Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Generel information

Generel information

Her kan du finde praktisk information om dagligdagen i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Find information om

Ved alle typer af bade- og vandaktiviteter er det særligt vigtigt at være opmærksom på den risiko, der kan være forbundet med at have børn med ved og i vandet.

Disse retningslinjer for badesikkerhed på 0-18 års området i Høje-Taastrup Kommune beskriver ansvars- og sikkerhedsforholdene.

Hvis der sker en skade med barnet

Høje-Taastrup Kommune har ingen ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner.

Det kan derfor anbefales at tegne en privat heltidsulykkesforsikring for børn, der går i dagtilbud og skole. Høje-Taastrup Kommune dækker skader og ulykker i tilfælde, hvor kommunen i juridisk forstand forvolder skade ved handlinger, der skyldes fejl, forsømmelse eller uagtsomhed.

Hvis barnet laver en skade

Børn over 5 år er personligt erstatningsansvarlige for deres handlinger på samme måde som voksne. Forældre kan blive pålagt at betale op til 7.500 kr. for hver skade, deres barn laver.

Sker en skade ved et uheld, vil en indboforsikring med en ansvarsforsikring som udgangspunkt dække både forældre og børns regning for en skade.
Er der tale om hærværk kan et barn risikere at skulle betale hele erstatningen. Forældrene skal dog betale de første 7.500 kr. af skaden. Forældre vil blive bedt om at anmelde skaden til deres forsikringsselskab.

Kørsel med børn i private biler

Høje-Taastrup kommune vil ikke acceptere kørsel med børn i lærere & pædagogers egne biler i forbindelse med udflugter og lignende, da flere forsikringsselskaber betragter det, som erhvervskørsel, hvilket er undtaget i privatbilens forsikring og der dermed ikke er dækning  i en skadesituation.

Tyveri

Høje-Taastrup Kommune hæfter ikke for et barns ejendele. De er omfattet af hjemmets egen indboforsikring. Barnets tabte og glemte ting erstattes ikke af kommunen.

Anmeldelse af skader

Enhver skade på personer eller ting bør hurtigst muligt meddeles lederen.

Som forældre til barn i kommunalt eller selvejende dagtilbud er du sikret indflydelse i dit barns hverdag gennem forældrebestyrelsen i klyngen for dit barns dagtilbud. Bestyrelsen arbejder med mange forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling. 

I forhold til dagtilbuddets drift handler det blandt andet om temaer som principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning.
Desuden behandles emner som pædagogisk udvikling - helt konkret er forældrebestyrelsen involveret i udarbejdelse af, opfølgning på og evaluering af pædagogiske læreplaner.

Forældrebestyrelsen består af et flertal af forældre valgt af og blandt den samlede forældregruppe i klyngen. Desuden sidder der en medarbejderrepræsentant og en lederrepræsentant. Lederen deltager som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret.

Valg til forældrebestyrelse foregår hver forår, og man vælges for en toårig periode. Der skal afholdes forældremøder i klyngen mindst en gang om året, og valg til forældrebestyrelsen afvikles typisk i forbindelse med forældremødet.

Du kan læse mere om emnet i Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud. 

Byrådet har besluttet følgende lukkedage for dagtilbud:

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023-26 vil der igen være åbent i uge 29 for dagtilbud og SFO med virkning fra sommeren 2023.

Øvrige faste lukkedage:
For 2024 gælder:

 • Mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag (25.-27. marts)
 • Fredag efter Kr. Himmelfart (10. maj)
 • Grundlovsdag (5. juni)
 • Dagene omkring jul og nytår (23. december – 31. december, begge dage inkl.)

Nødpasning

Har du behov for pasning af dit barn på lukkedagene, sker det i udgangspunktet i en anden institution i kommunen. Oplysning om nødpasning fås hos den pædagogiske leder og via opslag i den enkelte institution. 

Der er dog ikke mulighed for nødpasning på Grundlovsdag den 5. juni eller juleaften den 24. december.

I Høje-Taastrup Kommune er vi bevidste om sammenhængen mellem en sund og varieret kost i hverdagen og det generelle helbred og velbefindende. Når maven er mæt på god og nærende kost, får vi mere energi og bedre koncentrationsevne - sund kost og ernæring bidrager til en sund livsførelse samt barnets udvikling og trivsel.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder mad og drikke til alle børn under 3 år. Det betyder, at alle børn i kommunens dagpleje og vuggestuer tilbydes morgenmad, frokost, mellemmåltider og drikkevarer.

I de fleste af kommunens 3 - 6 års dagtilbud har forældre valgt at have en kommunal frokostordning. Det betyder, at disse børn får frokost i deres dagtilbud. I nogle dagtilbud har forældrebestyrelsen valgt, at der også skal tilbydes mellemmåltider.

Hvis du vil vide mere om kommunens holdning til den mad, der serveres i kommunens dagtilbud, kan du læse mere i  Mad- og måltidsprincipper i Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud. Her fremgår det også, hvordan du som forældre skal forholde dig til den kommunale frokostordning, hvis dit barn har allergier eller overfølsomhed over for bestemte madvarer.

Hvis du vælger et dagtilbud, hvor der ikke er en kommunal frokostordning, kan du som forældre vælge at give dit barn en madpakke med til dagen. Du har også mulighed for - sammen med de andre forældre i dagtilbuddet - at oprette en forældrearrangeret frokostordning.

Mellemmåltider

Der er forskellige modeller for mellemmåltider til børn over 3 år:

 • Dagtilbuddet giver mellemmåltider efter beslutning i forældrebestyrelsen
 • Forældrene giver selv barnet mad med til mellemmåltider – evt. til en fælles fordeling af mad
 • Forældrene opretter en forældrearrangeret madordning for mellemmåltider.  

Frokostordningen er en kollektiv ordning – alle børnene i afdelingen er med i ordningen. Forældrene kan beslutte ved afstemning hvert andet år, om ordningen skal fravælges jf. ”Retningslinjer om fravalg af kommunal frokostordning".

Mad- og måltidsprincipper

Høje-Taastrup Kommunes Mad- og Måltidsprincipper for dagtilbud gælder for den kommunale frokostordning.

Det betyder blandt andet, at der skal være frugt og/eller grønt til frokostmåltidet, og at minimum 50 % af maden skal være økologisk.

Madens kvalitet

Maden produceres i køkkenet i den enkelte afdeling af råvarer, der tilberedes til færdige retter.

Maden kan være både kold og varm. Kold mad kan være praktisk, når børnene skal på tur, men er typisk både dyrere og mere arbejdskraftkrævende end varm mad. Varm mad giver mulighed for mere specifikke retter, der kan udvide børnenes smag for mad. Til gengæld er man afhængig af at spise på et bestemt tidspunkt.

Køkkenfaciliteter og indkøb

Alle afdelinger har produktionskøkkener, hvori der kan produceres både kold og varm mad. Der er beregnet plads til opbevaring, da der skal købes fødevarer ind til flere dage – gerne til en uge ad gangen. Fødevarerne skal købes ind via de kommunale indkøbsaftaler.

 

Personale

Der gives ressourcer til at ansætte personale til produktion af frokosten.  

 

Forældrebetaling

Den kommunale frokostordning betales 100 % af forældrene. Betalingen kaldes for frokosttakst og ligger ud over den almindelige dagtilbudstakst, som betales af kommunen med 75 % og af forældrene med 25 % af de faktiske udgifter til drift af dagtilbudspladsen. Der er søskenderabat og friplads på frokosttaksten med samme procentsats, som for den almindelige dagtilbudstakst. 

 

Fritagelse

Et barn med et lægedokumenteret behov for en diæt, som institutionen ikke kan levere, kan fritages fra at deltage i frokostordningen. Begge følgende betingelserne skal være opfyldt:

 

 • Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost.
 • Kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen.

Hvis barnet fritages bortfalder forældrenes betaling til frokostordningen.

 

Ønsker du dit barn fritaget fra frokostordningen skal du aflevere en lægeerklæring om barnets behov for specialkost til afdelingens pædagogiske leder. Den pædagogiske leder vil derefter i samråd med Institutions- og Skolecenter afgøre, om der er mulighed for at imødekomme dit barns behov, eller om dit barn fritages fra ordningen.

Følgende dagtilbud har frokostordning i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2024:

Bakketoppen,
Børnehuset ABC
Børnehuset Blåkilde,
Børnehuset Brøndvej,
Børnehuset Flinteby,
Elverhuset,
Eventyrhuset,
Frøen
Hallandsparken
Junglehuset,
Kastanjely,
Kildehuset,
Klatretræet,
Kogletræet,
Lindetræet,
Læringshuset,
Lunden,
Lyngen,
Nøddekrattet/Dagplejen,
Parkhaven,
Rundageren,
Sengeløse Børnehave,
Solhøj,
Solsikken/Taastrupdal,
Stenbuen,
Stenmøllen,
Stjernehuset,
Taastrupvang,
Universet,
Æblehaven og
Åen/Troldehuset
samt virksomhedsinstitutionen Minigiro og landsbyordningen Lærken.

Som forældre med børn i 3 - 6 års dagtilbud har du mulighed for at deltage i en valgproces om fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbuddet.

Der afholdes valg i foråret hvert andet år i lige år, og den beslutning, som et simpelt flertal har truffet, virker fra 1. januar det kommune år (ulige år) og to kalenderår frem.

Forud for valg til kommunal frokostordning informeres du som forældre om valget og om, hvad du vælger til eller fra, når du skal stemme om den kommunale frokostordning.

En kommunal frokostordning fra forældrebetaling - og ligger altså ud over den almindelige dagtilbudstakst. Frokostordningen har dog også mulighed for søskenderabat og fripladsordning.

 

Afstemning

Områdeinstitutionens forældrebestyrelse gennemfører en afstemningsprocedure blandt forældre til børn i hver enkelt afdeling. Forældrene har 1 stemme pr. barn, og forældre har stemmeret, når deres børn går i børnehave på afstemningstidspunktet.

Hvis institutionen er inddelt med en gruppe børn, der både er over og under 3 år, er kriteriet for at have stemmeret, at barnet er fyldt 3 år på afstemningstidspunktet.

Spørgsmålet til forældrene skal formuleres sådan:

”Skal der være kommunal frokostordning i X afdeling?” med svarmulighederne:

”Ja til frokostordning” eller ”Nej til frokostordning”

Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i afdelingens børnehave i den måned, afstemningen foretages.

Vejledning til dagtilbudsloven:

497.Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden skal fravælge frokostmåltidet før, at beslutningen er gyldig. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden. Det vil sige, at hvis et forældrepar  har to søskendebørn i en daginstitution med flere enheder, har forældrene én stemme for hvert barn. For definitionen af forældre henvises til gældende regler i dagtilbudsloven § 2.

Det betyder, at ikke afgivne eller blanke stemmer tæller for en frokostordning.

Ved stemmelighed indføres/fortsætter den kommunale frokostordning.*

Der afstemmes anonymt pr. brev eller ved møde.

* i Høje-Taastrup Kommune er afstemningsspørgsmålet af hensyn til formidling ”vendt om” i forhold til lovens tekst, som har som udgangspunkt, at der ER en kommunal frokostordning, som kan fravælges. Derfor vægter stemmelighed FOR den kommunale frokostordning.

En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunale frokostordning. En forældrearrangeret frokostordning kan således kun etableres, hvis institutionen fravælger den kommunale frokostordning.

Det er frivilligt om der på den enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning for den kommunale, og det er frivilligt for det enkelte barns forældre om de vil være med i ordningen.

Der ydes fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger. Tilskuddet til frokostordningen går til at nedsætte de pågældende forældres betaling til ordningen.

Forældrearrangeret madordning hed tidligere forældrebetalt madordning. Begrebet dækker den mad, der tilbydes ud over frokosten, fx morgen, formiddag og eftermiddag.

Lige som med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen. Der ydes ikke fripladstilskud til forældrearrangerede madordninger.

 

Kvalitet

De forældrearrangerede frokost- og madordninger skal leve op til de kvalitetskrav, der er angivet i kommunens mad- og måltidspolitik for dagtilbud. 

 

Pris

Forældrearrangerede frokost- og madordninger skal være uafhængige af kommunens ressourcer og hvile i sig selv.

Personalets ressourcer skal bruges til det serviceniveau, Byrådet har givet budget til, og forældrearrangerede frokost- og madordninger må ikke udhule dette serviceniveau.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning må ikke overstige prisen for den kommunale frokostordning (582 kr. mdl. i 2011). For en forældrearrangeret madordning må prisen ikke overstige 130 kr. mdl. (2011-niveau) ekskl. morgenmad, idet morgenmad p.t. er en del af kommunens serviceniveau i institutionerne og derved omfattet af forældrenes betaling for dagtilbuddet.

Den forældrebetalte frokostordning skal bidrage med en andel til den personale-grundnormering, der er tildelt institutioner med vuggestuebørn. 

 

Jura og personale

 Som udgangspunkt er det forældrene, der er ansvarlig for ordningen. Det vil sige, at det er forældrene, som hæfter ved manglende betaling til leverandør eller manglende betaling fra forældre, der har tilmeldt sig ordningen. Høje-Taastrup Kommune administrerer udelukkende ordningen.

Hvis forældrene indgår aftale med leverandør af råvarer eller færdigretter, betragtes aftalen som en privatretlige aftale.

Ønsker forældrene at betale for arbejdskraft, skal dette aftales med områdelederen, så ansættelsesforholdet indgås mellem den medarbejder, der udfører arbejdet med maden, og Høje-Taastrup Kommune. 

 

 

Administration

Forældrebestyrelsen skal månedligt indberette, hvem der er med i en forældrearrangeret frokostordning, og hvem der har betalt af hensyn til eventuel kontrol af fripladstilskud.

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen. Et barn med en smitsom sygdom må som udgangspunkt først komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Der er dog undtagelser, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler.


Kroniske sygdomme, der kræver medicingivning o.l.

I Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning om medicingivning til børn.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud eller skole og skolefritidsordning. Det er imidlertid også vigtigt for børn med kronisk eller længerevarende sygdom at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud, selvom de har behov for medicin flere gange i løbet af dagen.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen eller skolen også kunne påtage sig dette.

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: fdc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje