Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Typer af dagtilbud

Typer af dagtilbud

I Høje-Taastrup er der flere muligheder, når du skal have passet dit barn på op til 6 år.

I Høje-Taastrup Kommune har du som forælder mulighed for at vælge flere forskellige typer af dagtilbud til dit barn på hele 0 - 6 års området.

For det lille 0 - 2 årige barn har du mulighed for at vælge enten dagplejetilbud, vuggestue eller aldersintegreret dagtilbud, hvor der både er vuggestue og børnehave i samme hus.

For det 3 -6 årige barn har du mulighed for at vælge mellem børnehave eller aldersintegreret dagtilbud.

Der er forskel på de enkelte dagtilbud, fordi det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene formes i samarbejde med forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud. Det betyder, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene hele tiden er lokalt tilpasset de behov, der er i den aktuelle børnegruppe.

Der er også mulighed for deltidsplads, kombinationstilbud, privat pasningsordning og tilskud til pasning af eget barn - du kan se mere nedenfor.

Fælles for alle dagtilbud er, at de bidrager til at virkeliggøre Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik og i øvrigt arbejder inden for rammerne af Dagtilbudsloven.

I Høje-Taastrup Kommune følger vi kvaliteten i det pædagogiske arbejde tæt, blandet andet gennem tilsyn med de fysiske rammer  og vi arbejder løbende med at sikre en stadig kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, og det kan du læse mere om i kvalitetsrapporterne for dagtilbud.

Find information om

Vuggestuer 

Høje-Taastrup kommune tilbyder mulighed for plads i vuggestuer for børn i alderen 0 - 2,11 år.

I vuggestuer er der kun børn i alderen 0 – 2,11 år, og i denne type dagtilbud er der ofte færre børn end i for eksempel aldersintegrerede dagtilbud, og de er typisk mindre. Allerede når dit barn er 2 år og 10 måneder, kan dit barn tilbydes børnehaveplads, men der betales vuggestuetakst indtil den 1.  i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Når dit barn når børnehavealderen, har du mulighed for at vælge enten en børnehave eller et aldersintegreret dagtilbud.

Børnehaver

Høje-Taastrup Kommune tilbyder mulighed for plads i børnehaver til børn i alderen 3 år til alder for skolestart, typisk 5-6 år. 

I børnehaver er der kun børn mellem 3 år og frem til skolestart. Ligesom med vuggestuer, er børnehaver  typisk mindre og med færre børn.

 

I det år, hvor dit barn fylder 6 år, modtager du informationsmateriale om skolestart, og hvordan du indskriver dit barn til skole. Det kan du læse mere om under ”Skole og uddannelse".

Aldersintegrerede institutioner

Høje-Taastrup Kommune tilbyder desuden mulighed for plads i et aldersintegreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, altså både vuggestue og børnehave i samme dagtilbud.

De aldersintegrerede dagtilbud har indrettet sig forskelligt med hensyn til, hvordan de fordeler børnene, så deres behov bedst muligt opfyldes i løbet af deres dag i dagtilbuddet.

Nogle aldersintegrerede dagtilbud arbejder med vuggestue- og børnehaveafdeling, mens andre arbejder med flere aldersinddelinger. 

Du har mulighed for efter aftale at besøge de dagtilbud, hvor du ønsker at skrive dit barn op til en plads, for at få nærmere indblik i, hvordan dagtilbuddene har indrettet sig.

I dagplejen har barnet tæt kontakt til én voksen/dagplejer.

En gang om ugen samler en gruppe dagplejere børnene i en legestue, hvor der foregår aktiviteter, som er egnede til at udvikle børnenes sociale, sproglige og motoriske færdigheder.

Der er tilknyttet en fast tilsynsførende dagplejepædagog til den enkelte dagplejer.

Dagplejen i Høje-Taastrup har disse fem værdier:

 • Det enkelte barn i centrum
 • Hjemlige omgivelser - andet hjem
 • Tid til at være i nuet (frihed til at vælge)
 • Trivsel
 • Tæt forældresamarbejde

Den enkelte dagplejer uddyber og indarbejder de fem værdier i sit daglige arbejde. Den enkelte dagplejer skriver i sin egen præsentationsfolder.

Byrådet har vedtaget, at ændre reglerne for dagpleje således, at dagplejere fremover kan  passe eget barn, som et af de fire børn, de passer som dagplejere.

Fra 1. januar 2019 er det muligt for forældre på barsel at søge om en 30 timers deltidsplads til børn mellem 26 uger og skolealderen. En deltidsplads har en nedsat takst.

  Takst 2023 Takst 2024
Dagpleje, børn under 3 år 2.144 kr. pr. måned 2.167 kr. pr. måned
Daginstitutioner, 0-2 årige 2.456 kr. pr. måned 2.550 kr. pr. måned
Daginstitutioner, 3-5 årige 1.459 kr. pr. måned 1.507 kr. pr. måned
Madordning, 3-5 årige 710 kr. pr. måned 736 kr. pr. måned

Den nærmere beskrivelse og retningslinjer for at søge om deltidsplads kan du læse her.

Når du har læst retningslinjerne og mener, at du er berettiget til at søge om deltidsplads, skal du udfylde det digitale ansøgningsskema om deltidsplads og  sende dokumentation for, at du afholder barsels eller forældreorlov.

Ansøgning om deltidsplads

Dokumentation for afholdelse af barsels eller forældreorlov sendes til Pladsanvisningen.

Det er muligt for familier med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, at søge om fleksibel pasning i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. Det vil gøre det muligt for familier med skæve arbejdstider at få tilskud til fleksibel pasning ud over den almindelige åbningstid i dagtilbud. Det betyder i praksis, at den fleksible pasning kan benyttes aften, nat og weekend.  

Den fleksible pasning udgøres af en privat pasningsordning, som skal være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit i en periode på fire uger. Den samlede pasning i dagtilbud og privat pasningsordning må ikke overstige hvad der samlet set svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. I Høje-Taastrup Kommune ligger en fuldtidsplads på 51,2 timer.  

Det er et krav, at familien kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid. Det betyder, at et samlevende forældrepar begge skal have et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov.  

I familier med enlige forsørgere gælder det, at det er forælderen, hvor barnet har bopælsadresse, der skal have et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov.  

Muligheden for kombinationstilbud gælder ikke for børn i sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
Det fremgår af lovgivningen, at kommunen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra familiens dokumenterede behov. Det betyder i praksis, at kombinationstilbuddet skal tilrettelægges individuelt efter familiens behov.  

Du kan læse mere om retningslinjer for kombinationstilbud  og muligheden for at søge dette.

Du kan rette henvendelse til Pladsanvisningen for at få yderligere oplysninger om kombinationstilbud.

Fra 1. januar 2020 yder Høje-Taastrup Kommune tilskud til pasning af eget barn.

Det er intentionen i lovgivningen at øge frit valg og fleksibilitet for forældre, så det det bliver muligt for børnefamilierne at skabe bedre sammenhæng mellem arbejds- og privatlivet.

Ordningen vedrører børn i alderen fra 24 uger indtil den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet kan modtages i en periode på minimum 8 uger og maksimum et år.

Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder. 

Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. I kan enten lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden eller med en pause imellem eller den ene forælder kan have to perioder med en pause imellem. Hver periode skal være på minimum 8 uger. Hele perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

En familie kan max modtage tilskud til tre børn. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Der gives pasningsgaranti efter endt tilskudsperiode, hvis der ønskes plads i et dagtilbud. 

Ordningen stiller særlige betingelser, herunder:

 • Ansøger skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber i form af 9. klasses afgangsbevis eller Dansk-prøve 2
 • Ansøger må ikke samtidigt modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
 • Ansøger må ikke være undtaget fra at stå til rådighed på arbejdsmarkedet jf. lov om aktiv socialpolitik
 • Ansøgers ægtefælle/samlever må ikke være på barsels- eller forældrelov i samme periode, hvor der søges tilskud til pasning af eget barn. 
 • Ansøger skal have opholdt sig i Riget i 7 ud af de seneste 8 år
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis der er iværksat hjælpeforanstaltninger jf. lov om social service, og det anses for nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud.
 • Forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud og forældre, som forestår tilsvarende indsats hjemme, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn. Det vil sige, at 0-2-årige børn, der bor i udsatte boligområder som ifølge loven om obligatorisk læringstilbud, skal i et 25 timers læringstilbud, ikke kan gøre brug af tilskudsordningen, uanset om de får dispensation til at passe barnet selv.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold i Riget gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Ansøg om tilskud til pasning af eget barn

 

Hvis du ikke ønsker at benytte et kommunalt dagtilbud, kan du i stedet vælge en privat pasningsordning.

Privat pasningsordning er en aftale mellem forældre og en privat børnepasser, og aftalen kan indgås fra barnet er 24 uger og indtil børnehavestart.

Vælger du en privat pasningsordning, har du mulighed for at vælge en deltidsplads afhængig af dit pasningsbehov. Det betyder, at du har mulighed for reduceret forældrebetaling.

Du kan enten ansætte en privat børnepasser eller købe dig ind i en privat pasningsordning, der allerede er etableret.

En privat børnepasser kan du ansætte i dit eget hjem til at varetage pasning af dit barn efter nærmere aftale. Kravene hertil fremgår af nedenstående retningslinjer.

Forskellen på private pasningsordninger og kommunale/private dagtilbud er, at der ikke stilles samme pædagogiske krav til den private børnepasser. Der skal heller ikke oprettes forældrebestyrelse, men det er en mulighed. Endvidere er det forældrenes eget ansvar at få pasning til deres barn, hvis den private børnepasser er syg eller har ferie.

Kommunen yder økonomisk tilskud til forældre, der vælger at benytte en privat pasningsordning.

Retningslinjer for godkendelse og drift af private pasningsordninger

25 timers obligatorisk læringstilbud

Den 1. juli 2019 blev der indført obligatorisk læringstilbud jf. dagtilbudslovens § 44, som betyder at alle børn i alderen 1-2 år, der bor i udsatte boligområder og som ikke er indskrevet i dagtilbud, skal optages i et obligatorisk læringstilbud, når de fylder 1 år.

Formålet med det obligatoriske læringstilbud er, at børn så tidligt som muligt kommer sammen med andre børn i et dagtilbud og lærer danske traditio­ner, normer og værdier.

Det er også et formål, at børn så tidligt som muligt får trænet og udviklet de grundsten, som er nød­vendige for at udvikle et godt dansk sprog. Sådan får børnene en god start for at lære det danske sprog og gode forudsætninger for at lære i skolen.

Hvad siger loven?

Det obligatoriske læringstilbud er 100 % kommunalt finansieret, dog med undtagelse af udgiften til bleer og frokost – udgiften hertil skal forældre afholde. Udgiften til frokost er opgjort til kr. 669 pr. måned. I skal selv medbringe bleer, mens barnet opholder sig i dagtilbuddet.

Det obligatoriske dagtilbud er på 25 timer om ugen og er placeret i udvalgte daginstitutioner i henholdsvis Taastrup og Hedehusene. Barnet skal være i dagtilbuddet i alle 25 timer, helt præcist i tidsrummet fra kl. 9-14.

Som en del af det obligatoriske læringstilbud, er der krav om, at forældre også deltager i målrette­de læringsforløb. I Høje-Taastrup Kommunen betyder det, at begge forældre skal være med i dagtilbuddets hverdag i 12 timer i alt, i indkøringsperioden mens barnet lærer at være i tilbud­det. Desuden skal begge forældre deltage i 3 obli­gatoriske forældremøder af 2 timers varighed.

Formålet er, at forældrene får metoder til, hvordan der derhjemme kan arbejdes med at udvikle barnets evner til at lære og til at udvikle barnets sproglige evne.

Forældres forpligtelser

Forældre har pligt til lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud eller til at forestå en indsats, der står mål med det obligatoriske læringstilbud. Hvis barnet skal i et obligatorisk læringstilbud indebærer forpligtelsen at:

 1. forældrene skal sikre, at barnet og begge forældre deltager i de målrettede forløb
 2. barnet ikke benytter det obligatoriske læringstilbud mere eller mindre end 25 timer om ugen

Kommunen kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet omkring deres barn i det obligatoriske læringstilbud eller hvis deres barn ikke møder op i det obligatoriske læringstilbud.

Forældres muligheder for selv at forestå indsatsen 

Forældre kan også selv sørge for, at barnet får en god start på at lære det danske sprog og de danske traditioner, normer og værdier, mens det opholder sig i hjemmet.

 Indsats i hjemmet indebærer  følgende krav:

Forældre skal meddele dette skriftligt til kommunen, før indsatsen påbegyndes. Meddelelsen skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i indsatsen, hvor indsatsen skal foregå, og hvem der skal varetage indsatsen. Det følger af loven, at det alene er barnets forældre, som kan forestå indsatsen. Det er således ikke muligt at lade fx en bedstemor forestå indsatsen på forældrenes vegne.

Mor og far skal begge tale og forstå dansk på et niveau, der svarer til 9. klasses af­gangseksamen eller Prøve i Dansk 3. Der indhentes dokumentation ved ansøgning og/eller tilsyn.

Den forælder, som er hjemme med barnet, skal sørge for, at barnet udvikler de færdig­heder, som det ellers ville lære i det obliga­toriske læringstilbud.

Ansøgningsskema

Tilsyn i hjemmet

Høje-Taastrup Kommune har pligt til at føre tilsyn med obligatoriske læringstilbud udført i hjemmet af forældrene selv.

Derfor vil der komme en pædagogisk konsulent på besøg i hjemmet.

Formålet med tilsynet er at vurdere, om din/jeres indsats står mål med det obligatoriske læringstilbud. Det obligatoriske læringstilbud skal understøtte udviklingen af barnets danske sprog, barnets læringsparathed og introducere barnet til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier.

Ved tilsynet bliver der bl.a. lagt vægt på, om du/I som forældre:

 • har tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne understøtte jeres barns dansksproglige udvikling (vurderingen kan f.eks. basere sig på dokumentation af bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk, prøve i dansk 3 eller øvrig dokumentation).
 • understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse bl.a., at barnet lærer nyt og udvikler sig gennem aktiviteter i hverdagen. Vurderingen vil være ud fra et bredt læringsbegreb i forhold til barnets kropslige og motoriske, sociale, personlige og kognitive læring (f.eks. om barnet kan koncentrere sig, udviser nysgerrighed og er vedholdende i aktiviteter og leg)
 • introducerer jeres barn til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier (f.eks. bliver barnet inddraget og har det medbestemmelse i nogle af de ting, der sker omkring det, og oplever barnet, at der er respekt og ligeværd mellem kønnene)
 • giver barnet mulighed for at indgå i et børnefællesskab og lege med andre børn.

Du /I vil blive kontaktet for at aftale nærmere, hvornår den tilsynsførende kan komme hjem til jer.

Den pædagogiske konsulent vil tale med forældrene om, hvad der observeres under det pæ­dagogiske tilsyn og forældrene vil få vejled­ning om, hvordan der kan arbejdes videre med at udvikle barnets færdigheder.

Vurderer den pædagogiske konsulent gennem tilsynet, at forældrenes indsats ikke står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud, skal barnet optages i et obligatorisk læringstilbud.

Udmeldelse af obligatoriske læringstilbud

Et barn skal som udgangspunkt forblive optaget i et obligatorisk læringstilbud, indtil kommunen gennemfører den lovpligtige sprogvurdering i 2-års-alderen.

Reglerne for obligatoriske dagtilbud findes i dagtilbudsloven §§ 44a – 44g.

Reglerne for hvilke områder, der er udsatte boligområder findes almenboligloven § 61a.

Reglerne for hvornår børne- og familieydelsen kan stoppes findes i børne - og ungeydelsesloven § 2.

Læs mere i dagtilbudsloven på retsinformation.dk

Dit barn bliver sprogvurderet ved 2-års- og 5-års alderen.

Vurderingen af barnet viser, om barnet har behov for at modtage obligatorisk sprogstimulering. Hvis barnet ikke er optaget i et dagtilbud, vil barnet modtage tilbud om 30 timers plads i en børnehave i henhold til Dagtilbudslovens § 11.

Formålet med 30 timers sprogstimulering er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt tilegner sig de nødvendige dansksproglige kompetencer. Det er en væsentlig forudsætning for, at barnet klarer sig godt på længere sigt, og at barnet får forudsætninger for et godt børneliv og skolegang. Tilbuddet skal være en systematisk og målrettet sprogstimuleringsindsats, som er tilpasset barnets dansksproglige udfordringer. 

Barnet indgår i børnehavens læringsmiljø, hvor det deltager i de almindelige pædagogiske aktiviteter og rutiner i hverdagen på lige fod med de øvrige børn.

Tilbuddet er gratis  for forældrene.

Fremmøde 

Barnet kan kun være i børnehaven 30 timer om ugen, hverken mere eller mindre. Mødetiden er mandag til fredag kl. 8.30 - 14.30. og der er mødepligt. Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 30 timer, hvis dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder, såsom sygdom og ferie. Det er børnehavens opgave at registrere barnets fremmøde.

Fravær

Kommunen kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet omkring deres barn i 30 timers sprogstimuleringstilbuddet, eller hvis deres barn ikke møder op.

Hvis dit barn har fået foretaget en sprogvurdering, der viser, at dit barn har brug for sprogstimulering, har du som forælder mulighed for at foretage sprogstimuleringen af dit barn hjemme.

Sprogstimuleringen i hjemmet skal kunne stå til mål med kommunens tilbud om sprogstimulering, og derfor skal den opfylde følgende krav:

 • Sprogstimuleringen skal foregå på dansk
 • Sprogstimuleringen skal være minimum 30 timer om ugen
 • Den, der varetager sprogstimuleringen, skal være uddannet pædagog, have en pædagogisk grunduddannelse (PGU) eller pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med særligt kendskab til eller efteruddannelse i børns sproglige udvikling.
 • Hvis dit barn er tosproget, skal den, der varetager sprogstimuleringen, have en efteruddannelse eller særlig erfaring med at arbejde med dansk som andetsprog og tosprogede børns sprogudvikling. At have en tosproglig baggrund er ikke tilstrækkeligt.

Hvis I ønsker denne sprogstimulering, skal I meddele kommunen inden start af sprogstimulering, hvilke børn sprogstimuleringen omhandler, hvor sprogstimuleringen foregår og hvem, der varetager den. Desuden skal bevis for relevant uddannelsesbaggrund indsendes.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med sprogstimuleringen i hjemmet. En kommunal konsulent vil udføre første tilsyn efter 7 måneder.

Pr. 1.  januar 2019 er ventelisten i  Høje-Taastrup Kommune lukket for børn, der har folkeregisteradresse uden for kommunen. Du kan orientere dig om status på kommunens venteliste ved at gå ind på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk eller ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Tilflytter

Som tilflytter er du omfattet af pasningsgarantiens bestemmelser. Kopi af underskrevet købs eller lejekontrakt skal sendes til pladsanvisning@htk.dk før dit barn kan optages på ventelisten.

Anciennitet

Anciennitet fra andre kommuner kan ikke overflyttes. Det betyder, at du får anciennitet fra den dag, Pladsanvisningen modtager din ansøgning om optagelse i daginstitution eller dagpleje.

Fraflytter Høje-Taastrup

Flytter du fra Høje-Taastrup Kommune, kan du beholde pladsen i Høje-Taastrup Kommune i alderssvarende institution, indtil du ønsker at få tilbudt en plads i den nye bopælskommune. 

Forældrebetaling

Det er vigtigt at undersøge, hvad forældrebetalingen er i bopælskommunen, fordi der kan blive tale om en ændring i taksten. Er det valgte dagtilbud dyrere, skal du selv betale differencen, uanset om du har delvis eller fuld økonomisk friplads.

Opkrævning

Det er bopælskommunens Pladsanvisning, der beregner og opkræver betaling for pladsen.

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: fdc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Pladsanvisningen

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: pladsanvisning@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje