Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Frivillige sociale foreninger Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Puljen til frivilligt socialt arbejde bliver afsat efter § 18 i Lov om social service. Den giver kommunerne mulighed for at støtte frivillige sociale organisationer eller foreninger.

Støtten kan gives til aktiviteter, hvor den sociale indsats er hovedformålet. Det vil sige, hvor aktiviteten gør noget for socialt udsatte grupper.

Høje-Taastrup Kommune afsætter hvert år et beløb til puljen, som i daglig tale bliver kaldt § 18-puljen.

Der er uddeling 2 gange årligt - i januar og juni hvert år – med ansøgningsfrist i henholdsvis 2. mandag i oktober og 2. mandag i april. Hvert år vælges der et fokusområde. Fokusområdet bestemmer, hvad der særlig lægges vægt på ved fordelingen af puljen netop det år.

Find information om

 • Ansøgningsfrist er 2. mandag i oktober og 2. mandag i april.
 • Hvis du har fået støtte fra §18 puljen tidligere, kan din ansøgning komme i betragtning, hvis regnskab og opfølgning for det tidligere projekt er godkendt. 
 • Hvert år vælges der et fokusområde. Fokusområdet bestemmer, hvad der særlig lægges vægt på ved fordelingen af puljen netop det år.
 • For at modtage tilskud skal foreningen have et Cvr-nummer og en Nem-konto.
 • Det skal bemærkes, at der ved vurdering og indstilling til fordeling af midler lægges vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Har du brug for at få tilsendt et skema kontakter du Anja Mørkeberg pr. telefon 43 59 15 94 eller pr. mail til fritidkultur@htk.dk

Når Socialudvalget har truffet beslutning om fordelingen af midler, gives der skriftlig besked til ansøgerne.

Vejledning til ansøgningsskema  vedrørende tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18  

1. Foreningens navn og kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer samt CVR-nummer: For at kunne modtage offentlige tilskud skal foreningen have oprettet et CVR-nummer og en Nem-konto til foreningen. Et CVR-nummer kan oprettes på www.webreg.dk 
 
2. Kort beskrivelse af foreningen: Beskriv foreningen og dens aktiviteter? Laver foreningen frivilligt opsøgende arbejde? Hvor mange frivillige er involveret? Har foreningen medlemmer? Er der ansatte i foreningen? Hvor gammel er foreningen?  
 
3. Projektets titel: Hvis projektet ikke har en egentlig titel, skriv da hvilken aktivitet, der søges penge til fx ”Besøgsvenner” eller ”Materiale til lektiehjælp”. 
 
4. Kort beskrivelse af projektets/indsatsens formål og indhold: Kort beskrivelse af, hvad det er for et projekt, der søges tilskud til f.eks. besøgsvenner, lektiehjælp eller andet. Hvad er formålet med projektet? Hvordan retter projektet sig mod socialt udsatte? 
 
OBS: Ønsker I at søge midler til flere projekter, udfyldes et ansøgningsskema for hvert projekt. 
 
5. Målgruppe for projektet: Beskriv, hvem der er projektets målgruppe? 
 
6. Hvori består den frivillige indsats? Det er vigtigt at gøres rede for hvordan den frivillige sociale indsats indgår i projektet. Det er en forudsætning ifølge lovgivningen, at den økonomiske støtte retter sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.  
 
7. Hvor mange deltagere forventes der i projektet? Skriv det samlede antal deltagere og antallet af dem, der har bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Husk også at skrive antallet af frivillige. Da projektet ikke er afholdt endnu, skrives det forventede antal.  
 
8. Evt. samarbejde med andre foreninger: Skriv, hvis foreningen har et samarbejde med andre foreninger – eller med fx kommunale institutioner.  
 
9. Foreningens samlede økonomi: Beskriv den samlede økonomi – eller vedhæft et budget eller sidste års regnskab. 
 
10. Beløb der søges om: Skriv det samlede beløb, der søges om. 
 
11. Hvad skal beløbet dække? Giv en udførlig beskrivelse af, hvad beløbet skal dække. 
 
12. Overslag over det samlede budget for projektet: Lav et budget over ALLE de forventede udgifter - også dem der ikke søges om tilskud til. Det er vigtigt, at de enkelte udgiftsposter fremgår af budgettet. Vedlæg gerne budgettet som bilag. 
 
13. Er andre med til at finansiere: Skriv, hvis der er andre, som også betaler til projektet. Skriv også, hvis I har søgt eller overvejer at søge om penge fra andre til projektet - også selvom I endnu ikke ved om de bliver bevilget.  
 
14. Tidligere støtte: Skriv, hvis foreningen før har modtaget støtte fra Høje-Taastrup Kommune – enten til dette projekt eller andre projekter. Det gælder også anden økonomisk støtte end § 18-tilskud. 
 
15. Egenbetaling: Skriv, hvis der er brugerbetaling og hvor stor brugerbetalingen er. 
 
16. Erklæring om indhentelse af børneattester: Her skriver du under på, at foreningen vil indhente børneattester, hvis I har relationer til børn og unge under 15 år. Selvom projektet som udgangspunkt ikke har til formål at inddrage børn og unge under 15 år, forpligter projektejer sig, ved at sætte kryds, til at indhente børneattester, hvis projektet udvikler sig sådan, at frivillige eller ansatte i projektet får relationer til børn og unge under 15 år. Dette er en forudsætning for at få tilskud fra Høje-Taastrup Kommune.

17. Dato og underskrift: Underskrives af formanden/den person, der har ansvaret for ansøgningen.

Regnskab skal indsendes sammen med et opfølgningsskema, senest den 30. april året efter, at projektet har kørt.

Af regnskabet skal det fremgå, hvad tilskuddet er anvendt til.

Materiale til regnskab og opfølgning

Der er udarbejdet et regnskabsskema, som kan bruges til aflæggelse af regnskab, eller blot bruges til inspiration.

I opfølgningsskemaet skal I beskrive, hvordan jeres aktivitet er forløbet. Opfølgningsskemaet skal anvendes når I evaluerer projektet.

Skemaerne rekvireres ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret: fritidkultur@htk.dk.

Det er ifølge loven op til en lokal politisk afgørelse at prioritere, hvilke områder og aktiviteter, der skal have støtte. I Høje-Taastrup Kommune er denne kompetence tillagt Socialudvalget. Den enkelte forening har ikke krav på at få kommunal støtte.

Ansøgningsfristerne annonceres i den lokale presse samt på kommunens hjemmeside.

Retningslinjer for § 18 tilskud

Godkendt af Socialudvalget 1. januar 2023

Centrale betingelser for at søge støtte 

 1. Aktiviteterne, der søges støtte til, skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats.

2. Foreningen, gruppen eller aktiviteten skal være lokalt forankret i Høje-Taastrup Kommune og aktiviteten skal være til gavn for Høje-Taastrup Kommunes borgere. Dette anses for opfyldt, hvis  mindst ét af nedenstående kriterier er opfyldt: 

 • Foreningen har hjemme i Høje-Taastrup Kommune
 • Aktiviteten fysisk foregår i Høje-Taastrup Kommune
 • Aktiviteten på anden måde kommer Høje-Taastrup Kommunes borgere til direkte til gode 

3. Målgruppen for aktiviteterne er socialt udsatte eller socialt truede grupper. Målgruppen er overordnet set:

 • Kronisk syge
 • Sindslidende
 • Fysisk- og psykisk handicappede
 • Udsatte voksne, herunder bl.a. misbrugere, hjemløse og voldsramte
 • Udsatte børn og unge
 • Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som har vanskeligt ved at blive integrerede
 • Familier og ældre med personlige eller sociale problemer
 • Pårørende til de fem første kategorier

Desuden lægges der i behandling af ansøgningerne vægt på:

 • At aktiviteten har et socialt- eller sundhedsfremmende sigte
 • At aktiviteten er netværksskabende og gerne nytænkende
 • At aktiviteten er åben og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud
 • At aktiviteten inddrager borgeren direkte
 • At aktiviteten er kontinuerlig
 • En samlet vurdering af foreningens regnskab og budgettet for aktiviteten, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere
 • At aktiviteten ligger i forlængelse af Høje-Taastrup Kommunes øvrige indsatser og understøtter relevante politikker og strategier

Såfremt ansøgningerne opfylder kriterierne for §18-støtte, prioriteres som følger:  

 • støtte til lokalt forankrede foreninger prioriteres højt
 • frivillige indsatser, som skaber lokale relationer prioriteres højt
 • udflugter af mere almen karakter prioriteres lavt
 • støtte til landsdækkende organisationer prioriteres lavt.

Der kan ydes tilskud til 

 • Driftsudgifter, herunder kontorartikler, telefon o. lign. (heraf som udgangspunkt max 500 kr. til kontorhold).
 • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige
 • Aktiviteter med fokus på rekruttering, opkvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige
 • Materiel i det omfang det vurderes nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kan komme flere foreninger til gode 

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til 

 • Forplejning (ved aktiviteter for børn, hvor egenbetaling ikke er ønskelig, kan en mindre andel af et eventuelt tilskud dog anvendes til let forplejning – efter aftale med administrationen).
 • Husleje
 • Lønmidler, men i særlige tilfælde til enkeltstående honorarer
 • Generel dækning af frivilliges udgifter, herunder kørsels- og telefongodtgørelse til frivillige
 • Landsforeningers generelle udgifter. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives tilskud til aktiviteter, som er særligt målrettet Høje-Taastrup Kommunes borgere, eller som tilgodeser særligt mange borgere fra Høje-Taastrup Kommune. Ligeledes kan der helt i særlige tilfælde gives tilskud til aktiviteter, hvor det vurderes, at der er et særligt behov for aktiviteten og der ikke findes lignende tilbud inden for kommunens grænser.
 • Lovbestemte råd og nævn fx Seniorrådet og Handicaprådet
 • Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde.  

Opfølgning og regnskab

 • For at modtage tilskud skal foreninger og projekter oprette et CVR-nummer og en NemKonto
 • Foreninger og projekter, der har modtaget tilskud, skal aflægge et revideret regnskab for brug af midlerne og en opfølgning på aktiviteterne inden der kan søges om nyt tilskud - og senest et år efter tilskuddet er givet. Regnskabet skal være revideret af en uvildig person og godkendt af bestyrelse/formand og kasserer. Det er ikke et krav, at det er et professionelt revisionsfirma, der reviderer regnskabet.
 • Opfølgningen sker ved at udfylde et opfølgningsskema.
 • Foreninger kan efter nærmere aftale med administrationen overføre ubrugte § 18-tilskud til kommende aktiviteter. Det forudsætter at foreningen har afleveret retvisende regnskab og opfølgning for de aktiviteter, som er afholdt.
 • Ansøger skal forpligte foreningen til at indhente børneattester på personer, som i foreningens arbejde/projektet er frivillige for, eller har kontakt til, børn og unge under 15 år.
 • Tilskud, som ikke er anvendt til formålet samt tilskud som ikke er brugt inden regnskabsaflæggelse og som ikke er søgt overført til senere brug, skal betales tilbage til kommunen.
 • Materiel indkøbt for § 18 midler skal overdrages til kommunen, hvis aktiviteten ophører.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje