Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Tilskud til spejdere og FDF´ere

Tilskud til spejdere og FDF´ere

Se hvilke tilskud du kan få som spejderforening og FDF'ere, og hvordan du skal søge.

Definition af spejderarbejde

I lokale kredse og grupper opleves perspektivrigt spejderarbejde som idébetonet børne- og ungdoms-arbejde. Børn og unges medmenneskelige egenskaber og deres respekt for andres ideer og meninger styrkes gennem deres aktive deltagelse i fællesskabet og ved at lytte til andre børn, unge og voksne.

 
På ugentlige møder, weekendture og sommerlejre oplever piger og drenge lejr- og friluftsliv både lokalt, nationalt og internationalt. Gennem disse oplevelser opnås i fællesskabets ånd mange praktiske og sociale færdigheder til gavn for den enkelte og de mennesker man omgås.
 
De almindeligt kendte spejderaktiviteter indgår som en naturlig del af det daglige arbejde, ligesom samfundsrelevante emner, familiemæssige relationer, samt natur -, klima- og miljøbevidsthed er en naturlig del af de unges interesseområde. På baggrund heraf har det udendørs liv i pagt med naturen en fremtrædende plads i alle kredse og grupper.
 
Med de almindelige kendte spejderaktiviteter tænkes først og fremmest på orientering, pionering, primimad, lejrsport, brand- og førstehjælp, sejlads, vandre- og fjeldture, iagttagelse, morse, natur-kendskab og sang/musik mv.
 
Gennem anerkendt lederuddannelse på forskellige niveauer, sikres at unge og voksne frivillige ledere kvalificerer sig bedst muligt til at varetage målsætningerne, sikre værdigrundlaget og værne om de traditioner, der i dag kendetegner og profilerer det ide´ betonede børne- og ungdomsarbejde, som vores samråd repræsenterer.
 
Børne- og ungdomsorganisationernes samråd, Høje-Taastrup Kommune, Marts 1997 (Revideret sprogligt 2016).

Muligheder for tilskud

BUS's forretningsudvalg fastsætter budget for tilskud til ledertræning for den enkelte forening.

Ansøgninger om refusion af ledertrænings­udgifter sendes løbende til  Fritids- og Kulturcentret med påtegning af foreningens kasserer. Herefter udbetales tilskuddet direkte til foreningen (ved kassereren).

Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret.

Regler for ledertræningstilskud

 • Der refunderes kun udgifter til selve kurset og transport
 • Udgifterne til transport kan maksimalt udgøre billigste offentlige transport
 • Vær opmærksom på – hvis der er anført hytteleje under kursusafgiften, skal du ansøge særskilt om refusion af hyttelejen. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret.

Tilskuddet vil blive udbetalt, så længe der er penge på den enkelte forenings budget. Evt. ekstraansøgninger vil blive behandlet ved regnskabsårets afslutning af BUS forretningsudvalg.

For at give flest mulige medlemmer en større samlet spejderoplevelse, udbetales en del af det kommunale tilskud som sommerlejrtilskud efter følgende regler.

Hvad er en sommerlejr

 • En sommerlejr er en tur med mindst tre overnatninger og kan placeres et vilkårligt sted på året.
 • Overnatning kan ske i hus, telt, bivuak, sejlskib, kano eller lignende. 

Tilskudsberettigede

 • Alle aktive medlemmer af foreningen i alderen 5 til 25 år er berettiget til at modtage et sommerlejrtilskud pr. kalenderår.
 • Ledertilskud udbetales til medlemmer og personer med tilknytning til foreningen, som har påtaget sig et lederansvar eller en medhjælper opgave på lejren.

Ledertilskud i forbindelse med sommerlejr

 • Der kan udbetales ét ledertilskud pr. påbegyndt 5 deltagere i alderen fra 5 til 10 år, og ét ledertilskud pr påbegyndt 10 deltagere i alderen fra 11 til 25 år.
 • Uanset ovenstående kan der udbetales supplerende ledertilskud, således at der er mindst 3 ledere eller hjælpere pr lejr. Antal ledertilskud kan under ingen omstændigheder overstige antallet af deltagertilskud.  
 • Der kan udbetales ledertilskud til samme person på flere af hinanden uafhængige lejre.  
 • Der kan ikke udbetales både deltager og ledertilskud til samme person på samme lejr (dette udelukker ikke at fx en senior er deltager på en lejr og hjælper på en anden).  

Ansøgningsprocedure

 • Log ind på www.conventus.dk for at ansøge (vælg blanketter).
 • Ansøgningen om tilskud skal være Fritids- og Kulturcentret i hænde senest 1 måned forud for lejrens påbegyndelse, med angivelse af ledernes navne og adresser samt bilagt fortegnelse over deltagerenes navne, adresser og fødselsår. 
 • Sommerlejrtilskud udbetales til foreningen senest 1 uge før lejren, såfremt ansøgningen er forvaltningen i hænde 1 måned før lejren.
 • Størrelsen af tilskuddet fastsættes af BUS 's forretningsudvalg.
 • Hvor to eller flere enheder, der normalt fungerer selvstændigt, afholder sommerlejr på samme tid/sted, må der søges separat for hver enkelt enhed.
 • Ansøgningen skal være bilagt en deltagerliste med navn, adresse og fødselsdag for deltagere samt en leder- og hjælperliste med navn og adresse for ledere og hjælpere.
 • Hvis der er ændret deltagerantal, skal dette meddeles til Fritids- og Kulturcentret umiddelbart efter lejren. Sommerlejrtilskuddet vil efterfølgende blive reguleret.  

Kontakt

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Christina Pedersen på telefonnr. 51 85 27 28.  

Godkendt af BUS forretningsudvalg den 11.2.2004

Sådan ansøger du om lokaletilskud

Ansøgningsblanketterne udfyldes i Conventus: www.conventus.dk (vælg blanketter).

 • "Ansøgningsskema om tilskud til drift af egne lokaler og lejrpladser" skal også anvendes til lejede basislokaler. Ved basislokaler forstås de lokaler, hvori de ugentlige møder afholdes.
 • "Ansøgningsskema om tilskud til lejede lokaler og lejrpladser" anvendes udelukkende ved ansøgning om tilskud til weekendture og sommerlejre m.m.

Der ydes fuld refusion af driftsudgifter til egne lokaler og udendørs anlæg. Afdrag på gæld er dog ikke omfattet af ordningen.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Christina Pedersen på telefon nr. 51 85 27 28 eller via mail: ChristinaPe@htk.dk.

Ovenstående regler er revideret den 12. maj 2017.

 

Hvad gives lokaletilskud til?

 • Centret betragter almindelig vedligeholdelse som værende vedligehold af den "rå" bygning inklusive el- og vvs-installationer, samt lignende faste installationer.
 • Vedligehold af faste installationer og vedligehold af selve bygningen dækkes med 100% indtil anden beslutning tages af byrådet. Herunder udgifter til maling o.s.v., der er nødvendigt for at bevare husets oprindelige standard. Håndværktøj, der bruges til vedligehold, vil også fremover blive refunderet.
 • Større reparationer og lignende, der medfører udgifter på mere end 5.000 kr. skal forhåndsgodkendes af centeret. Arbejder, der er igangsat uden forhåndsgodkendelse, kan ikke forventes refunderet.
 • Udgifter til rengøringsredskaber m.v. dækkes på lige fod med håndværktøj til vedligeholdelse. Udgifter til rengøringsmidler m.v. dækkes ikke over lokaletilskudskontoen.
 • Udgifter til materialer, der kan karakteriseres som løsøre dækkes ikke. Eksempelvis regnes møbler, gardiner, lamper og lignende for løsøre.
 • Hytteleje refunderes kun, hvis lejekontrakten eller kopi af denne er sendt til Fritids- og Kulturcentret.
 • Udgifter til leje af skibe, der i øvrigt fungerer som hytte, med køkken men uden mandskab dækkes med 100%.
 • Udgifter til leje af kanoer, både, heste- og prærievogne dækkes med 50% af de faktiske udgifter. 

OBS: Det er af stor vigtighed for kommunens udregninger, at rubrikken "timetal" er udfyldt. Hvis rubrikken ikke er udfyldt, kan man ikke forvente udbetaling af tilskud.

Endvidere dækkes udgifter til:

 • telefonabonnement minus samtaler, når abonnementet er oprettet i forbindelse med tyverisikring
 • renteudgifter og bidrag i forbindelse med prioritetsgæld
 • udgifter til lys og varme
 • fornødent tilsyn (vagtselskab)
 • udgifter til skatter, afgifter og forsikringer

Udgifter til gebyrer for bank- og girokonti samt rykkergebyrer dækkes ikke af lokaletilskuddet.

 • Der ydes fuld refusion af udgifter til leje af hytter/lejrplads. Hytten/lejrpladsen skal ligge indenfor landets grænser eller i Sydslesvig iht. folkeoplysningsloven.
 • Herudover ydes refusion svarende til 50% af de faktiske udgifter til leje af kanoer, både, heste- og prærievogne i stedet for hytter/lejrplads.
 • Større eller længerevarende lejemål (altså ikke til weekends eller sommerlejr) skal godkendes af kommunen.

Opgørelser sendes løbende til Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og Kulturcentret.

Godkendte folkeoplysende foreninger med aktiviteter i Høje-Taastrup kommune får basistilskud og aktivitetstilskud. Basis- og aktivitetstilskud gives for et kalenderår af gangen. Alle godkendte foreninger modtager i november et brev, der gør opmærksom på perioden, hvor I kan søge tilskud. Modtager foreningen ikke et brev i november, bedes I kontakte Fritids- og Kulturcentret.

Basistilskud:
Dette tilskud ydes til de foreninger i kommunen, der er tilsluttet BUS (spejdere). Tilskuddet anvises umiddelbart efter 1. januar. Tilskuddets størrelse er fastsat af Foreningsudvalget.

Basistilskuddet udgør for tiden 500 kr.

Aktivitetstilskud:
(også kendt som medlemstilskud). Dette tilskud ydes til ovennævnte foreninger til de medlemmer, der er under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af BUS 's forretningsudvalg på grundlag af de indsendte medlemslister.

Læs mere om den årlige godkendelse 

Lån af spejderarealet i Hedeland

Arealet er beliggende på Brandhøjgårdsvej ved Hedehusgården (Hedegårdens Rideklub). Arealet er på ca. 19.200 m2, og der er på arealet opstillet en kombineret toilet- og vaskebygning.  Arealet er velegnet til mindre teltlejre med 100 - 150 deltagere.

Hvem kan låne arealet?

 • Området udlånes i sommerhalvåret gratis til kommunens spejdere, børneinstitutioner, og godkendte foreninger med flere.
 • Området er åbent i perioden primo marts til medio oktober.
 • Booking sker ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret på  e-mail til FritidKultur@htk.dk eller på telefon 51 85 27 28.
 • Når bookingen er godkendt, udleveres nøglen til toiletbygningen i Høje-Taastrup kommune, Rådhuset, Fritids- og Kulturcentret, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup.

Midlertidig overnatning

Såfremt din forening eller institution ønsker at overnatte på området, skal du søge tilladelse hos Østsjællands Beredskab.

Reglement for benyttelse af spejderareal ved Hedeland

 • Spejderarealet må kun benyttes til det formål, hvortil det er udlånt.
 • Aftaler med Fritid- og og Kulturcentret skal overholdes.
 • Arealet og toilet- /vaskevognen skal efterlades i samme stand som modtaget.
 • Brugeren skal selv rengøre toilet-/vaskevognen.
 • Brugeren skal selv medbringe toiletpapir og rengøringsmidler m.m., da dette ikke forefindes på stedet.
 • Eventuelle mangler eller beskadigelse anmeldes straks til Fritid- og kultur.
 • Udlånet er betinget af reglementets overholdelse.

Det tilkommer Fritids- og kulturcentret at fortolke dette reglement.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje