Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Pædagogik, læring og udvikling

Pædagogik, læring og udvikling

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner på børnenes vegne. Derfor satser dagtilbud bredt på at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling.

LAHOPL-projektet

Der er mange spændende ting i gang på dagtilbudsområdet. Se denne video, hvor dagtilbudschefen fortæller om det vigtige i at lege - og hør et eksempel på, hvordan det gøres.

 

 

Udviklingsrejsen - pædagogiske grundværdier

Udviklingsrejsen er den knage, hvorpå samtlige medarbejdere skal kunne hænge deres overtøj, når de trækker i arbejdstøjet og dykker ned i et af de målrettede elementer, som rejsen udgøres af. Udviklingsrejsen er et ambitiøst projekt, som koordinerer og målretter de nationalpolitiske, lokalpolitiske og lokale intentioner, love og krav. Konkret betyder det, at der f.eks. skabes sammenhæng mellem implementering af ny dagtilbudslov og ny styrket læreplan – til kommunens anvendelse af data og lokalt besluttede redskaber. Dagtilbud er i forbindelse med arbejdet med den nye dagtilbudslov blevet enige om følgende pædagogiske grundværdier som guidelines for, hvad der karakteriserer børnesynet i det gode dagtilbud:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer
 • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv
 • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber

I det følgende fremvises en model, som skal tydeliggøre sammenhængen for hele dagtilbudsområdet. Det er hensigten, at medarbejderne skal kunne finde links til relevante redskaber og lokalt besluttede politikker. Modellen tager afsæt i læreplansblomsten, som er kommet med den nye dagtilbudslov i ny styrket læreplan. Netop med henblik på at koble de nationalpolitiske og lokalpolitiske strategier og intentioner:

Illustration

På den måde kan det enkelte dagtilbud se den røde tråd og spejde destinationen, som vi arbejder på at gå i takt hen mod i et lærende arbejdsfællesskab. Destinationen er klar. Institutions- og skolecentret har en ambition om at blive blandt Danmarks bedste dagtilbud. Vejen dertil er brolagt med flere elementer. Blandt andet datainformeret ledelse, som er det element vi belyser praksis med, og som kommunens kvalitetsrapporter tager afsæt i.

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse er en struktureret arbejdsform, der understøtter, at data indgår i det vidensfelt, som sammen med faglig pædagogisk viden og praksisnær indsigt i dagtilbud, udgør basis for strategisk målsætning og pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet.

Datainformeret ledelse af pædagogik i Høje-Taastrup Kommune består af fire rammesættende datakilder:

 • KIDS tilsyn
 • Rambøll Dialog
 • Rambøll Sprogtrappe og Sprogvurdering
 • Data om børn i udsatte positioner v. kommunens oplysninger

Der er dermed skabt grundlag for, at flere forskellige perspektiver kan belyse kvaliteten i den pædagogiske praksis og give anledning til at definere opmærksomhedspunkter som fokus for videre udvikling.

Ifølge Dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.

Hvis enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, skal den pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af denne organisering.

For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for alle børns læring og skal beskrive følgende:

 • Hvordan der, med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer, arbejdes med mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring
 • Hvordan dagtilbuddet arbejder med læringsmiljøer, der understøtter børns brede læring og som går på tværs af følgende læreplanstemaer:
 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Social udvikling
 3. Kommunikation og sprog
 4. Krop, sanser og bevægelse
 5. Natur, udeliv og science
 6. Kultur, æstetik og fællesskab
 • Hvordan etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen med fokus på leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes
 • Hvordan dagtilbuddet tager højde for børn i udsatte positioner gennem etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, og hvordan der i barnets sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk arbejdsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen
 • Hvordan det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø integreres i de pædagogiske læringsmiljøer, og hvordan børnene oplever og vurderer børnemiljøer ud fra hensyn til børnenes alder og modenhed

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og offentliggøres og, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves indenfor rammerne af den pædagogiske læreplan.

Lederen af dagtilbuddet er også ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år og, at evalueringen offentliggøres. Lederen skal, i den forbindelse, sørge for at sikre dokumentation, der viser, hvordan de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for læreplanstemaerne.

Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.

Du kan søge mere viden om det fælles pædagogiske grundlag for alle landets dagtilbud, herunder konkret materiale.

Kvalitetsrapport for dagtilbud beskriver kvaliteten i kommunens dagtilbud ud fra centrale nøgletal om børn, personale, åbningstider, pædagogiske indsatser, økonomi m.m.

Læs Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2019

Læs Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2021

Dit barn bliver sprogvurderet ved 2-års- og 5-års alderen.

Sprogvurderingen foretages af en pædagog i barnets daginstitution. Hvis barnet endnu ikke er i daginstitution, foretages 2-års vurdering af kommunens netværksmedarbejder.

Sprogvurderingen foregår som en leg mellem barn og pædagog. Sprogvurderingen skal sikre den rigtige støtte til barnets fortsatte sproglige udvikling.

Der gives målrettet sprogstimulering til børn, hvis sprogvurdering viser, at de har brug for ekstra stimulering.

Sprogstimuleringspligt

Børn, der har behov for ekstra sprogstimulering, er omfattet af sprogstimuleringspligt, jævnfør Dagtilbudsloven. Sprogstimulering foregår som oftest i et dagtilbud.

Forældre er forpligtet af Dagtilbudsloven til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering. Manglende overholdelse af sprogstimuleringspligt kan medføre standsning af børnefamilieydelse.

Høje-Taastrup Kommune er  forpligtet til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Institutions- og Skolecenteret har ansvaret for, at tilsynet gennemføres.

Tilsynet udføres af kommunens pædagogiske konsulenter i samarbejde med pædagogiske ledere og områdeleder. Resultaterne fra tilsynet indgår i kvalitetsrapport for dagtilbud, som Byrådet godkender en gang årligt.

Med det pædagogiske tilsyn vurderes dagtilbuddets praksis i forhold til:

 • Dagtilbudsloven – herunder arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger
 • Høje-Taastrup Kommunes grundlæggende værdier (professionalisme, engagement, helhed og menneskelighed/et positivt livssyn)
 • Børne- og ungepolitikken

Ved tilsynet lægges der desuden vægt på at vurdere personalets kvalifikationer i forhold til at løse opgaven i dagtilbuddet.

Udearealer

Driftsbyen udfører en årlig inspektion, og en løbende/ugentlig kontrol samt pasning af udearealerne.

Indendørs

Center for ejendomme og intern service fører tilsyn med alle bygningsforhold.

Brandsyn

Brandsyn er lovpligtige og foretages i alle daginstitutioner én gang årligt. Brandsynet foretages af Østsjællands Beredskab.

Den pædagogiske leder instruerer personalet i brandsikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at der gennemføres en årlig brandøvelse.

En gang årligt efterses dagtilbuddets brandslukningsudstyr.

Hygiejne

Kommunens sundhedsfremmekonsulenter fører tilsyn med sundheds- og hygiejneforhold, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Herunder røgfrie miljøer, sovestillinger, seler i barnevogne, m.m. 

Læs om hygiejne i daginstitutioner.

Sikker transport

Børn transporteres efter reglerne i færdselsloven.

Legetøj

Legetøj lever op til DS/EN71 samt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr.: 1116 af 12. december 2003. 

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: fdc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje