Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Opskrivning til plads i dagtilbud

Opskrivning til plads i dagtilbud

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud/SFO via Den Digitale Pladsanvisning.

Alle børn med forældre, der har lovligt opholdssted i landet, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven.

Du får som hovedregel tilbudt plads efter anciennitetsprincippet. Dvs. at placeringen på ventelisten afhænger af, hvor længe du har været skrevet op. 

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på Den Digitale PladsanvisningDu skal være opmærksom på, at du får oplyst dit barn placering på ventelisten på din behovsdato, også selvom din behovsdato er overskredet.

Se takster for daginstitutioner, SFO og klubber

Find information om

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud på vores digitale pladsanvisning

Ansøgningen kan indsendes, når barnet er født. Skrives barnet op inden for den første måned efter fødslen, vil barnet få anciennitet fra det er 1 måned gammel.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange institutionsønsker du kan have, og det er en god ide at skrive op til både vuggestue og børnehave, samt vælge om du ønsker at være omfattet af pasningsgarantien.

Når du har skrevet dit barn op, modtager du et kvitteringsbrev i E-Boks

Fra den 1. januar 2019 er ventelisten lukket for børn, som ikke bor eller skal bo i kommunen.

Du kan læse mere om  kriterier for tildeling af plads.

Der gælder de almindelige visitationsregler for opskrivning til kommunalt dagtilbud, når du ønsker at overflytte dit barn fra privat pasningsordning eller privat institution. 

Optagelse i dagtilbud kan tidligst ske fra den 1. i førstkommende måned, hvor tilskuddet til privat pasningsordning ophører.

Pladser i dagtilbud fordeles efter anciennitet på ventelisten, og det kan derfor være en god idé at skrive dit barn op til plads i kommunalt dagtilbud så tidligt som muligt.

For tilflyttere beregnes anciennitet fra det tidspunkt, hvor der er ansøgt om plads i dagtilbud. Kopi af underskrevet købs- eller lejekontrakt er dokumentation for tilflytning til kommunen og skal vedlægges din digitale ansøgning.

Du har også mulighed for, at søge plads i en anden kommune end din bopælskommune. Opskrivning og optagelse sker efter den pågældende kommunes retningslinjer.  

Anciennitet kan tidligst gives fra barnet fylder 1 måned, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen. 

Søges der plads efter barnet er fyldt 1 måned, gives der anciennitet fra ansøgningsdatoen.

Ancienniteten kan have betydning for, hvilket nummer du har på ventelisten, og dermed hvilken institution du vil få tilbudt.

Hvis du på et senere tidspunkt tilføjer flere institutionsønsker, vil du få anciennitet til de institutioner fra den dag, Pladsanvisningen modtager besked. Anciennitet har ikke indflydelse på pasningsgarantien, men du vil først være garanteret en plads, når dit barn har været skrevet op i 3 måneder.

Skrives adoptivbarnet op inden for den første måned efter barnet er kommet til Danmark, vil barnet få anciennitet fra den dato, hvor de har haft folkeregister adresse i Danmark i en måned.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange institutionsønsker du kan have, og det er en god ide at skrive op til både vuggestue og børnehave hurtigst muligt.

Forældre til adoptivbørn, som flytter til kommunen fra en anden kommune, har samme rettigheder og muligheder for opskrivning, som andre tilflyttere til kommunen. Det vil sige at anciennitet beregnes fra den dag, hvor Pladsanvisningen modtager en ansøgning om plads i dagtilbud

Høje-Taastrup Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart. Det vil sige, at du har ret til at få tilbudt plads til dit barn, senest tre måneder efter du har søgt om plads. Barnet kan dog tidligst optages i dagtilbud, når det er fyldt 26 uger. Pasningsgarantien sikrer ikke en plads i et bestemt dagtilbud, men en plads i Høje-Taastrup Kommune.

Pasningsgarantien bortfalder, hvis der takkes nej til den garantiplads, som tilbydes. Det er dog fortsat muligt at beholde ancienniteten på ventelisten til de institutioner, som fortsat ønskes.
Ønskes en ny pasningsgaranti, kan dette gives efter 3 måneder fra pladsanvisningen har fået besked.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på de ønsker man har, når et tilbud accepteres eller afvises i den digitale pladsanvisning. Skrives der ingen bemærkninger eller oprettes ny opskrivning i forbindelse med svar på et tilbud i den digitale pladsanvisning, bliver dit barn slettet af ventelisten.

Udmeldes dit barn af nuværende dagtilbud, og ønsker I fortsat at stå på venteliste med en ny pasningsgaranti, er det vigtigt at tilføje dette på Den Digitale Pladsanvisning.

Du kan læse mere om  kriterier for tildeling af plads.

 

På ansøgningen om optagelse i daginstitution/dagpleje anføres, hvorvidt du ønsker barnet optaget i vuggestue eller dagpleje, om du ønsker en pasningsgaranti og hvilke særlige behov, der eventuelt skal tages hensyn til. Pasningsgarantien gælder som udgangspunkt til en alderssvarende plads i Høje-Taastrup Kommune.

Du har som forælder mulighed for at ønske bestemte dagtilbud - og der er ingen begrænsning på antallet af ønsker. Pladsanvisningen vil i videst muligt omfang forsøge at efterkomme de ønsker, du har som forælder.

Ansøger du om plads i dagtilbud inden for en måned efter dit barns fødsel, gives der anciennitet fra barnet fylder 1 måned.

Du skal skrive dit barn op senest 3 måneder før, du ønsker at få en plads.

På ansøgningen om optagelse i børnehave anføres, hvorvidt du ønsker barnet optaget i en bestemt børnehave, om du ønsker en pasningsgaranti og hvilke særlige behov, der eventuelt skal tages hensyn til. Pasningsgarantien gælder som udgangspunkt til en alderssvarende plads i Høje-Taastrup Kommune.

Det er muligt at anføre alle de ønsker du har, som Pladsanvisningen så vidt muligt vil forsøge at efterkomme.

Er barnet optaget i dagpleje eller vuggestue, og er det samtidig noteret på venteliste til børnehave eller integreret institution, vil barnet automatisk blive tilbudt en alderssvarende plads, når det fylder 3 år.

Barnet bliver tilbudt en børnehaveplads i den måned, hvor barnet fylder 3 år – eller snarest derefter. I enkelte tilfælde kan du få tilbudt børnehaveplads, selv om dit barn ikke er fyldt 3 år. I disse tilfælde betales der vuggestuetakst til barnet fylder tre år, også selv om barnet går i børnehave.

Pladsanvisningen

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: pladsanvisning@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje