Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Opstart - hvad gør jeg? Sådan starter du en folkeoplysende forening

Sådan starter du en folkeoplysende forening

I Danmark kan alle starte en forening. Er man nogle stykker der sætter sig sammen, skriver nogle vedtægter og holder stiftende generelforsamling, så har man dannet en forening.

Private foreninger, patientforeninger, humanitære foreninger, grundejerforeninger m.m. behøver ikke kommunal godkendelse eller registrering. Langt de fleste foreninger tilhører denne gruppe.

Hvis jeres forening ønsker at søge tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven, fx til lokaler eller til aktiviteter, skal foreningen godkendes. 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal foreningen opfylde forskellige krav. 

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Forudsætninger for at blive godkendt som folkeoplysende forening

 • Foreningens formål

 Formålet skal indeholde en beskrivelse af de folkeoplysende aktiviteter foreningen vil afholde.  

Ifølge Folkeoplysningsloven er det Foreningsudvalget, der afgør om aktiviteten er folkeoplysende. Eksempelvis vurderer Foreningsudvalget, at integration ikke er folkeoplysning.  

Hvis foreningens aktivitet (eks fodbold) tidligere er godkendt i kommunen, vil den automatisk blive godkendt. 

Ifølge loven bygger foreningen på det forpligtende fællesskab og det sociale samvær, men disse ”aktiviteter” er ikke nok til godkendelse, de skal foregå i forbindelse med en folkeoplysende aktivitet.  

 • Aktiviteterne skal være almennyttige og kontinuerlige

Formålet må ikke have en kommerciel hensigt, det vil sige at ingen i foreningen må profitere/tjene på foreningens aktivitet.

Foreningen må gerne have et overskud, som skal bruges til foreningens aktiviteter.  

 • Foreningens hjemsted

Foreningsudvalget vurderer om foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune (HTK). Her ses på medlemmernes bopæl og/eller om aktiviteten foregår i kommunen, samt om der er særlige forhold, der taler for at lægge aktiviteten i HTK.

 • Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer

Foreningen bestemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer (med fordel et ulige antal). Der bør minimum være 3 medlemmer.

Valget foregår på generalforsamlingen ved almindeligt flertalsafgørelse.

Valgperioden er normalt 2 år, hvor en del af bestyrelsen kan vælges i lige år og resten i ulige år.

Der bør vælges suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen må ikke udpege/vælge medlemmer til bestyrelsen. Der kan sættes en aldersgrænse for, hvem der kan vælges.

Ligeledes kan foreningen vælge at gøre forældre til børnemedlemmer valgbare til bestyrelsen. Der er ikke i loven krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.

Foreninger, der tilbyder voksenundervisning, skal have mindst 5 medlemmer i bestyrelsen. Blandt disse skal der være en plads til deltagerne i undervisningen.

 • Regnskabs- og formueforhold

 

Det skal fremgå af vedtægterne, hvornår regnskabet forelægges for medlemmerne (generalforsamlingen) til godkendelse.  I HTK løber regnskabsåret fra 01.01 til 31.12.    

 • Valg af revisor

Foreningen skal vælge intern revisor til revidering af regnskabet. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen, da m/k reviderer bestyrelsens brug af midlerne på medlemmernes vegne. Der stilles ikke krav til eksterne revisorer i foreninger, der modtager mindre end 250.000 kr. i årligt tilskud. Hvis foreningen modtager mere end 250.000 kr. i årligt tilskud, skal revisoren være statsautoriseret eller registreret. Der vælges suppleant for revisor.  

 • Betingelser for medlemskab

Principielt skal foreningen være åben for alle, der kan gå ind for formålet. Der kan dog være naturlige begrænsninger; eksempelvis kan mænd ikke optages i Damehåndboldforeninger. Der kan også være forhold, der muliggør en aldersbegrænsning for optagelse af medlemmer. Betingelserne for begrænsningen skal være objektive og saglige. 

 • Tegningsret

Hvem kan indgå forpligtende aftaler for foreningen. Der kan skelnes mellem almindelige aftaler og aftaler af økonomisk karakter.  

 • Procedure for vedtægtsændringer

Der skal være en nøje beskrivelse af, hvorledes foreningens vedtægter kan ændres. Hensigten er, at det er medlemmerne og ikke bestyrelsen, der kan ændre vedtægterne. Normalt kræves et kvalificeret flertal (2/3 af medlemmerne) på en ordinær generalforsamling. Nogle foreninger har en § om, at vedtægtsændringer, der ikke får kvalificeret flertal, kan vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.  

 • Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen

Loven kræver, at eventuelt overskud ved foreningens ophør anvendes til almennyttige formål. Det kræver, at der er en §, som beskriver hvordan foreningen opløses og hvordan midlerne anvendes. Anvendelsen kan ikke bestemmes på den opløsende generalforsamling. Ved foreningens midler forstås penge og materialer.

Øvrige bestemmelser

 • Foreninger med aktiviteter, der ikke er voksenundervisning, skal have demokratisk opbyggede vedtægter.

Vedtægterne skal ifølge loven være demokratisk opbygget, det betyder blandt andet, at medlemmer, der ekskluderes skal have en ankemulighed, dette beskrives evt. i en særskilt §. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af mindretallet (se nedenfor). 

 • Øverste myndighed er medlemmerne

Det er som regel på generalforsamlingen at medlemmerne udøver deres myndighed. Derfor skal der være bestemmelser om, hvornår generalforsamlingen indkaldes og med hvilke varsler. Der bør være en årlig generalforsamling. Ligeledes beskrives, hvornår og hvem der kan indkalde til generalforsamling (se mindretalsbeskyttelse). 

Bestyrelsen udfører generalforsamlingens vedtagelser i løbet af året. Bestyrelsen leder således foreningen mellem generalforsamlingerne. 

Generalforsamlingen skal blandt andet godkende regnskab og budget. 

 • Mindretalsbeskyttelse

Det bør være muligt for et mindretal af medlemmerne at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, ligesom et mindretal af bestyrelsen bør have mulighed for at indkalde til dette.

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester for alle som har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Børneattesten skal indhentes digitalt.

Læs mere på DIF´s hjemmeside

Bestil en børneattest via politiets hjemmeside

Erklæring om indhentelse af børneattester - gælder også for foreninger, som kun har voksenmedlemmer

Folketinget har ydermere vedtaget, at alle foreninger skal underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Dette gælder også foreninger, der udelukkende tilbyder aktiviteter for voksne. Erklæringen er ikke det samme som at indhente børneattester. Foreningen erklærer, at hvis der indmeldes børn og unge under 15 år, så vil foreningen indhente børneattester.
Lovgivningen er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle overgreb mod børn.  

Erklæring om indhentelse af børneattester i Høje-Taastrup Kommune 

Når foreningerne søger om årligt tilskud, underskriver foreningen på tro og love, at  den indhenter børneattester på alle frivillige, som har eller har mulighed for at opnå kontakt med børn under 15 år. Dette gælder både fremadrettet og bagudrettet. (Dette fremgår også af ansøgningsskemaet).

Hvis erklæringen ikke underskrives må kommunen ikke yde tilskud og anvise faciliteter til foreningen.

Læs evt. mere om børneattester på DGI's hjemmeside:

Din forenings ansvar og pligter vedr. børneattester

Børneattester skaber tryghed og tillid i foreningen

Forskellige krav for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning (aftenskoler).

For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellige for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning.

Foreninger med aktiviteter

Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret.

Ansøgning sendes sammen med vedtægter og en medlemsliste til: Fritidkultur@htk.dk, eller pr. post til:

Høje-Taastrup Kommune 
Fritids- og Kulturcenter 
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Ansøgninger om foreningsgodkendelse bliver behandlet af administrationen i Fritids- og Kulturcentret.

Vi stræber efter, at ansøgninger behandles hver måned, men der må medregnes ekstra tid i ferieperioder.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen, at give medlemmerne lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, og øge medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv. Det sker gennem medlemmernes deltagelse i det forpligtende fællesskab og i foreningens folkeoplysende aktivitet.

Foreningen skal inden for de rammer selv formulere eget formål, med den aktivitet, de gerne vil udøve.

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Læs mere om bestyrelsens rolle og ansvar her

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Høje-Taastrup Kommune, skal det samlede kontingent pr. medlem være minimum 100 kr. pr. år.

Læs mere om kontingent og den årlige godkendelse

Medlemstallet er en optælling af alle foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.

Læs mere om medlemmer her

Foreningen skal have vedtægter, som skal som minimum opfylde nedenstående 8 krav:

 1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 
 2. Foreningen skal have en bestyrelse 
 3. Foreningen skal være demokratisk opbygget 
 4. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 
 5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
 6. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune 
 7. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 
 8. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner 

Det skal fremgå af regnskabet, hvordan tilskuddet fra Høje-Taastrup kommune er anvendt.

Læs mere om aflæggelse af regnskab i regler for ansøgning og regnskabs-aflæggelse

Godkendelsen gælder for et år ad gangen. 

Folkeoplysende foreninger, som allerede er godkendte, fornyer deres godkendelse en gang årligt. 

Foreningerne får en mail herom i november måned. 

Godkendelsen er en forudsætning for udbetaling af tilskud og ret til lokaler for året efter.

Læs mere om den årlige godkendelse

En forening som er godkendt kan få tilskud for medlemmer som er under 25 år, og lokaler for alle medlemmer uanset alder.

Herunder kan du læse mere om tilskud fra Foreningsudviklingspuljen, som alle kan søge, samt specifikt tilskud efter foreningstype. 

Voksenundervisning (aftenskoler)

Ansøgningsskema og vejledning rekvireres ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret.

Ansøgning sendes sammen med vedtægter til: Fritidkultur@htk.dk, eller pr. post til:

Høje-Taastrup Kommune 
Fritids- og Kulturcenter 
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Ansøgninger om foreningsgodkendelse bliver behandlet af administrationen i Fritids- og Kulturcentret.

Vi stræber efter, at ansøgninger behandles hver måned, men der må medregnes ekstra tid i ferieperioder.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdighed for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Byrådet for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler, samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

For at starte en aftenskole skal følgende krav være opfyldt:

 1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 2. Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 3.  Foreningen skal give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 4. Foreningen skal have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, som er åben for alle
 5. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
 6. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 7. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Læs mere om vejledende retningslinjer for foreningsvedtægter under Folkeoplysningsloven

Godkendelsen gælder for et år ad gangen. Folkeoplysende foreninger, som allerede er godkendte, fornyer deres godkendelse en gang årligt. Foreningerne får en mail herom i september måned. Godkendelsen er en forudsætning for udbetaling af tilskud og ret til lokaler for året efter.

Godkendte aftenskoler i Høje-Taastrup kommune kan få tilskud til deres aktiviteter.

Tilskud kan bl.a. gives til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne.

Læs mere om tilskud til aftenskoler

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje