Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Frivillige sociale foreninger Støtte til Integrationsprojekter

Støtte til Integrationsprojekter

Frivillige foreninger, kommunale og selvejende institutioner, boligorganisationer og private personer kan søge om støtte til integrationsprojekter.

Integrationspuljens formål

I Høje-Taastrup kommune ses gerne en bred viften af forskellige integrationsprojekter.

Nogle integrationsprojekter har fokus på at borgere med dansk og anden etnisk baggrund bliver mere ”forbundet med hinanden”, f.eks. ved at de mødes og laver aktiviteter sammen. Andre integrationsprojekter arbejder med en specifik indsats for borgere med anden etnisk baggrund, hvor der er en ekstraordinær udfordring i samfundet. Det kan f.eks. være i forhold til beskæftigelse, deltagelse i foreningslivet og negativ social kontrol.

I integrationspolitikken er der fokus på 5 indsatsområder og der kan søges tilskud til projekter som arbejder indenfor disse områder.

 • Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitning
 • Understøtte beskæftigelse og uddannelse
 • Sikre en god start for børn og forældre
 • Forebygge negativ social kontrol og radikalisering
 • Et aktivt og sundt liv og en tryg alderdom

Større partnerskaber/samarbejder

Der kan søges om tilskud til etablering af nye partnerskaber eller samarbejder, der arbejder med integration og deltagelse i lokalsamfundet indenfor et eller flere af Integrationspolitikkens 5 indsatsområder.

Større partnerskaber/samarbejder er Integrationspuljens primære fokus.

Et partnerskab skal i denne sammenhæng som minimum bestå af en frivillig organisation eller en privat aktør og en kommunal aktør (fx klub, skole, bibliotek). Partnerskabet skal formaliseres ved hjælp af en skriftlig aftale, hvoraf mål, aktiviteter, opgave- og ansvarsfordeling mellem parterne er beskrevet. Projekter skal have en sådan volumen, at de opnåede resultater og erfaringer kan danne grundlag for udbredelse. 

Der kan søges til 1-årige eller flerårige projekter, og der kan søges om støtte på op til 80.000 kr. årligt. Der ses positivt på, at der indgår en vis egenfinansiering eller anden finansiering i projektet.

Som ansøger er det vigtigt at havde fokus på, at der opnås forankring af resultaterne efter projektperioden. Det kan fx være, at en del af projektets målgruppe melder sig ind i en forening, at der er opnået et solidt samarbejde i partnerskabet, som kan betyde nye indsatser eller at projektets resultater og aktiviteter bliver implementeret i organisationen.

Søges der lønmidler i projektet, må beløbet være rimeligt i forhold til indsatsens målsætning og aktiviteter.

Ansøgninger som har til formål at forbygge eller afhjælpe anselige integrationsproblemer, kan have en forholdsvis høj økonomisk støtte pr.  deltager. I sådanne tilfælde, vil der i vurderingen af projektet blive lagt vægt på, at den økonomiske støtte harmonere med og giver betragtelig integrations- og samfundsmæssig værdi.

Mindre integrationsprojekter

Der kan også søges om tilskud til mindre integrationsprojekter. Mindre integrationsprojekter er f.eks. enkeltstående arrangementer med et meget klart integrationsperspektiv jf. Integrationspuljens formål.

Det kan være forskellige typer af arrangementer, såsom foredrag, filmfremvisning, event, udstillinger og lignende. Mindre integrationsprojekter kan søge om mindre beløb på max 10.000 kr.

Integrationspuljen støtter dog sjældent enkeltstående arrangementer som gentagne gange har søgt med samme formål, målgruppe og aktiviteter. 

Formelle krav

I ansøgningen skal formål, målgruppe, aktiviteter og forankring tydeligt beskrives. Efter tilskudsperiodens udløb skal der aflægges evaluering og regnskab.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsformular vedr. støtte til større eller mindre projekter (skrivbar Word-dokument)

Ansøgningsformular vedr. støtte til større eller mindre projekter (skrivbar pdf-dokument)

Partnerskabsaftale - udfyldes og vedlægges ansøgning til større projekter (skrivbar Word-dokument)

Partnerskabsaftale - udfyldes og vedlægges ansøgning til større projekter(skrivbar pdf-dokument)

 • Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde.
 • Udgifter til transport. Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre den almindelige takst pr. km. (den lave sats), jf. den kommunale kørselsaftale.
 • Udgifter til lokaler.
 • Udgifter til forplejning i forbindelse med møder mv.
 • Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.
 • Revisionsudgifter.
 • Udgifter til formidling.
 • Mindre materialeanskaffelser, max 10.000 kr. pr. år.
 • Andre definerede udgifter.

 • Aktiviteter i udlandet.
 • Materialeanskaffelser over 10.000 kr. pr. år.
 • Anskaffelse af fast ejendom.
 • Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).
 • Dækning af underskud.
 • Støtte til enkeltpersoners underhold.
 • Anskaffelse af bil.
 • Gaver
 • Allerede afholdte aktiviteter
 • Aktiviteter der er fuldt finansieret fra anden side. 

 • At projektets formål er beskrevet, herunder hvilket problem projektet skal løse.
 • At projektets målgruppe er beskrevet, herunder hvor mange der er omfattet af projektet.
 • At projektets mål og succeskriterier er beskrevet, herunder de forventede resultater.
 • At projektets aktiviteter beskrives, herunder hvordan de bidrager til at opnå målene/resultaterne.
 • At projektets tidsplan er beskrevet.
 • At det fremgår, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne.
 • At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder opgavefordeling mellem samarbejdspartnere.
 • At projektets budget er beskrevet, herunder egenfinansiering og anden finansiering.
 • At projektets forankring er beskrevet, dvs. hvad der skal ske efter tilskudsperiodens udløb.

Du kan søge integrationspuljen ved at udfylde den digitale ansøgningsformular herunder. Ansøgninger kan indsendes løbende på mail eller med post, som angivet i ansøgningsformularen.

Når alle de nødvendige oplysninger til projektet er modtaget, behandler Fritids- og Kulturudvalget ansøgningen. 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag, til du får et svar.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsformular vedr. støtte til større eller mindre projekter (skrivbar Word-dokument)

Ansøgningsformular vedr. støtte til større eller mindre projekter (skrivbar pdf-dokument)

Partnerskabsaftale - udfyldes og vedlægges ansøgning til større projekter (skrivbar Word-dokument)

Partnerskabsaftale - udfyldes og vedlægges ansøgning til større projekter(skrivbar pdf-dokument)

 • Ved aflæggelse af regnskab, skal de poster, der er nævnt i projektets budget, svare til posterne i regnskabet.
 • Regnskabet skal være kontrolleret og godkendt af bestyrelse/formand og kasserer eller af tilsvarende projektansvarlige. De personer, som kontrollerer og godkender regnskabet, skal underskrive det.
 • Regnskabet kan også være udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stikprøvekontrol

Der gennemføres stikprøvekontrol i regnskaberne på nogle af de projekter, som har fået tilskud. Det betyder, at du kan blive kontaktet og bedt om at fremsende kvitteringer, der dokumenterer, hvordan tilskuddet er brugt. Gem derfor alle bilagene til regnskabet.

Regnskabet bliver godkendt med de udgifter, som kan dokumenteres.

Evalueringen skal indeholde:

 • En beskrivelse af de opnåede resultater på baggrund af de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen og
 • En status på projektets forankring og udbredelse (kun for større partnerskaber).

Hent evalueringsskema

Du har i din ansøgning underskrevet på en erklæring om børneattest. Det betyder, at du som projektansvarlig har ansvar for, at der indhentes børneattester på alle frivillige, som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Dette gælder både fremadrettet og bagudrettet.

Læs mere om børneattester

 

By- og miljøcenter

Kontakt: Integrationskonsulent Rikke Skovfoged  |  Mobil: 20 52 90 59  |  e-mail: Rikkes@htk.dk 

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje