Visionsplan for Hedehusene Bymidte

Det planlagte borgermøde d. 26. maj 2021 i parken ved Hedehuset måtte desværre aflyses, da vejrudsigten lovede regn og rusk. Der inviteres derfor til et nyt borgermøde onsdag d. 25. august kl. 19-21. Dette møde holdes indendørs, så vi er uafhængige af vejret.

Indsend kommentarer til visionen

Efter mødet d. 25. august har du mulighed for at komme med bemærkninger til visionen.

Indsend dine kommentarer

Du indsender kommentarer ved at sende en mail til DorteJe@htk.dk. Husk at skrive dit navn og adresse i mailen.

Sidste frist

Frist for indsendelse af bemærkninger er d. 10. september 2021.

Der foreligger et udkast til visionsplan, som er administrativt udarbejdet og som det er besluttet at offentliggøre, som en slags forberedelse til det nye borgermøde.

Se udkast til visionsplan

Det skal understreges at udkastet IKKE er politisk behandlet pt.

Efter det kommende borgermøde og de modtagne kommentarer vil planen blive tilrettet inden den forelægges for Byrådet.

Hvad er formålet med planen?

Den hurtige og store udvikling i NærHeden og den ny bro Hedevolden har vist sig at have den heldige sideeffekt, at investorerne nu også har øjne for at Hedehusene Bymidte er et godt sted at investere i ny udvikling.

Den interesse fra investorerne vil Byrådet naturligvis gerne have det bedst mulige resultat ud af, så der bliver udviklet en Bymidte som kan være centrum og bindeled for hele Hedehusene. Hedehusene har allerede en unik identitet og en helt særlig stemning. Det skal der bygges videre på.

For nogle år siden fik stationsforpladsen og Byparken et væsentligt løft blandt andet med Kulturstien. Biblioteket er blevet flyttet ned i stueetagen og der skabes nu et uderum foran biblioteket. Der er også arbejdet med at gøre dele af Bymidten grønnere.

Der er dog stadig rum for forbedringer: dele af bymidten fremstår lidt slidt, præget af bagsider og støj fra trafik og jernbane. Med visionsplanen er det tanken at der skal lægges et samlet fundament til at kunne arbejde videre med Hedehusenes udvikling. Her skal bruges de gode erfaringer der er fra de allerede udførte udviklingsprojekter – og borgernes engagement omkring byens udvikling.

Byrådets ønske med visionsplanen er med andre ord, at planen kan være et værktøj til dialog med byens grundejere og øvrige interesserede udviklere og give en ramme om samarbejdet som sikrer helheden i de kommende mange års udvikling. Tanken er, at de mange mindre projekter kan komme til at udgøre en bedre helhed når de udvikles efter en samlet plan. Kommunen har engageret et af landets bedste arkitektfirmaer, Vandkunsten til at analysere udfordringer og muligheder i bymidten og komme med et bud på hvordan vi kan arbejde videre. Det er det udkast, du kan se nu.

Rådgiver er af Byrådet blevet bedt om at give sit bud på en langsigtet vision for Bymidtens udvikling og nogle principper, som kan bruges i dialogen med de grundejere, som ønsker at ændre noget i bymidten i fremtiden. Rådgiver har derfor identificeret udfordringer og muligheder i bymidten og givet sit bud på principper for udviklingen, samt vist hvordan disse principper kan udmøntes i givet fald.

Da planen vedrører samtlige ejendomme i Bymidten har det i sagens natur ikke været muligt at kontakte ejerne af disse på forhånd, selv om visionsplanens udviklingsmuligheder kan berøre mange ejendomme.

I Visionsplanen er der vist et eksempel på hvordan planens principper KAN udmøntes engang i fremtiden. Det skal kun opfattes som et eksempel og er ment som oplæg til dialog med de grundejere, som måtte ønske en ændring. Initiativet til eventuelle ændringer ligger således hos de private grundejere. Der vil ikke være nogen form for handlepligt som følge af Visionsplanen, og kommunen har ikke selv nogen planer om, at realisere de skitserede bebyggelser. Det er tanken at kommunen selv skal bruge planens principper i fremtidige anlægsarbejder, eksempelvis på veje og fortove, i forhold til det grønne i bymidten, samt ved lokalplanlægning for kommende private projekter.

Følgegruppe

Byrådet har nedsat en følgegruppe som har hjulpet ved forberedelsen af dette møde, og som også vil følge op på mødet, når planen skal tilrettes til Byrådets behandling. Følgegruppen er med i dag og består af følgende:

Michael Ziegler, telefon 43 59 10 00, borgmester@htk.dk, byrådet

Turan Akbulut, telefon 23 63 56 67, Turanak@htk.dk, byrådet

Hugo Hammel, telefon 21 74 49 71, HugoHa@htk.dk, byrådet

Ruth Trier, Hedemarkedet

Jens Bjerge, foreningslivet, telefon 22 75 19 00, JensBjerge@it.dk

Torben Rasmussen, tr@trlak.dk, telefon 22 40 02 16, Den skabende by

Peter Kjeld Jensen, Erhvervsforeningen

Mia Keinicke, Teater- og Kulturhusleder/bibliotekschef, telefon 43 59 20 45, miake@htk.dk

Spørgsmål og kommentarer

Er der spørgsmål og kommentarer til Visionsplanen, er du velkommen til at henvende dig direkte til følgegruppen.

Kontakt kan også ske til Byrådscentret ved Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen på e-mail dorteje@htk.dk eller telefon 23 71 10 88.