Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Udvalg og samråd Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

FDF og Spejdernes Samråd (FOSS) er et udvalg under Foreningsudvalget. Samrådet fungerer som taleorgan for FDF og spejderforeninger i Høje-Taastrup Kommune.

Find information om

Blandt samrådets hovedopgaver hører:

 • Fordeling af den samlede ramme til basis- og aktivitetsstilskud, ledertræning og sommerlejr.
 • Den overordnede planlægning vedrørende FDF og spejderfaciliteter i kommunen

Ansøgninger til FOSS sker via:  Christina Pedersen, Fritids- og Kulturcenter 

E-mail: ChristinaPe@htk.dk Tlf.: 51 85 27 28

Hvis din forening er godkendt, skal godkendelsen fornys årligt. Du får mail direkte derom.

Læs mere om hvordan du starter en forening med aktiviteter.

 

I lokale kredse og grupper opleves perspektivrigt spejderarbejde som idébetonet børne- og ungdomsarbejde.

Børn og unges medmenneskelige egenskaber og deres respekt for andres ideer og meninger styrkes gennem deres aktive deltagelse i fællesskabet og ved at lytte til andre børn, unge og voksne.

På ugentlige møder, weekendture og sommerlejre oplever piger og drenge lejr- og friluftsliv både lokalt, nationalt og internationalt. Gennem disse oplevelser opnås i fællesskabets ånd mange praktiske og sociale færdigheder til gavn for den enkelte og de mennesker man omgås.

De almindeligt kendte spejderaktiviteter indgår som en naturlig del af det daglige arbejde, ligesom samfundsrelevante emner, familiemæssige relationer, samt natur -, klima- og miljøbevidsthed er en naturlig del af de unges interesseområde. På baggrund heraf har det udendørs liv i pagt med naturen en fremtrædende plads i alle kredse og grupper.

Med de almindelige kendte spejderaktiviteter tænkes først og fremmest på orientering, pionering, primimad, lejrsport, brand- og førstehjælp, sejlads, vandre- og fjeldture, iagttagelse, morse, naturkendskab og sang/musik mv.

Gennem anerkendt lederuddannelse på forskellige niveauer, sikres at unge og voksne frivillige ledere kvalificerer sig bedst muligt til at varetage målsætningerne, sikre værdigrundlaget og værne om de traditioner, der i dag kendetegner og profilerer det ide´ betonede børne- og ungdomsarbejde, som vores samråd repræsenterer.


FDF og Spejderens Samråd, Høje-Taastrup Kommune.

§1.
 
Samrådets opgaver er gennem møder og forhandlinger at formidle henvendelser og forespørgsler af almen betydning for Samrådets organisationer samt at fremme samarbejdet organisationerne imellem.
 
Samrådet koordinerer sammen med Foreningsudvalget den overordnede planlægning vedrørende spejderfaciliteter i kommunen, ligesom man behandler ansøgninger m.v. angående spejderformål. Samrådet udarbejder forslag til budget vedrørende kommunale tilskud til spejderarbejdet.
 
Samrådet udtaler sig i sager, der forlægges det til høring fra kommunens side.
 
§2.
 
Samrådet i Høje-Taastrup Kommune sammensættes af en repræsentant fra hver gruppe/kreds af følgende landsorganisationer: De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund FDF, Det Danske Spejderkorps, De Gule Spejdere i Danmark, samt andre kredse med tilsvarende aktiviteter og formål.
 
For at være medlem af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Høje-Taastrup Kommune skal man være en lokalforening under en landsdækkende idébetonet børne- og ungdomsorganisation.
 
§3.
 
Ud af det til enhver tid siddende Samråd udpeges en repræsentant fra hver af de i § 2 nævnte landsorganisationer til forretningsudvalget under forudsætning af, at landsorganisationen er optaget i landssamrådet.
 
Hver organisation udpeger selv sin repræsentant til forretningsudvalget. Forretningsudvalget afholder møder efter eget skøn og varetager de daglige opgaver. Referat for forretningsudvalgets møder sendes til Fritids- og Kulturforvaltningen i Høje-Taastrup kommune.
 
§4.
 
Forretningsudvalgets medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår i lige årstal og 3 i ulige årstal. I lige årstal udpeger DDS og De Gule Spejdere deres repræsentant, og i ulige årstal udpeger KFUM-spejderne, FDF og De grønne pigespejdere deres repræsentant.
 
Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær efter det årlige samrådsmøde.
 
Samrådet vælger derudover en revisor for 1 år. Revisoren må ikke have familiemæssige relationer til kassereren.
 
§5.
 
Samrådet har to repræsentanter i Foreningsudvalget. Formanden er født medlem af Foreningsudvalget, men kan vælge at uddelegere posten til et medlem fra en af Samrådets grupper eller kredse. Hvis formanden ønsker at uddelegere, er det forretningsudvalget, der foretager valgetSåfremt den valgte repræsentant ikke er medlem af forretningsudvalget, deltager denne i Samrådets forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret.

Uddelegeringen gælder frem til forretningsudvalgets konstituering efter næste kommende Samrådsmøde.

Samrådet udpeger i forlængelse af kommunalvalget den anden repræsentant til Foreningsudvalget. Såfremt repræsentanten ikke er medlem af forretningsudvalget, deltager denne i samrådets forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret.

Samrådet udpeger 1 – 2 suppleanter efter behov - til den af Samrådet valgte repræsentant.

 

§6.

 
Samrådet afholder et møde årligt, men der kan efter forretningsudvalgets skøn indkaldes til ekstraordinære møder. Møderne er åbne for tilhørere med taleret. Ved evt. afstemning har kun en fra hver gruppe/kreds stemmeret. Samrådets møde afholdes i marts/april, hvor forretningsudvalgets nye medlemmer indsættes, beretningen og regnskabet forelægges og valget af revisor finder sted.
 
Endvidere kan mindst 1/3 af samrådets medlemsgrupper fra mindst 2 korps/landsforbund kræve indkaldelse til et ekstraordinært samrådsmøde efter reglerne i §9.
 
§7.
 
Mindst 4 uger før samrådsmødet udsender forretningsudvalget en foreløbig dagsorden for mødet, således at de enkelte grupper/kredse kan få mulighed får at drøfte dagsordenens punkter inden mødets afholdelse. Dagsordenen vedlægges de fornødne dokumenter til brug ved de nævnte drøftelser. Ændringsforslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet og vil komme til behandling under dagsordenens pkt. 2, der lyder: Godkendelse af dagsordenen. Efter samrådsmødet udsendes referat til grupperne.
 
§8.
 
Kontingentet fastsættes af Samrådet og opkrævning vil finde sted, når der er behov for det.
 
§9.
 
Vedtægtsændringer kan vedtages på det ordinære samrådsmøde med simpelt stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Vedtægtsændringer kan tillige foretages på ekstraordinære samrådsmøder. Forslag herom skal være formanden i hænde senest 8 uger før, og mødet skal varsles 4 uger før afholdelse.
 

Således vedtaget på samrådsmødet den 4. marts 1974 - med ændringer vedtaget på samrådsmødet den 5. marts 1979 samt den 11. juni 1985, den 9. marts 1988, 30. April 2013 og 29. april 2014.

FDF og spejdernes forretningsudvalg 

 • Formand Annette Vad (De grønne pigespejdere) Adresse: Budstikken 8, 2630 Taastrup. Tlf.: 23468513. E-mail: annettevad@privat.dk 
 • Sekretær John Månson (DDS) Adresse: Lokesvej 13, 2635 Ishøj. Tlf.: 22550272. E-mail: joma03@frederiksberg.dk
 • Kasserer: Lene Egeberg (KFUM-Spejderne) Adresse: Slettetoften 39, 2630 Taastrup. Tlf.: 29240465. E-mail: egeberg.lene@gmail.com
 • Medlem FU: Henrik Stigaard (De Gule Spejdere - Loke) Adresse: Charlotteager 144, 1. mf., 2640 Hedehusene. Tlf.: 60625771. E-mail: greywolf.lokegmail.com
 • Medlem FU: Karsten Kejlhof (FDF) Adresse: Lundemarken 37, Himmelev, 4000 Roskilde. Tlf.: 21219988. E-mail: karsten@jkejlhof.dk 
 • Spejdernes repræsentant i Foreningsudvalget: Peter Hansen Adresse: Jernalderen 15, 2640 Hedehusene.  Tlf.: 20270661. E-mail: peter_hansen@email.dk
 • Spejdernes repræsentant i Foreningsudvalget: Per Stigaard Adresse: Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene. Tlf.: 28542782. E-mail: sanne-per@familie.tele.dk
 • Revisor i Samrådet: Jan Nordenbjerg (DDS Wagandoo) 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje