Beskyttet natur

De såkaldte § 3 områder er særlig værdigfulde arealer, der er beskyttet af lovgivningen

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur blandt andet som følge af intensiv landbrugsdrift og byudvikling.

For at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer, som kun udgør ca. 9 % af Danmarks areal, er arealerne nu beskyttet imod ændringer af naturbeskyttelsesloven.

Høje-Taastrup Kommune afslutter i 2019 en opdatering af den vejledende registrering af § 3-områder. Kommunen har gennem 3 år kommunen besøgt langt de fleste § 3-områder i kommunen, for at have et opdateret overblik over, hvor den beskyttede natur i kommunen findes.
Se områder med beskyttet natur på kommunens digitale kort.

Hvilke naturtyper er beskyttede?

Naturbeskyttelsesloven har til formål at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter. Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder for:

  • Søer og vandhuller
  • Moser
  • Ferske enge
  • Heder
  • Overdrev
  • Strandenge og strandsumpe
  • En række udpegede vandløb

Søer og vandhuller skal være mindst 100 m² for at være beskyttede. Moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m². Moser under 2.500 m² er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Hvad er formålet?

Formålet med beskyttelse af disse naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder for en lang række af vores mest truede dyr og planter. Desuden bidrager de beskyttede naturtyper til en varieret dansk natur og et varieret landskab.

Find information om

Luk alle
Udfold alle