Visionsplan for Hedehusene Bymidte

Der foreligger nu et udkast til visionsplanen.

Udkast til visionsplan

Der foreligger pt et udkast til visionsplan for Hedehusene Bymidte. Visionsplanen er fremlagt og kommenteret på borgermøde 25.8.21. Det skal understreges at udkastet IKKE er politisk behandlet pt.

Materiale fra borgermødet 25.8.21

Modtagne input og bemærkninger 

Ved borgermødet modtog kommunen en del input og bemærkninger, som kan ses på plancherne fra mødet  Efter borgermødet er der desuden modtaget 5 skriftlige høringssvar.

Samlet rummer input og høringssvar i alt 277 enkeltstående bemærkninger og input, som administrationen er i gang med at vurdere på og udarbejde forslag til indstilling til Byrådet.

Processen videre frem

22. november 2021 mødes Følgegruppen og behandler administrationens forslag til den videre proces, samt forbereder indstillinger til Byrådet. Følgegruppen forelægges en oversigt over alle bemærkninger, høringssvar og input, samt administrationens forslag til vurdering og indstilling til Byrådet.

Derefter kan Byrådet forelægges alle input og høringssvar og beslutte den videre proces, herunder tilretning af visionsplanen. Endelig kan Visionsplanen tilrettes og offentliggøres.

Hvad er formålet med planen?

Den hurtige og store udvikling i NærHeden og den ny bro, Hedevolden, har vist sig at have den heldige sideeffekt, at investorerne nu også har øjne for at Hedehusene Bymidte er et godt sted at investere i ny udvikling.

Den interesse fra investorerne vil Byrådet naturligvis gerne have det bedst mulige resultat ud af, så der bliver udviklet en Bymidte som kan være centrum og bindeled for hele Hedehusene. Hedehusene har allerede en unik identitet og en helt særlig stemning. Det skal der bygges videre på.

For nogle år siden fik stationsforpladsen og Byparken et væsentligt løft blandt andet med Kulturstien. Biblioteket er blevet flyttet ned i stueetagen og der skabes nu et uderum foran biblioteket. Der er også arbejdet med at gøre dele af Bymidten grønnere.

Der er dog stadig rum for forbedringer: dele af bymidten fremstår lidt slidt, præget af bagsider og støj fra trafik og jernbane. Med visionsplanen er det tanken at der skal lægges et samlet fundament til at kunne arbejde videre med Hedehusenes udvikling. Her skal bruges de gode erfaringer der er fra de allerede udførte udviklingsprojekter – og borgernes engagement omkring byens udvikling.

Byrådets ønske med visionsplanen er med andre ord, at planen kan være et værktøj til dialog med byens grundejere og øvrige interesserede udviklere og give en ramme om samarbejdet som sikrer helheden i de kommende mange års udvikling. Tanken er, at de mange mindre projekter kan komme til at udgøre en bedre helhed når de udvikles efter en samlet plan. Kommunen har engageret et af landets bedste arkitektfirmaer, Vandkunsten til at analysere udfordringer og muligheder i bymidten og komme med et bud på hvordan vi kan arbejde videre. Det er det udkast, du kan se nu.

Rådgiver er af Byrådet blevet bedt om at give sit bud på en langsigtet vision for Bymidtens udvikling og nogle principper, som kan bruges i dialogen med de grundejere, som ønsker at ændre noget i bymidten i fremtiden. Rådgiver har derfor identificeret udfordringer og muligheder i bymidten og givet sit bud på principper for udviklingen, samt vist hvordan disse principper kan udmøntes i givet fald.

Da planen vedrører samtlige ejendomme i Bymidten har det i sagens natur ikke været muligt at kontakte ejerne af disse på forhånd, selv om visionsplanens udviklingsmuligheder kan berøre mange ejendomme.

I Visionsplanen er der vist et eksempel på hvordan planens principper KAN udmøntes engang i fremtiden. Det skal kun opfattes som et eksempel og er ment som oplæg til dialog med de grundejere, som måtte ønske en ændring. Initiativet til eventuelle ændringer ligger således hos de private grundejere. Der vil ikke være nogen form for handlepligt som følge af Visionsplanen, og kommunen har ikke selv nogen planer om, at realisere de skitserede bebyggelser. Det er tanken at kommunen selv skal bruge planens principper i fremtidige anlægsarbejder, eksempelvis på veje og fortove, i forhold til det grønne i bymidten, samt ved lokalplanlægning for kommende private projekter.

Følgegruppe

Byrådet har nedsat en følgegruppe som har hjulpet ved forberedelsen af borgermødet, og som vil følge op på mødet, når planen skal tilrettes til Byrådets behandling. Følgegruppen består af følgende:

  • Michael Ziegler, telefon 43 59 10 00, borgmester@htk.dk, byrådet
  • Turan Akbulut, telefon 23 63 56 67, Turanak@htk.dk, byrådet
  • Hugo Hammel, telefon 21 74 49 71, HugoHa@htk.dk, byrådet
  • Ruth Trier, Hedemarkedet
  • Jens Bjerge, foreningslivet, telefon 22 75 19 00, JensBjerge@it.dk
  • Torben Rasmussen, tr@trlak.dk, telefon 22 40 02 16, Den skabende by
  • Peter Kjeld Jensen, Erhvervsforeningen
  • Mia Keinicke, Teater- og Kulturhusleder/bibliotekschef, telefon 43 59 20 45, miake@htk.dk

Spørgsmål og kommentarer

Er der spørgsmål til Visionsplanen og processen videre frem, er du velkommen til at henvende dig direkte til følgegruppen.

Kontakt kan også ske til Byrådscentret ved Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen på e-mail dorteje@htk.dk eller telefon 23 71 10 88.