Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

Høje-Taastrup Kommunes Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 sætter retning for den sociale støtte til voksne med handicap, sindslidelse, misbrug, samt socialt udsatte og borgere ramt af hjemløshed. 

Målet er, at voksne med særlige behov lever et så selvstændigt liv som muligt. Et liv, som opleves meningsfuldt og værdigt, og hvor man kan udfolde sit potentiale. Voksne med særlige behov har brug for social støtte i forskellig grad eller har brug for hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Nogle vil have brug for støtte i kort tid – mens andre vil have brug for støtte hele deres liv. 

I Høje-Taastrup Kommune har vi arbejdet strategisk med at udvikle indsatserne på socialområdet siden 2014 med afsæt i, at når borgeren lykkes er det godt for den enkelte og for kommunens økonomi. I dag betyder det, at  

Vi benytter de rette tilbud og har et tæt samarbejde mellem tilbud og sagsbehandler

 • Vi har en bred vifte af sociale tilbud i kommunen, så det er muligt at finde et tilbud der passer godt til borgerens behov og som kan tilpasses fleksibelt, når borgerens behov ændrer sig.
 • Vi har et tæt samarbejde mellem borger, sagsbehandler og det tilbud borgeren er tilknyttet, uanset om der er tale om et tilbud som vi selv driver eller om et tilbud hos en anden leverandør

Vi har de rette kompetencer og god kvalitet

Medarbejdere på socialområdet er uddannet til at samarbejde med borgeren ud fra borgerens ønsker og drømme og med respekt for borgerens ret til at vælge, hvordan vedkommende vil leve sit liv.

Sammen med borgeren sætter vi konkrete mål for, hvilken udvikling borgeren ønsker for sit liv og vi følger løbende op i fællesskab.

Vi bygger broer til fællesskab og civilsamfund

·      Ud fra borgerens ønsker og ressourcer støttes borgeren i at deltage i aktiviteter, foreninger og fællesskaber, så borgeren udvikler nye kompetencer, får netværk og venskaber og undgår ensomhed.

Vi  samarbejder med frivillige, foreninger og kulturlivet, så borgerne kan være frivillige i deres fritid, som hjælpere ved lokale arrangementer, i foreningslivet mv.

Med dette solide fundament har vi et godt grundlag for at udvikle området yderligere. En vigtig forudsætning for at lykkes sammen med borgerne er det tværgående samarbejde. Samarbejdet er fortsat et bærende element i udviklingen af den sociale støtte til borgere med særlige behov. Med denne strategi sætter Høje-Taastrup Kommune særligt fokus på tre nye temaer, som vil være omdrejningspunktet for kommunens videre strategiske udvikling af det specialiserede socialområde for voksne frem til og med 2026.

Vi styrker overgange mellem forskellige livsfaser 

Vi vil sikre, at borgerne oplever gode overgange mellem de livsfaser de går igennem, og at borgerne får den rette indsats på det rette tidspunkt. Det gør vi, fordi alle borgere har skiftende ønsker og behov igennem deres liv og det skal vi i endnu højere grad kunne imødekomme - også for borgere med særlige behov. Vi har både fokus på skiftene fra at være barn til at blive voksen og fra at være midt i livet til at blive ældre, for det er her kommunen skal løfte på tværs. Det handler om at sikre en målrettet og koordineret hjælp til unge, så de kan klare sig mest muligt selv i deres voksenliv. Det handler også om at færre unge får behov for at bo på botilbud eller rammes af hjemløshed. For borgere på vej ind i ældrelivet handler det om at sikre, at de får den støtte og pleje, de har behov for i denne livsfase. Borgere med særlige behov kan opleve tidligere end andre, at deres somatiske behov fylder mere, og vi skal som kommune sikre, at vi har indsatser, der kan tilgodese de ændrede behov. 

Vi følger op på om

 • Færre unge får behov for botilbud, når de bliver voksne
 • Færre unge tidligere anbragte rammes af hjemløshed
 • Kommunen har de rette tilbud til ældre borgere med funktionsnedsættelser

Vi gør det muligt at bo selvstændigt

Vi vil videreudvikle indsatserne til borgere, der kan bo selvstændigt, herunder indsatsen til unge der kan støttes i egen bolig i stedet for på et botilbud. Blandt andet ved fortsat at have fokus på at sikre boliger til borgere med særlige behov. Det gør vi, fordi vi ved, at det at bo selvstændigt, øger borgernes livskvalitet og giver mere selvtillid. Samtidig kan borgerne blive boende i kommunen tæt på familie, venner, uddannelse og beskæftigelse, og støtten til borgerne kan tilpasses, når deres behov ændrer sig, uanset om de har behov for mere eller mindre støtte. Den sociale støtte til borgere i selvstændig bolig kan samtidig i endnu højere grad bygge bro til civilsamfundet, fællesskaber og beskæftigelse, som kan forebygge isolation og følelsen af ensomhed. 

Vi følger op på om

 • Flere borgere støttes i selvstændig bolig i stedet for botilbud
 • Varigheden af ophold på midlertidige botilbud reduceres
 • Borgere i sociale indsatser støttes til at deltage i fællesskaber

Vi styrker sagsbehandlingen for borgere, der får specialiserede tilbud

Vi vil styrke den rehabiliterende tilgang i sagsbehandlingen, så sagsbehandlerens samarbejde med borgeren i endnu højere grad tager afsæt i borgerens ønsker og drømme. Det gør vi, fordi et tæt samarbejde mellem borger, det sociale tilbud og borgerens sagsbehandler har ofte stor betydning for, at borgeren lykkes med at nå sine mål. Det handler om at sikre, at der løbende bliver fulgt op på, om støtten justeres, så den er hjælpsom for borgeren i retning af at kunne mestre sit liv og leve så selvstændigt som muligt. Det handler også om at styrke samarbejdet med de forskellige leverandører af specialiserede indsatser, så de matcher vores faglige ambitioner og økonomiske ramme, blandt andet ved at have tættere samarbejde med færre leverandører. Sagsbehandleren har også en vigtig opgave i at koordinere med andre områder, hvor borgeren får hjælp, f.eks. på beskæftigelsesområdet eller på sygehusene. 

Vi følger op på om 

 • Borgere oplever løbende dialog med deres sagsbehandler og oplever en effekt af den indsats, de får.
 • Borgere i sociale tilbud trives og om tilbuddet fortsat har den rette pris og er hjælpsomt i forhold til at nå borgerens mål
 • Borgere oplever, at kommunen har samstemte indsatser, som favner det hele liv.

Byrådet følger målsætningerne i de tre temaer, blandt andet i form af nøgletal og analyser i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger og en afrapportering, når strategien udløber i 2026.

 

Du kan hente planen for 2018-2022 her

Du kan hente planen for 2014-2018 her

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje