Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Vand Spildevand

Spildevand

Læs om kommunens planer for håndtering af spildevand, reglen for etablering af faskine og meget mere

Alle større og mindre byer i Høje-Taastrup Kommune er kloakerede. En stor del af det åbne land er ligeledes kloakeret.

Spildevandet renses enten på Kallerup Renseanlæg eller på Spildevandscenter Avedøre, som også modtager spildevand fra andre kommuner.

Kommunens spildevandsforsyningsselskab HTK Kloak A/S ejer og står for driften af alle spildevandsledninger og kloakanlæg.

Kloakeringsprincipper

  • I fælleskloakerede områder afledes spildevand og regnvand i én fælles kloakledning. Både spildevand og regnvand ledes til renseanlæg.
  • I separatkloakerede områder afledes spildevand og regnvand i separate kloakledninger. Spildevand ledes til renseanlæg og regnvand udledes typisk i et nærliggende vandområde.
  • I spildevandskloakerede områder afledes kun spildevand til en spildevandskloak. Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres af grundejeren.

Se på kommunens digitale kort, hvordan din ejendom er kloakeret eller om der er planer om kloakering.

Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet.

Hvis der derimod afledes processpildevand, kræves der særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv.

Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde?

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Dette er et krav i lovgivningen. 


Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedenstående skema til By- og Miljøcenter, bmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstrædet 1, 2630 Taastrup.

Læs hvilke oplysninger skal du indsende ved ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal
 
Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte By- og Miljøcenter på tlf. 43 59 12 17 eller via mail til bmc@htk.dk for yderligere hjælp til ansøgningen.

Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis det vurderes, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning.

Direkte udledning af spildevand til recipient

Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø (jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven).

Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

Alle borgere og virksomheder, som har en samletank eller en bundfældningstank, skal være medlem af den kommunale tømningsordning. Alle medlemmer af den kommunale tømningsordning skal have deres tank tømt af Norva24 Danmark A/S, som kommunen har kontrakt med om ordningen.

  • Har borgeren en samletank skal vedkommende selv kontakte Norva24 Danmark A/S for at få tømt den.
  • Har borgeren en bundfældningstank bliver den automatisk tømt en gang om året i foråret. Skal den tømmes ekstra, skal man selv kontakte Norva24 Danmark A/S for at få den tømt.

Norva24 Danmark A/S kan kontaktes her: Hovedafdelingen i Hillerød, telefon 48 22 02 20.

Hvert år fastsættes nye takster for tømning af samletanke og bundfældningstanke. 

Byrådet har den 24. oktober 2017 vedtaget Spildevandsplan 2017 -2021. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S og erstatter den tidligere spildevandsplan 2004-2007 med tillæg.

Den gældende spildevandsplan er dynamisk, ligger digitalt på nettet og opdateres løbende.

Gå til Høje-Taastrup Kommunes Spildevnadsplan 2017-2021

Spildevandsplan 2017-2021 bygger videre på den godkendte Strategi for håndtering af regnvand i Høje-Taastrup Kommune samt kommunens Handlingsplan for klimatilpasning vedrørende indsatser på kloakområdet.

Den vedtagne plan udgør grundlaget for kommunens administration på spildevandsområdet.

Har du spørgsmål kan du kontakte By- og Miljøcenter via e-mail bmc@htk.dk eller pr. telefon 43 59 12 77.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Læs også

Faskine

Afled regnvand på din grund med nedsivningsanlæg.

Hjælp fisken

Afled spildevand på forsvarlig måde og beskyt fauna.

Digitale kort

Se hvilke planer gælder for din ejendom

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje