg
 4. Institutions- og Skoleudvalg
 5. Fritids- og Kulturudvalg
 6. Socialudvalg
 7. Ældre- og Sundhedsudvalg
 8. Arbejdsmarkedsudvalg

§ 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8 De stående udvalg sikrer, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Stk. 2. Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget tillige har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder.

§ 9 Direkte under Byrådets myndighed er etableret en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

§ 10 Økonomiudvalget (ØU)

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggen­der, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og per­sonaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopga­ver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringel­se. Udvalget sikrer udarbejdelse af økonomiske konse­kvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget fastlægger den overordnede digitaliseringsstrategi.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • alle bygge- og anlægsopgaver, bortset fra hovedkonto 01 og 02
 • drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg
 • udlån og udleje af kommunale lokaler, anlæg og bygninger
 • fastlæggelse af retningslinjer for erhvervsservice i forhold til kommunens erhvervsvirksomheder
 • indsatsen i forhold til tiltrækning af nye virksomheder og fastholdelse af eksisterende virksomheder, herunder generelle erhvervsserviceopgaver fx netværk, information og kommunikation.
 • samarbejdet med erhvervsforum, erhvervsforeninger, turistforening samt regionale erhvervs- og turismeaktører
 • tværgående politikker og retningslinjer for borgerbetjening
 • servicekrav, svarfrister og servicevejledning
 • sikring af sammenhængende borgerservice i forhold til den enkelte borger på tværs af den kommunale administration
 • ·opgaver vedrørende redningsberedskabet

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.
 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 9. Økonomiudvalget varetager på Byrådets vegne den direkte kontakt til borgerrådgiveren og rådgiver Byrådet i forbindelse med udførelsen af borgerrådgiverfunktionen. Økonomiudvalget indstiller nærmere til Byrådet omkring afrapportering mv. fra borgerrådgiveren

§ 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12.
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • indtægtsdækket virksomhed

§ 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens finansielle aktiver og passiver og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

§ 13 Teknisk Udvalg (TU)

Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det tekniske driftsområde:

 • vejdrift og vejmyndighed herunder tilsyn
 • busdrift
 • pleje af kommunens grønne områder
 • det umiddelbare samarbejde med Vandforsynings og Kloakforsyningsselskaberne
 • renovation

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om:

 • takster for forsyningsvirksomheder
 • brugerbetaling for serviceordninger på private fællesveje
 • regulativer på vej- og forsyningsområdet
 • ordensregler i kommunens grønne områder
 • buskøreplaner
 • det regionale trafikselskab
 • kommunale fællesskaber på vej- og forsyningsområderne.
 • sektorplaner
 • ·opgaver vedrørende støjhandlingsplaner
 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 14 Plan- og Miljøudvalget (PMU)

Plan- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det tekniske myndighedsområde.

Udvalget varetager:

 • byggetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
 • landzonetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
 • myndighedsopgaver i forbindelse med naturbeskyttelse
 • myndighedsopgaver på miljøområdet, dog ikke støjhandlingsplaner
 • myndighedsopgaver på råstofområdet

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om:

 • lokalplaner
 • kommuneplaner
 • kommunale fællesskaber på miljø- og planområderne
 • klimahandlingsplaner
 • projekter i henhold til Lov om varmeforsyning
 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 15 Institutions- og Skoleudvalget (ISU)

Institutions- og Skoleudvalget består af 9 medlemmer.

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • børn og unge under 18 år i folkeskolen og i daginstitutioner, klubber o.l.
 • sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for så vidt angår børn.
 • børn og unge med særlige behov.
 • børn og unge med handicap.
 • forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver overfor børn og unge, dog undtaget kommunens opgaver vedrørende tandpleje.
 • unges uddannelse, herunder uddannelsesvejledning og virksomhedsrettet indsats i regi af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og forberedende grunduddannelse (FGU) for unge op til 25 år afgrænset i forhold til udvalgets arbejdsområde
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 16 Fritids- og Kulturudvalget (FKU)

Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • kultur- og fritidsområdet.
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • kommunens overordnede integrationspolitik rettet mod alle borgergrupper.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunens ejendomme i relation til lov om folkeoplysning, regler om tilskud til foreninger m.v.
 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 17 Socialudvalget (SU)

Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område overfor voksne over 18 år vedrørende:

 • handicap- og psykiatriområdet
 • sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for så vidt angår voksne.
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • ·opgaver i henhold til lov om individuel boligstøtte
 • den umiddelbare forvaltning af kommunens boligsociale opgaver, herunder udviklingsplaner, boligsociale helhedsplaner samt indsatser i udsatte boligområder.
 • tilsyn og styringsdialogmøder med de almene boligselskaber
 • godkendelse af skemasager ved oprettelse af almene boliger, herunder familieboliger, ungdomsboli­ger samt ældreboliger

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 18 Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)

Ældreudvalget- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • ældreområdet, genoptræningsområdet samt hjælpemiddelområdet
 • forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver over for voksne, herunder ældre.
 • tandpleje for alle aldersgrupper
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udval­gets område
 • Ejendomsdrift for de private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Opgaver vedrørende hjælpemidler og boligindretning
 • Tilsyn på sundheds- og ældreområdet

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 19 Arbejdsmarkedsudvalget (AMU)

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • beskæftigelsesområdet.
 • sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i relation til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
 • ·området for førtidspension.
 • kommunens institutioner på arbejdsmarkedsområdet og private og selvejende institutioner, som kommunen har indgået overenskomst med.
 • tilbud om danskundervisning.
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 20 Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

§ 21 Viceborgmesteren modtager et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.

§ 22 Formanden for Teknisk Udvalg modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Plan- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Institutions- og Skoleudvalget modtager et veder­lag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Fritids- og Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Det Særlige børn- og Ungeudvalg modtager et vederlag, som udgør 12 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden modtager et vederlag, som udgør 5% af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune er vedtaget af Byrådet den 23.11.2021 og 29.11.2021.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje