Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Tildeling af plads og venteliste

Tildeling af plads og venteliste

Pladsanvisningen tilbyder plads i et af de dagtilbud, hvor der er ledige pladser, på det tidspunkt hvor du har pasningsgaranti.

Som hovedregel anvises pladserne efter anciennitetsprincippet og herefter er det muligt at tage visse hensyn og give visse fordele i forbindelse med visiteringen. Kommunen er ikke længere delt op i to indskrivningsområder og pasningsgarantien gives til  en plads i et alderssvarende tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Hvis der anvises en plads til børn, som har bopæl uden for et udsat boligområde, i en daginstitution der er beliggende i et boligområde, der optræder på listen over udsatte boligområder, skal barnet ligeledes tilbyde en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. Dette er beskrevet i Dagtilbudsloven §23, stk. 4. 

Pladser anvises efter Byrådets beslutning:

Anciennitetsprincip

 • Anciennitet gives fra ansøgningsdatoen, dog vil barnet få anciennitet fra det er en måned gammel, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen, og administrationen kan tage følgende hensyn, som i nogle tilfælde kan sprænge ventelisten.

Hensyn og fortrin

 • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Familie- og Dagtilbudscentret.
 • Søskende har fortrin til plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder, og have stået på venteliste i mindst 3 måneder.
 • Børn med en garantiplads
 1. Herunder prioriteres børn med højest anciennitet på ventelisten til den institution, der har en ledig plads
 2. Dernæst prioriteres børn med højest anciennitet fra den samlede pasningsgarantiliste i kommunen, under hensyn til nedenstående punkter.
 • Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordeling og køn i institutionerne.
 • Geografisk hensyn til familiernes bopæl, i det omfang det er muligt
 • Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Tilbud om plads gives i så god tid som muligt, før barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution, dog senest en måned før jeres behovsdato. I enkelte tilfælde kan der ske afvigelser, blandt andet i forbindelse med overflytninger, hvor svarfristen kan være kortere.

I forbindelse med ferie og helligdage kan svarfristen på 3 hverdage fraviges. Venter du på en plads til dit barn, og rejser bort på ferie, skal du give Pladsanvisningen meddelelse herom, så dit barn undgår at blive slettet fra ventelisten.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning

Du skal være opmærksom på, at du får oplyst dit barn placering på ventelisten på din behovsdato, også selvom din behovsdato er overskredet.

Find information om:

Høje-Taastrup Kommune har ændret anvisningsreglerne til dagtilbud som følge af ændringer i dagtilbudsloven:

 

Som følge af ændring i dagtilbudsloven skal forældre have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, herunder enheder i en daginstitution og konkrete dagplejehjem, og ventelisten skal administreres efter et anciennitetsprincip.
 
Loven giver forældre ret til at komme på venteliste til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. Det betyder, at forældre som minimum skal kunne skrive sig på venteliste til en plads i en vuggestue eller i et dagplejehjem samt til en børnehaveplads.
 
Forældrene skal have mulighed for at blive stående på venteliste til deres foretrukne dagtilbud, uanset om forældrene har fået plads i et andet dagtilbud til deres barn i medfør af pasningsgarantien. Forældrene skal også kunne overflytte deres barn, når der bliver en ledig plads i det dagtilbud, de står på venteliste til, selvom barnet allerede er optaget i et andet dagtilbud.
 
Dagtilbudsloven giver ikke længere mulighed for at have faste regler for, hvilke børn der skal tilbydes plads først, men giver mulighed for at tage visse hensyn i forbindelse med anvisning af dagtilbud. Disse hensyn kan f.eks. være søskendehensyn, hensynet til sammensætning af børnegruppen i konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder, herkomst m.v. Forældrenes mulighed for at få en konkret plads går ikke forud for kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Hvis du får tilbudt plads i en anden daginstitution end den ønskede, har du følgende muligheder:

 • Du kan acceptere den tilbudte plads og lade dit barn starte i daginstitutionen
 • Du kan vente på, at der bliver en ledig plads i den ønskede daginstitution. Du mister ikke anciennitet ved at sige nej til en plads, men skal regne med ventetid. Dvs. at du selv skal passe dit barn, indtil der bliver en ledig plads i den ønskede daginstitution, men du er ikke længere omfattet af pasningsgarantien.
 • Du kan lade dit barn starte i den tilbudte daginstitution og søge om at få barnet flyttet over i den ønskede daginstitution, når der bliver en ledig plads i denne. Du bevarer ancienniteten, men skal regne med ventetid, og du er ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

Når du accepterer eller afviser dit tilbud om plads i den digitale pladsanvisning, skal du i bemærkningsfeltet skrive om du fortsat ønsker at stå på venteliste til andre institutioner og fra hvilke dato.
Hvis du ikke påfører noget i bemærkningsfeltet vil alle dine ønsker om institutionsplads blive slettet.
Hvis du senere ønsker en plads, skal du opskrive dit barn igen på den digitale pladsanvisning.

Når dit barn fylder 3 år (eller er 2 år og 10 måneder) tilbydes du en plads i en børnehave i det indskrivningsområde, hvor barnet har folkeregisteradresse. Børn, der går i vuggestue i integrerede dagtilbud, vil så vidt muligt få tilbudt børnehaveplads i samme dagtilbud. Har du ønsket et bestemt dagtilbud, vil dit barn så vidt muligt få tilbudt plads i det ønskede dagtilbud. 

Når du modtager tilbud om børnehaveplads til dit barn, bliver dit barn opsagt fra den dagpleje eller vuggestue, hvor barnet har plads. Hvis du fortsat har behov for en plads i dagtilbud, når barnet fylder 3 år, skal du tage imod tilbuddet. På den måde undgår du at stå uden plads til dit barn, når det fylder 3 år.

Det tilstræbes at imødekomme dit ønske i videst muligt omfang.

Du kan vælge at blive stående på venteliste til et andet dagtilbud, selv om du har taget imod tilbud om plads i en børnehave. Du bør dog overveje, hvorvidt det er barnets tarv at overflytte barnet til et andet dagtilbud, når den ønskede plads tilbydes.

Du skal kontakte dagplejen/dagtilbuddet og lave aftale om barnets start.

Hvis du afviser tilbud om en plads,er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet på den Digitale pladsanvisning, skriver om du fortsat ønsker at stå på venteliste, hvilke institutioner der ønskes, om der ønskes en ny pasningsgaranti og fra hvornår du har behov for en plads.

Hvis du ikke skriver i bemærkningsfeltet bliver dit barn slettet af ventelisten.

Hvis du ikke har behov for en plads på den dato, du har oplyst, skal du oplyse dine ændringer til Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Ændring i behovsdatoen har ingen indflydelse på ancienniteten, men kan have betydning for pasningsgarantien.

Har du en plads til dit barn i ét dagtilbud og på et senere tidspunkt ønsker at flytte til et andet, bliver ancienniteten regnet fra den dato, hvor du anmoder om det. Du må regne med en del ventetid.

Børn, der starter i skole, udmeldes fra dagtilbud den 31. marts, dog med visse undtagelser. Se undtagelser hvor barnet ikke automatisk udmeldes.

Indskrivning til SFO foregår via Den Digitale Pladsanvisning samtidig med indskrivning til 0. klasse.

Pladsanvisningen

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: pladsanvisning@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje